РИМЛИЛЕГЕ 2

1Алай бла сен, ким да бол, башханы терслеучю адам, кечгинликли тюйюлсе. Нек десенг башханы не терслик бла терслей эсенг, кесинги да ол терслик бла терслейсе; не ючюн десенг, башханы терслеп, кесинг да аны этесе. 2Аллай ишлени этиучюлеге кертиси бла да Аллахны сюд этгенин биз а билебиз. 3Адам, сен, аллай ишлени этгенлени терслеп, кесинг да ол ишлени эте, Аллахны сюдюнден къутулургъа къалай умут этесе? 4Неда Аллахны ахшылыкъдан байлыгъын, сабырлыгъын эм кёп тёзюуюн сансыз этипми къояса, Аллахны ахшылыгъы сени тобагъа къайтарыргъа элтгенин ангыламаймыса? 5Алай а, сени терсакъыллыгъынг бла эм тобагъа къайтышмагъан жюрегинг бла, сен Аллахны тюз сюдю ачылыр чамланыу кюннге кесинг-кесинге ачыу жыяса. 6Ол а хар кимни этген ишлерине кёре тийишлисин берир: 7Тохтамай игилик этип, махтау, хурмет эм ёлюмсюзлюк излегенлеге ёмюрлюк жашау берир; 8Эгоистлеге эм хакъ кертиге боюн салмай, ётюрюкге кеслерин бергенлеге уа ачыу эм чамланыу берир. 9Аманлыкъ этген хар адамны жанына – бек алгъа иудейлиге, андан сора уа башха миллетлиге – палах эм тарлыкъ болур. 10Ахшылыкъ этген хар адамгъа уа – бек алгъа иудейлиге, андан сора уа башха миллетлиге – махтау, хурмет эмда ырахатлыкъ болур. 11Нек десегиз Аллахда бет этип къарау жокъду. 12Алада Тауратны Закону болмай гюнях этгенле, Закондан тышында жоюлурла; Законлары болуп гюнях этгенлеге уа Закон бла сюд этилир. 13Нек десегиз Аллахны аллында тюзлюклю болгъанла Законну эшитгенле тюйюлдюле, алай а Законну тутханла тюзге саналлыкъдыла. 14Нек десегиз алада Тауратны Закону болмагъан миллетле, кеслерини табийгъатларына кёре, Закон буюргъанланы эте эселе, сора алада Тауратны Закону болмагъанлай, ала кеслери-кеслерине закондула. 15Ала Законну буюргъанлары аланы жюреклеринде жазылгъанын кёргюзтедиле; аны юсюнден аланы жюреклери шагъатлыкъ этеди, ойлашыулары да аланы бирде терслейдиле, бирде ариулайдыла. 16Мен билдирген Хайыр Хапаргъа кёре, Аллах Масих Иссаны юсю бла адамланы таша ишлерине сюд этерик кюнюнде алай боллукъду. 17Ма, сен иудейлиме дейсе эм, Тауратха ышанып, Аллах бла махтанаса, 18Аны буйругъун да билесе, игисин ангыларгъа Тауратдан юйреннгенсе 19Эм сокъурлагъа жол башчыма, къарангылыкъда тургъанлагъа жарыкъма, 20Жахиллени насийхатчыларыма, сабийлени устазларыма, Тауратда билимни бла хакъ кертини юлгюсю мендеди деп, кесинге ышанаса. 21Сора сен, башханы юйретип, кесингкесинги уа къалай юйретмейсе? 22«Урламагъыз», – деп ууаз берип, къалай урлайса? «Зийна этме», – деп къалай зийна этесе? Идолладан жийиргенип, аланы табыныучу юйлерин къалай тонайса? 23Таурат бла махтанаса, Тауратны бузууунг бла уа Аллахны ыспассыз къалай этесе? 24Нек десегиз Китапда жазылгъаны кибик: «Сизни амалтын миллетлени арасында Аллахны атына аман айтылады». 25Тауратны толтура эсенг, сюннетни файдасы барды; сен Тауратны бузуучу эсенг а, сени сюннетинги магъанасы жокъду. 26Алай бла, сюннет этилмеген адам Тауратны бегимлерин тута эсе, аны сюннетсизлиги сюннетге саналмазмы? 27Эм жазылгъан жорукъла бла сюннет адет сенде болуп тургъанлай, сен Тауратны бузуучу адам эсенг, табийгъатдан сюннетсиз болуп, Тауратны тутхан адам сени терслемезми? 28Нек десенг тышындан иудейли болгъан тюйюлдю иудейли, сюннет да ол тышындан чархына этилген сюннет тюйюлдю. 29Алай а ол ичинден иудейли болгъан иудейлиди эм сюннетлилик да жазылгъан жорукъла бла тюйюл, жюрекде, нюр бла этилген сюннетлиликди. Анга уа махтау адамладан тюйюлдю, Аллахданды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\