РИМЛИЛЕГЕ 3

1Алай бла иудейли болгъанны не онглулугъу барды неда сюннетлиликден не файда барды? 2Хар не жанындан да уллу онглулугъу барды, бегирек да алагъа Аллахны сёзлери ышанып берилгенлери ючюн. 3Аланы бир къауумлары ийман салмагъан эселе, не болур? Аланы иймансызлыкълары Аллахны ышаннгылылыгъын жокъ этерми? 4Чыртда угъай! Хар адам ётюрюкчю эсе да, Аллахны тюз сёзлю болгъаны билинсин, Китапда: «Сен сёзлерингде тюзлюклю чыгъарыкъса эм сюдюнгде хорларыкъса», – деп жазылгъаны кибик. 5Бизни тюзлюксюзлюгюбюз Аллахны тюзлюгюн ача эсе, не айтайыкъ? Адамланы ойлашыуларына кёре айтама: Аллах чамланыуу бла азап салса терс болурму? 6Чыртда угъай! Аллах дуниягъа алайсыз къалай сюд этер? 7Алай а, Аллахны хакъ кертиси мени ётюрюгюм бла кётюрюлюп, аны бла Аллахха махтау бола эсе, сора дагъыда манга гюняхлыгъача сюд не ючюн этерикди? 8Сора бир къауумла бизге аман айтып, сиз алай юйретесиз деп айтханлары кибик, биз аманлыкъмы этейик андан ахшылыкъ чыкъсын деп? Аллайлагъа тюзлюклю сюд этилликди. 9Энди не айтайыкъ? Биз, иудейлиле, башха миллетлиледен онглубузму? Не аз да угъай! Иудейлиле да, башха миллетлиле да – бары да гюняхны оноуунда болгъанларын биз энди кёргюзтгенбиз, 10Китапда жазылгъаны кибик: «Бир да тюзлюклю жокъду; 11Ангылауу болгъан жокъду; бир киши да Аллахны излемейди; 12Бары да жолдан тайгъандыла, бири да къалмай жараусуздула: игилик этген жокъду, жангыз биреу да жокъду». 13«Аланы тамакълары ачыкъ къабырды; тиллери бла алдайдыла». «Жилянны ууу аланы эринлериндеди». 14«Аланы ауузлары къаргъышдан бла ачы сёзледен толудула». 15«Аланы аякълары къан тёгерге женгилдиле; 16Бузуу бла палах этиу аланы жолларындады; 17Жарашыулукъну жолларын ала билмейдиле». 18«Аланы кёзлерини аллында Аллахдан къоркъуу жокъду». 19Алай а, Таурат не айта эсе да ол, Тауратны Законуну оноуунда болгъанлагъа айтханын биз билебиз, алай бла хар аууз да жабылады эм битеу дуния Аллахны аллында терс болуп къалады. 20Ол себепден Законну буюргъанларын этиу бла, Аллахны аллында, бир адам да ариуланырыкъ тюйюлдю, нек десегиз гюнях Закон бла билинеди. 21Алай а энди, Аллахны Законнга да къарамай адамны ариулауу ачыкъ этилгенди. Аны юсюнден а Таурат да, файгъамбарла да шагъатлыкъ этедиле. 22Аллах адамланы Масих Иссагъа ийнаныулары бла ариулайды. Муну ийнаннганланы барына да эм барында да этеди. Нек десегиз адам айырыу жокъду. 23Барысы да, гюнях этип, Аллахны махтауундан къуру къалгъандыла. 24Адамла Масих Иссада жулунуулары бла, Аллахны шафауаты бла хакъсыз ариуланадыла. 25Аллах Масихни, Аны къанына ийнаныуубуз бла гюняхларыбызны кечдирген къурманнга бергенди эм алай бла Кесини тюзлюгюн кёргюзтгенди. Нек десегиз Аллах, бизге тёзюп, алгъын этген гюняхларыбызны кечгенди. 26Ол муну, тюзлюклю болгъаны ючюн эм Иссагъа ийнаннганны ариулар ючюн, бусагъат заманда Кесини тюзлюгюн кёргюзтюр ючюн этгенди. 27Къайдады ол – махтанырча зат? Жокъ этилгенди. Къайсы закон бла? Этилген ишлеге таяннган закон бламы? Угъай, жангыз ийманнга таяннган закон бла. 28Нек десегиз адам, Законну буюргъанларын этиу бла тюйюл, ийман бла ариуланнганын биз билебиз. 29Аллах жаланда иудейлилени Аллахымыды? Башха миллетлилени да Аллахы тюйюлмюдю? Ишексиз, башха миллетлилени да Аллахыды. 30Нек десегиз сюннетлилени ийман бла ариуларыкъ бир Аллах сюннетсизлени да ийманны юсю бла ариуларыкъды. 31Алай бла, биз ийман бла Законну жокъму этебиз? Чыртда угъай! Алай а Закон тюздю дейбиз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\