РИМЛИЛЕГЕ 12

1Алай бла, къарындашла, Аллахны мархаматлылыгъыны хатыры бла сизден тилейме, кесигизни Аллахха тири, сыйлы, Аны ыразы этиучю къурманнга беригиз. Анга тюз акъыл бла алай къуллукъ этерсиз. 2Эмда бу ёмюрню халы бла келишмегиз, алай а Аллахны ыразы этген ахшылыкълы, тамам толу буйругъу не болгъанын сиз ангылар ючюн акъылыгъызны жангырыуу бла тюрленигиз. 3Аллах манга берген шафауатха кёре, сизни хар биригизге да айтама: кеси юсюгюзден кереклисинден кёп ойлашмагъыз; алай а Аллах хар биригизге да юлешип берген ийманыгъызны мардасына кёре эслилик бла ойлашыгъыз. 4Нек десегиз, бизни бир чархыбызда кёп санла болуп, алай а битеу санланы ишлери бирча болмагъаны кибик, 5Биз да кёп эсек да, Масихде бир чарх къурайбыз, башха-башха уа бирибиз-бирибизге санлабыз. 6Аллахны бизге берген шафауатына кёре, бизни тюрлю нюр фахмуларыбыз барды. Файгъамбарлыкъ фахмусу болгъан адам, ийманыны мардасына кёре, файгъамбарлыкъ этсин; 7Къуллугъу болгъан, къуллукъ этиуде турсун; устаз эсе устазлыкъ этсин. 8Насийхатчы эсе, насийхат берсин; юлешиучю эсе, чомартлыкъ бла юлешсин; башчы эсе, кёл салып башчылыкъ этсин; мархамат этиу фахмусу болгъан муну жарыкъ кёллюлюк бла этсин. 9Сюймеклигигиз кёзбаусуз болсун. Аманлыкъдан жийиргенигиз, ахшылыкъгъа жабышыгъыз. 10Ариу хал бла бир-биригизге къарындаш сюйюучюле болугъуз. Бир-биригизге хурмет этиуде эришигиз. 11Кёл салыудан къарыусуз болмагъыз, нюр бла жаныгъыз, Раббийге къуллукъ этигиз. 12Ышаныу бла къууаныгъыз, къыйынлыкъда тёзюмлю, тилек этиуде тохтаусуз болугъуз. 13Сыйлыланы кереклилерине къайгъырып къарагъыз, къонакъ алыучу болургъа эришигиз. 14Сизге зулму этгенлеге алгъыш этигиз; алгъыш этигиз, къаргъыш а этмегиз. 15Къууаннганла бла къууаныгъыз, жилягъанла бла жилягъыз. 16Кеси арагъызда бир акъыллы болугъуз. Уллу билимлилик этерге кюрешмегиз, алай а сабырлагъа нёгер болугъуз, кесигизни уллудан кёрмегиз. 17Бир кишиге да аманлыкъ ючюн къайтарып аманлыкъ этмегиз, алай а битеу адамлагъа иги кёрюннген затланы этерге кюрешигиз. 18Сизни жаныгъыздан онг бар эсе, битеу адамла бла жарашыулукъда болугъуз. 19Кесигиз ючюн дерт жетдирмегиз, сюйюлюннгенле, алай а муну Аллахны чамланыууна бошлап къоюгъуз. Нек десегиз Китапда: «Дерт жетдириу Мениди, Мен тийишлисин берирме, – дейди Раббий», – деп жазылгъанды. 20Алай бла душманынг ач эсе, анга ашат; суусап эсе, анга ичир. Нек десенг муну этип, сен аны башына жаннган кесеуле жыярса . 21Аманлыкъгъа хорлатма, алай а аманлыкъны игилик бла хорла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\