РИМЛИЛЕГЕ 14

1Ийманы къарыусуз адамны фикирлени юсюнден даулашмай къабыл этигиз. 2Нек десегиз биреу хар нени да ашаргъа жарагъанына толу ийнанады, къарыусуз а жаланда тахта кёгетле ашайды. 3Хар нени да ашагъан адам ашамагъанны сансыз этмесин; ашамагъан да ашагъанны терслемесин. Нек десенг Аллах аны къабыл этгенди. 4Кимсе сен, башханы къулун терслеген? Къулну ариулагъан да, терсге санагъан да кесини бийиди. Эмда къул тюз болуп чыгъарыкъды, нек десенг аны ариуларгъа Аллахны кючю барды. 5Биреу кюнню кюнден айырып башха кёреди, башхасы уа хар кюнню да бирчагъа санайды. Хар ким кеси акъылы ийнандыргъанча этсин. 6Кюнлени айыргъан адам Раббий ючюн айырады. Кюнлени айырмагъан адам да Раббий ючюн айырмайды. Хар нени да ашагъан адам Раббий ючюн ашайды, нек десенг Аллахха шукур этеди. Бир къауум затланы ашамагъан адам да Раббий ючюн ашамайды эм Аллахха шукур этеди. 7Бизден бир киши да кеси ючюн жашамайды эм бир киши да кеси ючюн ёлмейди. 8Жашай эсек да, Раббий ючюн жашайбыз, ёле эсек, Раббий ючюн ёлебиз. Ол себепден, жашай эсек, неда ёле эсек да, хар заманда да Раббийнибиз. 9Нек десегиз Масих, ёлгенлеге да, саулагъа да бийлик этер ючюн, ёлюп тиргизилгенди эм жангыдан сау болгъанды. 10Сен а къарындашынгы нек терслейсе эмда къарындашынгы нек сансыз этесе? Биз барыбыз да Масихни сюдюню аллына тюшерикбиз. 11Нек десегиз Китапда: «„Мен жашауум бла ант этеме“, дейди Раббий, „Мени аллымда хар тобукъ сеждагъа ийилликди эм хар тил да Мени Аллах болгъанымы айтып шагъатлыкъ этерикди“», – деп жазылгъанды. 12Алай бла, бизни хар бирибиз да Аллахха кеси ючюн жууап берликди. 13Мындан арысында уа бир-бирибизни терслеуню къояйыкъ, андан эсе уа къарындашха тыйгъыч болмазгъа неда аны абындырлыкъ зат этмезге ойлашайыкъ. 14Кеси-кесинде харам зат болмагъанын билеме эм Раббий Иссаны болуп мынга толу ийнанама. Алай а не затны да харамгъа санагъан адамгъа ол зат харамды. 15Сен ашагъан зат ючюн къарындашынгы жаны къыйнала эсе уа, сен энди сюймеклик бла этмейсе; Масих аны ючюн ёлген адамны, сен ашынг бла жойма! 16Сизни ахшылыгъыгъыз аманланмасын. 17Нек десегиз Аллахны Патчахлыгъы аш бла суусун тюйюлдю, алай а тюзлюклюлюк, жарашыулукъ эмда Сыйлы Нюрде къууанчды. 18Муну бла Масиххе ким къуллукъ эте эсе да, ол Аллахны ыразы этеди эм адамла къабыл кёрюрге тийишлиди. 19Алай бла жарашыулукъ келтирген эм бир-бирибизни нюр бла кючлендириуге жарагъан затланы излейик. 20Аш ючюн Аллахны ишин бузма! Хар аш да тазады, алай а кесини ашагъан заты бла башхалагъа тыйгъыч болгъан адам аманлыкъ этеди. 21Къарындашынга тыйгъыч боллукъ, аны абындырлыкъ неда къарыусуз этерик бир зат ны этгенден эсе, эт ашамагъан, чагъыр ичмеген эм аллай бир затны да этмеген игиди. 22Сени ийнаныуунгму барды? Аны Аллахны аллында кеси-кесингде тут. Кеси къабыл кёрген затдан кесин терслемеген адам насыплыды. 23Шупха этген адам а, аны ашай эсе, терс болады, нек десегиз ийнаныуу бла ашамайды. Ийнаныу бла этилмеген хар зат да гюняхды. 24Мен жайгъан Хайыр Хапар бла эм Масих Иссаны билдириу бла, аны юсюнден ёмюрлюк заманладан да айтылмай тургъан тасханы ачылыуу бла сизни бегимли этерге Аллахны кючю барды. 25Ол тасха уа энди баям этилгенди эмда ёмюрлюк Аллахны буйругъуна кёре файгъамбарланы жазгъанлары бла битеу миллетлеге ийманнга боюн салдырыр ючюн билдирилгенди. 26Терен акъыллы бир Аллахха, Масих Иссаны юсю бла ёмюрледе да махтау болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\