БИЛИМ АЧХАНЫ 9

1Бешинчи мёлек сур быргъысын сокъду. Сора мен, кёкден жерге тюшген жулдузну кёрдюм. Ол жулдузгъа тюпсюз теренликлени къуюсуну ачхычы берилди. 2Жулдуз ол къуюну ачханда, къуюдан уллу печьни тютюню кибик тютюн чыкъды; къуюдан чыкъгъан тютюнден кюн бла хауа мутхуз болуп къалдыла. 3Тютюнню ичинден жер башына мачала чыкъдыла. Сора алагъа жердеги акъыраплада болгъан кюч кибик кюч берилди. 4Мачалагъа, жерни кырдыгына эм бир тюрлю ёсюмлюкге эм бир тюрлю терекге заран этмезге, жаланда мангылайларында Аллахны мухуру болмагъан адамлагъа заран этерге деп айтылды. 5Мачалагъа ол адамланы ёлтюрюрге тюйюл, жаланда беш ай къыйнаргъа эркинлик берилгенди; аланы къыйнаулары да, акъырап къапхан адамны къыйналгъаны кибикди. 6Ол кюнледе адамла ёлюм излерикдиле, алай а аны табарыкъ тюйюлдюле; ёлюрге сюерикдиле, алай а ёлюм аладан къачарыкъды. 7Мачаланы сыфатлары урушха хазырланнган атлагъа ушай эди; аланы башларында алтындан болгъаннга ушагъан тажла кибик затла бар эдиле, аланы бетлери уа адамланы бетлери кибик эдиле. 8Аланы чачлары да тиширыуланы чачлары кибик эдиле, аланы тишлери уа, асланланы тишлери кибик эдиле. 9Аланы юслеринде темир кюбеле кибик кюбеле бар эдиле. Аланы къанатларыны тауушлары уа бек кёп атла урушха чапхан заманда ат арбаланы тауушлары кибик эдиле. 10Аланы акъырапланы къуйрукълары кибик къуйрукълары бар эдиле, аланы къуйрукъларында да уу тишлери бар эди; аланы эркинликлери уа адамлагъа беш ай заран этерге эди. 11Алагъа бийлик этген патчах а тюпсюз теренликлени мёлеги эди; аны аты чюйютча Абадонду, грекча уа Аполлионду. 12Бир палах озду; ма, аны ызындан энтда эки палах келеди. 13Алтынчы мёлек сур быргъысын сокъду. Сора мен, Аллахны аллында тургъан алтын къурман жерни тёрт мюйюзюнден бир ауаз, 14Сур быргъысы болгъан алтынчы мёлекге: «Уллу Евфрат сууну къатында байланнган тёрт мёлекни эркин эт!» – дегенин эшитдим. 15Сора адамланы ючден бирин къырыр ючюн, тамам ол сагъатха, ол кюннге, ол айгъа, ол жылгъа хазырланнган тёрт мёлек эркин этилдиле. 16Атлы аскерлени саны эки жюз миллион эди; мен аланы санын эшитдим. 17Мен кёрюнюуде атланы эм аланы юслеринде атлыланы алай кёрдюм: атлыланы юслеринде отдан, гиацинтден эм кукуртдан кюбелери бар эди. Атланы башлары асланланы башлары кибик эдиле; аланы ауузларындан от, тютюн эм кукурт чыгъа эди. 18Аланы ауузларындан чыкъгъан бу юч палахдан – отдан, тютюнден эм кукуртдан – адамланы ючден бири ёлдю; 19Нек десегиз атланы кючлери аланы ауузларында бла къуйрукъларында эди. Аланы къуйрукълары жилянлагъа ушай эдиле, ол къуйрукъланы уа башлары бар эди; ала была бла заран сала эдиле. 20Бу палахладан ёлмей къалгъан адамла уа кеслерини къоллары бла этген ишлеринден тобагъа къайтышмадыла; жинлеге табыныуну, алтындан, кюмюшден, багъырдан, ташдан эм агъачдан ишленнген, ала уа не кёрюрге, не эшитирге, не жюрюрге болалмагъан идоллагъа табыныуну къоймадыла. 21Ала не адам ёлтюрюулеринден, не хыйны этиулеринден, не саякълыкъ этиулеринден, не уручулукъларындан тобагъа къайтышмадыла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\