РИМЛИЛЕГЕ 11

1Алай бла сорама: Аллах Кесини халкъын атыпмы къойгъанды? Чыртда угъай! Нек десегиз мен да Израильлиме, Ибрахимни урлугъунданма, Беняминни тукъумунданма. 2Аллах Кесини алгъындан билген халкъын атмагъанды. Неда Сыйлы Китапда Илиясны юсюнден не айтылгъанын ол Израильден Аллахха къалай тарыгъып: 3«Раббий! Сени файгъамбарларынгы ёлтюргендиле, Санга къурман этилиучю жерлени бузгъандыла; жангыз мен къалгъанма, мени жанымы да алыргъа излейдиле», – деп айтханын билмеймисиз? 4Аллах а жууабында анга не айтады? «Баалны аллында тобукъланмагъан жети минг адамны Мен Кесиме сакълагъанма», – дейди. 5Аны кибик эндиги заманда да, Аллахны шафауаты бла сайланнган гитче жамауат барды. 6Шафауат бла болгъан эсе уа, сора сууап ишледен тюйюлдю, алайсыз шафауат энди шафауат болмаз эди. 7Сора не? Израиль нени излеген эсе да, анга жетмегенди; сайланнганла уа жетгендиле, къалгъанлары уа терсакъыл болгъандыла. 8Китапда жазылгъаны кибик: «Аллах бюгюннге дери окъуна алагъа жукълатыу халны, кёрмеген кёзлени эм эшитмеген къулакъланы бергенди». 9Дауут да: «Аланы ашлары алагъа тузакъ, къапхан болсун, уругъа жыгъылып, азапларына тюшсюнле! 10Аланы кёзлери кёрмез кибик къарангы болсун. Аркъаларын да ёмюрлюкге гуппур эт!» – деп айтханды. 11Алай бла сорама: ала тайып къалырчамы абынып тыйылгъандыла? Чыртда угъай! Алай а алада эришиулюк чыгъарыр ючюн, аланы этген терсликлеринден, башха миллетлеге къутхарылыу берилгенди. 12Сора аланы терсликлери дуниягъа байлыкъ келтирген эсе, аланы жарлы болуулары да башха миллетлеге байлыкъ келтирген эсе, тамамлыкълары уа андан да уллу байлыкъ келтирликди! 13Сизге, башха миллетлилеге айтама: миллетлени абустолуча, къуллукъ этиуюмю мен махтаулу этеме. 14Алай бла кеси миллетлилеримде эришиулюк чыгъарып, аладан бир къауумларын къутхарыргъа болурма деп умут этеме. 15Нек десегиз аланы къоюлуулары дуниягъа Аллах бла жарашыулукъ келтирген эсе, къабыл этилликлери уа ёлюмден жашаугъа кёчюу тюйюл эсе, неди? 16Тылыны башламы сыйлы эсе, саулай да сыйлыды; эм терекни тамыры сыйлы эсе, бутакълары да сыйлыдыла. 17Бутакъладан бир бёлеги сыннган эселе уа, сен а, кийик зейтун терек, аланы жерлерине жалгъанып, зейтун терекни тамырына бла суууна ала бла бирча къошулгъан эсенг, 18Сора бутакъланы алларында асыры бек махтанма; махтана эсенг а, тамырны сен тутмай, алай а тамыр сени тутханын эсинге тюшюр. 19Сен а: «Мен жалгъаныр ючюн сыннгандыла бутакъла», – деп айтырса. 20Тюздю. Ала иймансызлыкъдан сыннгандыла, сен а ийманынг бла тураса: ёхтем болма, алай а къоркъ. 21Нек десенг Аллах терекни кеси бутакъларын аяп къоймагъан эсе, сора сакъ бол, сени аяп къоярмы? 22Алай бла Аллахны ахшылыгъын эм къатылыгъын кёресе. Ол тайып къалгъанлагъа къатыды; санга уа, Аны ахшылыгъында турсанг, ахшылыкълыды; турмасанг а, сен да кесилип тюшериксе. 23Алай а ала да ийнанмауда турмасала, жангыдан жерлерине жалгъанырыкъдыла; нек десегиз аланы дагъыда жалгъаргъа Аллахны кючю барды. 24Ол себепден сен, табийгъатда кийик зейтун терекден кесилип, сени табийгъат халингде болмагъан иги зейтун терекге жалгъаннган эсенг, сора бегирек да ол керти бутакъла кеслерини зейтун тереклерине жалгъанырла! 25Къарындашла, сиз кесигизни уллудан кёрмез ючюн, бу тасханы сизге билдирмей къояргъа сюймейме: Израильни терсакъыл болгъаны жангыз бир заманнга дери, башха миллетлиледен къутхарыллыкъланы саны толгъунчугъа дериди. 26Алай бла битеу Израиль къутхарыллыкъды, Китапда: «Къутхарыучу Сиондан келликди эмда Якъупдан аллахсызлыкъны кетерликди. 27Аланы гюняхларын къурутхан заманымда Мени ала бла этерик кесаматым буду», – деп жазылгъаны кибик. 28Хайыр Хапарны бериу жанындан, сизни ючюн ала жауладыла; сайланыуну жанындан а, аталарыны хурметинден Аллах сюйгенледиле. 29Нек десегиз Аллахны саугъалары бла чакъырыуу ызына алынмайдыла. 30Сиз да бир заманлада Аллахха бойсунмай эдигиз, энди уа аланы бойсунмаулары бла Ол сизге мархамат этгенди. 31Муну кибик, Ол, сизге мархамат этгенича, алагъа да мархамат этер ючюн, ала да энди бойсунмаучу болгъандыла. 32Нек десегиз Аллах, барысына да мархамат этер ючюн, барысын да бойсунмаугъа жесир этгенди. 33Эй, Аллахны байлыгъы, терен акъыллылыгъы эм билими къалай чексиз уллуду! Аны къадарлары акъылгъа сыйынмазча, Аны жоллары да тинтип билмезча къалай сейирликдиле! 34«Раббийни акъылын ким билгенди? Неда Анга ёзюр ким болгъанды?» 35«Неда алгъындан Анга ким зат бергенди, Ол къайтарып берирге борчлу болур кибик?» 36Нек десегиз хар неда Анданды, Аны юсю блады эмда Аны ючюндю. Ёмюрледе да махтау Анга болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\