РИМЛИЛЕГЕ 16

1Бизни эгечибиз, Кенхреяны жамауатыны болушлукъчусу, Фибини сизге танытып иеме: 2Сыйлылагъа тийишлисича Раббий ючюн аны къабыл этигиз, сизде ол не керекли болсада болушугъуз; нек десегиз ол кеси кёплеге да, мени кесиме да болушлукъчу болуп тургъанды. 3Масих Иссада мени биргеме уруннган нёгерлерим Прискилагъа бла Акилагъа салам айтыгъыз. 4Ала мени жаным ючюн кеслерини башларын да аямагъандыла, алагъа жангыз мен ыспас этип къалмай, алай а башха миллетледен болгъан жамауатла барысы да ыспас этедиле. Аланы юйдеги жамауатларына да салам айтыгъыз. 5Ахиячыладан Масиххе бек алгъа ийнаннган, мен сюйюучю Эпенетге салам айтыгъыз. 6Бизни ючюн кёп уруннган Мариямгъа салам айтыгъыз. 7Мени жууукъларым эм мени бла бирге тюрмеде болгъан, абустолланы арасында махтаулу болгъан эм Масиххе менден да алгъа ийнаннган Андроникге бла Юниягъа салам айтыгъыз. 8Раббийни жолунда багъалы шуёхум Ампилиятха салам айтыгъыз. 9Масихни жолунда бизни бла уруннган нёгерибиз Урбаннга эм мени багъалы шуёхум Стахисге салам айтыгъыз. 10Масихни жолунда сыналгъан Апеллисге салам айтыгъыз. Аристобулну юйдегилеринден болгъанлагъа салам айтыгъыз. 11Мени жууугъум Иродийоннга салам айтыгъыз. Наркисни юйдегилеринден Раббийде болгъанларына салам айтыгъыз. 12Раббий ючюн уруннган Трифенагъа бла Трифосагъа салам айтыгъыз. Раббий ючюн кёп уруннган багъалы шуёхум Персидагъа салам айтыгъыз. 13Раббий сайлагъан Руфха эм аны манга да аналыкъ этген анасына салам айтыгъыз. 14Асинкритге, Флегоннга, Эрмасха, Патробасха, Эрмисге эм ала бла болгъан башха къарындашлагъа салам айтыгъыз. 15Филологга эм Юлиягъа, Нирейге эм аны эгечине, Олимпасха эм битеу ала бла болгъан сыйлылагъа салам айтыгъыз. 16Бир-биригизни сыйлы уппа этиу бла саламлашыгъыз. Масихни битеу жамауатлары сизге салам айтадыла. 17Къарындашла, сизден тилейме, ол сиз юйреннген окъуугъа къарамагъанлай, сизни арагъызда айырылыула чыгъаргъанладан эм чырмау этгенледен кесигизни сакълагъыз эм аладан бир жанына туругъуз. 18Нек десегиз аллай адамла бизни Раббийибиз Масих Иссагъа къуллукъ этмейдиле, алай а кеслерини къарынларына къуллукъ этедиле; ала кёзбаулукъ бла эм сёзге усталыкъ бла хыйласыз адамланы жюреклерин терилтедиле. 19Сизни ийманнга боюн салгъаныгъыз барыбызгъа да белгилиди. Ол себепден мен сизни ючюн къууанама, алай а сизни ахшылыкъгъа акъыллы, аманлыкъгъа уа хыйласыз болуругъузну сюеме. 20Ырахатлыкъ бериучю Аллах а, шайтанны къысха заманда сизни аякъ тюбюгюзде ууатырыкъды. Раббийибиз Масих Иссаны шафауаты сизни бла болсун! Амин. 21Мени биргеме уруннган нёгерим Тимотей эм Лукий, мени жууукъларым Ясон эм Сосипатер сизге салам айтадыла. 22Мен, бу къагъытны жазгъан Тертий да, Раббийде сизге салам айтама. 23Мени эм битеу жамауатны къонакъбайы Гай сизге салам айтады. Шахарны казнасын сакълаучу Эраст эм Кууарт къарындаш сизге салам айтадыла. 24Бизни Раббийибиз Масих Иссаны шафауаты сизни барыгъыз бла да болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\