БИЛИМ АЧХАНЫ 8

1Къозу жетинчи мухурну ачхан заманда, жарым сагъатха чакълы кёкде тауушсузлукъ болду. 2Сора мен ала Аллахны аллында тургъан жети мёлекни кёрдюм; алагъа жети сур быргъы берилди. 3Сора башха мёлек, къолунда ладан кюйдюрюлюучю алтын саууту бла келип, къурман этилиучю жерни аллында тохтады. Ол, битеу сыйлыланы тилеклери бла, тахтаны аллында болгъан алтын къурман жерни юсюне салыр ючюн, анга кёп ладан берилди. 4Сора ладанны тютюню сыйлыланы тилеклери бла мёлекни къолундан Аллахны аллына чыкъды. 5Сора мёлек, ладан кюйдюрюлюучю сауутну алып, аны къурман этилиучю жердеги отдан толтуруп, жер юсюне атды; ол заманда ауазла, кёк кюкюреуле, шыбылала болдула эмда жер тепди. 6Сора жети мёлек къолларындагъы жети сур быргъыны согъаргъа хазырландыла. 7Биринчи мёлек сур быргъысын сокъду. Сора, къан бла къатышхан буз бла от болуп, жерге жаудула; жерни ючден бири эм тереклени ючден бири кюйдю эм битеу жашил кырдык кюйдю. 8Экинчи мёлек сур быргъысын сокъду. От жаннган уллу тауча бир зат тенгизни ичине атылды. Сора тенгизни ючден бири къан болуп къалды 9Эмда тенгизде жашагъан жаратылгъан жанланы ючден бири ёлдю, кемелени да ючден бири жоюлду. 10Ючюнчю мёлек сур быргъысын сокъду. Сора чыракъча жаннган уллу жулдуз, кёкден тюшюп, сууланы бла суу чыкъгъан жерлени ючден бирини юсюне тюшдю. 11Ол жулдузну аты Полыньди; сууланы ючден бири да полыньча ачы болду эм адамладан кёбюсю сууладан ёлдюле; нек десегиз суула ачы болгъан эдиле. 12Тёртюнчю мёлек сур быргъысын сокъду. Сора кюнню ючден бирине да, айны ючден бирине да, жулдузланы ючден бирине да за ран тюшдю, алай бла аланы ючден бирлери къарангы болду; кечени кибик кюндюзню да ючден бири жарыкъсыз къалды. 13Сора мен бир къушну кёкню ортасында учханын кёрдюм эмда уллу ауазы бла: «Юч мёлекни, ала согъарыкъ къалгъан сур быргъы тауушларындан, жер башында жашагъанлагъа палах, палах, палах!» – дегенин эшитдим.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\