РИМЛИЛЕГЕ 1

1Масих Иссаны къулу, Аллахны Хайыр Хапарын билдирирге сайланып, абустол болургъа чакъырылгъан мен Пауулдан салам! 2Аллах Кесини файгъамбарларыны юсю бла Сыйлы Китаплада алгъындан берирге айтып сёз берген ол Хайыр Хапар 3Кесини Уланы Раббийибиз Масих Иссаны юсюнденди. Ол, адам табийгъатына кёре, Дауутну урлугъундан туугъанды. 4Эм Кесини кючю бла, сыйлы Нюрюне кёре, ёлгенледен тиргизилгенини юсю бла, Аллахны Уланы болгъаны ачыкъ болгъанды. 5Битеу миллетледен адамланы ийманнга бойсундурур ючюн, Масихни юсю бла эм аны аты ючюн Аллахны шафауатын эм абустоллукъ алгъанбыз. 6Сиз да аланы араларындасыз, Масих Исса чакъыргъанласыз. 7Римде жашагъан, Аллах сюйген, сыйлы болургъа чакъырылгъанланы барына: Атабыз Аллахдан эм Раббий Масих Иссадан сизге шафауат эм ырахатлыкъ болсун. 8Хар неден да алгъа, сизни ийнаныуугъуз битеу дунияда билдирилгени себепли, сизни барыгъыз ючюн Масих Иссаны юсю бла Аллахыма шукур этеме. 9Аны Уланыны юсюнден Хайыр Хапарны берип, мен Анга нюрюм бла къуллукъ этген Аллах, мен дайым сизни эсимде тутханыма шагъатды. 10Мен тилек этген хар заманда, Аллахны буйругъу бла энди сизге келирге манга онг болур ючюн тилек этеме. 11Нек десегиз, сиз ийманда бегимли болур ючюн, сизге нюр жанындан бир фахму берир мурат бла сизни кёрюрге бек сюеме, 12Алай демеклик, мен сизни арагъызда болгъанда мен сизни, сиз да мени, бирбирибизни ийманы бла кёлленирбиз. 13Къарындашла, сизге билдирмей къояргъа сюймейме, башха миллетледе болгъаны кибик, сизде да хайырым болур ючюн, мен сизге келирге кёп кере ниет этгенме, алай а эндиге дери окъуна чырмаулагъа жолугъуп тургъанма. 14Мен греклилеге да, варварлагъа да, билимлилеге да, жахиллеге да борчлума; 15Алай бла, манга жетгенден, мен сизге, Римде жашагъанлагъа да, Хайыр Хапарны берирге хазырма. 16Мен Масихни Хайыр Хапарын билдирирге ыйлыкъсынмайма; нек десегиз ол бек алгъа иудейлилени, андан сора уа башха миллетлилени, хар ийнаннганны къутхарыргъа Аллахны кючюдю. 17Хайыр Хапарда Аллахны тюзлюклюлюгю, Китапда: «Тюзлюклю ийманы бла жашарыкъды», – деп жазылгъаны кибик, ачыкъ этиледи. Тюзлюклюлюк жаланда ийман бла болады. 18Хакъ кертиге аманлыкъ бла чырмау этген адамланы битеу аллахсызлыкъларына бла аманлыкъларына къажау кёкден Аллахны чамланыуу ачылады. 19Нек десегиз Аллахны юсюнден билирге керекли затла алагъа ачыкъ этилгендиле. Аллах алагъа ачыкъ этгенди. 20Нек десегиз Аны кёрюнмегени, Аны ёмюрлюк кючю эм Аллахлыгъы, дуния жаратылгъандан жаратылыннганлагъа тинтип къарау бла кёрюнедиле. Алай бла ала жууапсыздыла. 21Алай а ала, Аллахны биле тургъанлай, Анга, Аллахха тийишлисича махтау салмагъанлары эм шукур этмегенлери себепли, кеслерин магъанасыз ойлашыулагъа бергендиле эм аланы ангылаусуз жюреклерин къарангылыкъ басханды. 22Кеслерине акъылманлабыз деп, акъылдан шашхандыла 23Эм ёмюрлюк Аллахны махтауун, чиририк адамгъа, къанатлылагъа, тёрт аякълылагъа, сюркелиучюлеге ушагъан суратлагъа тюрлендиргендиле. 24Мынга кёре, Аллах, аланы жюреклери талпыгъан жийиргенчли ишлени этерге, кеслери-кеслерини чархларын харам этерге бошлап къойгъанды. 25Ала Аллахны хакъ кертисин ётюрюкге алышхандыла эм Жаратханнга къуллукъ этерни орунуна жаратылгъаннга табынып, къуллукъ этедиле. Аллах а ёмюрледе да алгъышлыды. Амин. 26Аны себепли Аллах аланы айыплы тыйгъысызлыкъларына бошлап къойгъанды: аланы тиширыулары табийгъатда тийишли болгъанны жюрютюуню орунуна табийгъатда болмагъанны жюрютгендиле. 27Аны кибик эр кишиле да, табийгъатда тийишлисича тиширыуну жюрютюуню къоюп, тыйгъычсызлыкъ бла бир-бирлерине къызышхандыла: эр кишиле эр кишилеге бедишлик иш этип, кеслерини ажашыулары ючюн кеслерини чархларында тийишлисин аладыла. 28Ала Аллахны акъылларында тутаргъа жараулу кёрмегенлери себепли, Аллах аланы жараусуз ойлашыулагъа берип, тийишли болмагъан ишлени этерге бошлап къойгъанды. 29Алай бла ала хар тюрлю терсликден: саякълыкъдан, хыйлачылыкъдан, жутлукъдан, огъурсузлукъдан толгъандыла; зарлыкъдан, мурдарлыкъдан, къаугъадан, алдаудан, аман ниетден толудула. 30Аман сёзлю, тилчи, Аллахны кёрюп болмаучу, жюрек къыйнаучу, ёхтем, кеслерин махтаучу, аманлыкъгъа уста, ата-анагъа тынгыламаучу, 31Оюмсуз, антларын бузуучу, сюймеучю, жарашмаучу, мархаматсыз адамладыла. 32Аллахны, аллай ишлени этиучюле ёлюмге тийишлидиле деген, тюзлюклю хукмусун ала биледиле; алай а аланы кеслери этген бла да къалмай, этгенлеге да ыразы боладыла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\