РИМЛИЛЕГЕ 13

1Хар адам баш властьлагъа боюн салсын; нек десегиз Аллахдан болмагъан власть жокъду, болгъан властьла уа Аллах жанындан салыннгандыла. 2Ол себепден властьха къажау болгъан, Аллах салгъаннга къажау болады; къажау болгъанла уа кеслери-кеслерине айып алырла. 3Нек десегиз башчылыкъ этиучюле иги ишле ючюн къоркъунчлу тюйюлдюле, алай а аман ишле ючюн къоркъунчлудула. Сюемисе властьдан къоркъмазгъа? Игилик эт, сора андан махтау алырса. 4Нек десенг башчы санга игилик болур ючюн Аллахны жумушчусуду. Аманлыкъ эте эсенг а, къоркъ! Нек десенг ол къылычны бош жюрютмейди, аманлыкъ этгеннге дерт жетдирип азап берир ючюн ол Аллахны жумушчусуду. 5Ол себепден, азапдан къоркъуп боюн салгъан бла да къалмай, алай а бетсинип боюн салыргъа керекди. 6Жасакъ да сиз аны ючюн бересиз; башчыла, Аллахны жумушчулары болуп, тохтаусуз аны бла кюрешедиле. 7Алай бла хар кимге тийишлисин беригиз: жасакъ тийишлиге – жасакъ; хакъ тийишлиге – хакъ; къоркъуу тийишлиге – къоркъуу; хурмет тийишлиге – хурмет. 8Бир-биригизни сюйюуден башха бир кишиге бир затдан борчлу болуп къалмагъыз; нек десегиз башханы сюйген, Тауратны Законун толтургъанды. 9Нек десегиз: «Зийна этме», «Ёлтюрме», «Урлама», «Жалгъан шагъатлыкъ этме», «Башханы затын кюсеме» деген эмда битеу къалгъан фарызла: «Жууугъунгу, кесингкесинги сюйгенча сюй» деген сёз бла къысха ангылатылады. 10Сюймеклик жууугъуна аманлыкъ этмейди, алай бла сюймеклик Тауратны Законун толтурууду. 11Сиз, жашагъан заманны ангылап, алай этигиз. Энди бизге жукъудан уяныр сагъат келгенди. Нек десегиз ийман салгъан заманыбыздан эсе, къутхарылыуубуз энди жууукъду. 12Кече озгъанды, кюн а жууукълашханды: алай бла, къарангылыкъны ишлерин атып, жарыкъны сауутларын юсюбюзге киейик. 13Не тойгъа-оюннга эм ичгичиликге, не хаулеликге эм адепсизликге, не къаугъалагъа эм зарлыкъгъа кесибизни бермегенлей, кюндюзгю кюндеча, кесибизни иги низам бла тутайыкъ. 14Алай бла Раббийибиз Масих Иссаны кюбеча юсюгюзге кийигиз эмда гюняхлы табийгъатыгъызны кюсегенлерине бой салыуну ойламагъыз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\