РИМЛИЛЕГЕ 15

1Биз, ийманы къарыулула, кесибиз сюйгенни этмей, къарыусузланы зайифликлерин кётюрюрге борчлубуз. 2Бизни хар бирибиз да, жууугъун нюр бла бегимли этер ючюн, анга игилик болсун деп, жууугъуну кёлюне жараргъа керекди. 3Нек десегиз Масих да Кесини кёлюне жараргъа кюрешмегенди, алай а: «Санга аман айтыучуланы бедиш сёзлери Мени юсюме тюшгендиле», – деп жазылгъаныча болгъанды. 4Битеу алгъындан жазылгъанла уа, бизге акъыл юйретир ючюн, биз Сыйлы Китапладан алгъан тёзюмлюлюк бла эм кёл этиу бла бизни ышаныуубуз болур ючюн жазылгъандыла. 5Тёзюмлюлюк бериучю эм кёл этдириучю Аллах а, Масих Иссаны юйретиуюне кёре, сизни арагъызда бир акъыллы болууну сизге берсин. 6Алай бла бир ниетли болуп, бир аууздан бизни Раббийибиз Масих Иссаны Атасы Аллахха махтау салырсыз. 7Ол себепден Масих, Аллахха махтау бо лур ючюн, сизни къабыл этгени кибик, сиз да бир-биригизни къабыл этигиз. 8Айтханым буду: Масих Исса Аллахны ышаннгылы болгъанын кёргюзтюр ючюн иудейлилеге къуллукъ этиучю болгъанды. Ол аланы аталарына берилген ант сёзле толсунла 9Эм башха миллетле да Аллахны мархаматы ючюн Анга махтау салсынла деп, алай этгенди. Китапда жазылгъаны кибик: «Аны ючюн Санга миллетлени арасында шукур этерикме эм Сени атынга зикир айтырыкъма». 10Эм дагъыда: «Эй миллетле, Аны халкъы бла бирге къууаныгъыз!» 11Эмда: «Битеу миллетле, Раббийге шукур этигиз, битеу халкъла, Анга махтау салыгъыз!» – деп айтылады. 12Иешая да: «Ишайны тамырындан Биреу келликди, миллетлеге башчылыкъ этерге турлукъду. Миллетле Анга ышанырыкъдыла», – деп айтады. 13Умут берген Аллах, сиз Сыйлы Нюрню кючюнден ышаныу бла бай болур ючюн ийманда сизни хар тюрлю къууанчдан эм ырахатлыкъдан толтурсун. 14Мен кесим да, къарындашларым, сиз игилик этиуден эм хар тюрлю билимден толу болгъаныгъызгъа эмда бир-биригизге насийхат берирге болаллыгъыгъызгъа толу ийнанама. 15Алай а, къарындашларым, манга Аллахдан берилген шафауат бла бир къауум затланы сизни эсигизге тюшюрюр ючюн, сизге бираз таукеллик бла жазгъанма. 16Аллахны шафауаты бла мен Масих Иссагъа миллетледе къуллукъ этиучю болгъанма. Миллетле Сыйлы Нюр бла сыйлы болуп, Аллахны ыразы этген къурман болур ючюн, мен Аллахны Хайыр Хапарын дин къуллукъчуча жаяма. 17Алай бла, мен Масих Иссаны болуп, Аллахха этген къуллугъум бла махтаналлыкъма. 18Нек десегиз Масих миллетлени ийманнга бойсундурур ючюн, мени юсюм бла, сёз бла эм иш бла, илишанланы эм сейирлик ишлени кючю бла, Аллахны Нюрюню кючю бла этгенледен башха бир затны да айтыргъа таукел болаллыкъ тюйюлме. 19Алай бла, мен, Иерусалимден башлап Иллириягъа дери айланып, Масихни Хайыр Хапарын хар жерде жайгъанма. 20Аны юсюне да мен, башха адам салгъан мурдорну юсюнде къурамаз ючюн, Хайыр Хапарны Масихни аты белгили болмагъан жерледе жаяргъа кюрешгенме, 21Китапда: «Аны хапарын билмегенле кёрлюкдюле, эшитмегенле да билликдиле», – деп жазылгъаны кибик. 22Ма бу уа манга, сизге келирге кёп кере чырмау болгъанды. 23Энди уа, бу къыраллада мен урунмагъан жер къалмай, сизге уа кёп жылладан бери келирге сюйюп тургъаным себепли, 24Испаниягъа барыргъа тебиреген заманымда сизге келликме. Ол себепден, алайтын барып, сизни кёрюрме эм сизни кёрюп бираз зауукъ этгенден сора уа, сиз мени ары ашырырсыз деп умут этеме. 25Энди уа мен, сыйлыланы кереклилерине бир кесек жарар ючюн, Иерусалимге барама. 26Нек десегиз Македонияны бла Ахаяны жамауатлары Иерусалимде сыйлыланы арасында жарлылагъа бираз болушургъа къабыл кёргендиле. 27Хау, къабыл кёргендиле. Кертиси да алагъа борчлудула. Нек десегиз миллетле аланы нюр жанындан игиликлерине къошулгъан эселе, сора аланы дуния жанындан кереклилерине жараргъа да керекдиле. 28Ол ишни толтуруп, жыйылгъан садакъаны алагъа тюз тапдыргъандан сора, мен сизни жерлени юсю бла Испаниягъа кетерме. 29Сизге келген заманымда уа, Масихни Хайыр Хапарыны толу ахшылыгъы бла келлигими да билеме. 30Алай болсада, къарындашла, мени бла бирге мени ючюн Аллахдан тилек этерге кюреширигизни, Раббийибиз Масих Исса бла эм Сыйлы Нюрню сюймеклиги бла сизден тилейме. 31Мен Иудеядагъы иймансызладан къу тулур ючюн эм мени Иерусалимдеги жамауатха къуллукъ этиуюмю сыйлыла къабыл этер ючюн 32Эмда Аллах буюрса, мен сизге къууанч бла келип, сизни бла жюрегим ырахат болур ючюн тилек этигиз. 33Ырахатлыкъ бериучю Аллах сизни барыгъыз бла да болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\