РИМЛИЛЕГЕ 10

1Къарындашла! Израильни къутхарылырын сюйюп, жюрегими теренинден аны ючюн Аллахдан тилек этеме. 2Нек десегиз Аллах ючюн эришиулюклери болгъанына алагъа шагъатлыкъ этеме, алай а эришиулюклери оюм бла тюйюлдю. 3Нек десегиз ала, Аллахны берген тюзлюклюлюгюн ангыламай эм кеслери тюзлюклюлюкге жетерге кюрешип, Аллахны берген тюзлюклюлюгюне боюн салмагъандыла. 4Хар ийнаннган ариуланыр ючюн, Масих Тауратны Законун ахырына жетдиргенди. 5Муса Закондан болгъан тюзлюклюлюкню юсюнден: «Законну толтургъан адам аны бла жашау табарыкъды», – деп жазады. 6Иймандан болгъан тюзлюклюлюк а былай айтады: «Сен жюрегингде: кёкге – алай демеклик Масихни тюшюрюрге ким чыгъар?», – деп айтма. 7Неда: «Тюпсюз теренликлеге – алай демеклик Масихни ёлгенледен ёрге кётюрюрге ким тюшер?», – деп айтма. 8Алай а Китап не айтады? «Аллахны сёзю санга жууукъду, сени ауузунгдады эм сени жюрегингдеди». Биз билдирген ийман сёзю ма буду. 9Иссаны Раббий болгъанын ачыкъ айтып, ауузунг бла шагъатлыкъ этсенг, жюрегинг бла да, Аллах Аны ёлгенледен тиргизгенине ийнансанг, къутхарыллыкъса. 10Нек десенг адам жюреги бла ийнанып ариуланады, ийнаннганына уа ауузу бла шагъатлыкъ этип къутхарылады. 11Китапда: «Анга ийнаннган бир адам да айып аллыкъ тюйюлдю» деп айтылады. 12Мында иудейлилени бла башха миллетлилени арасында башхалыкъ жокъду; нек десегиз Раббий барысында да бирди, Аны чакъыргъанланы барына да Аны байлыгъы кёпдю. 13«Раббийни атын айтып тилек этген хар адам къутхарыллыкъды». 14Алай а Анга ийнанмагъанларын къалай чакъырсынла? Аны юсюнден эшитмегенлерине къалай ийнансынла? Хапар бериучю болмаса къалай эшитсинле? 15Сора хапар къалай берсинле, хапар берирге ийилмеселе? Китапда жазылгъаны кибик: «Жарашыулукъну Хайыр Хапарын, ахшылыкъны Хайыр Хапарын билдиргенлени аякълары къалай аламатдыла!» 16Алай а Хайыр Хапаргъа битеу бары тынгыламагъандыла. Ол себепден Иешая: «Раббий! Биз берген хапаргъа ким ийнанды?» – деп айтады. 17Алай бла ийман Хайыр Хапарны эшитиуденди, эшитиу а Аллахны сёзю билдирилиуюнденди. 18Алай а сорама: ала эшитмегенмидиле? Ол угъай эсенг: «Аланы ауазлары битеу жерни юсюнде эшитилгенди эм аланы сёзлери дунияны чегине дери жетгенди». 19Энтда сорама: Израиль билмегенмиди? Алай а бек алгъа Муса: «Болмагъан халкъ бла Мен сизде эришлик чыгъарырма, сизни оюмсуз халкъ бла ачыуландырырма», – деп айтады. 20Иешая уа: «Мени излемегенле Мени тапхандыла, Мени юсюмден сормагъанлагъа Мен ачыкъ болгъанма», – деп таукел айтады. 21Израильни юсюнден а: «Мен сау кюнню бу тынгыламаучу, бойсунмаучу халкъгъа къолларымы узатып тургъанма», – деп айтады.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\