РИМЛИЛЕГЕ 4

1Алай бла бизни атабыз Ибрахимни сынагъаныны юсюнден не айтайыкъ? 2Ибрахим ишлери бла ариуланнган эсе, аны махтаныргъа сылтауу болур эди; алай а Аллахны аллында аны махтаныр заты жокъду. 3Сыйлы Китап не айтады? «Ибрахим Аллахха ийнаннганды, бу да анга тюзлюклюлюкге саналгъанды». 4Ишлегеннге хакъын берген хатыргъа саналмайды, алай а борчха саналады; 5Ишлемеген, алай а аллахсызны Ариулаучугъа ийнаннган адамны уа ийманы тюзлюклюлюкге саналады. 6Аны этген ишлерине къарамай, Аллах аны тюзлюклюге санагъан адамны насыплылыгъын Дауут да былай ангылатады: 7«Насыплыдыла законсузлукълары кечилгенле эм гюняхлары жабылгъанла. 8Раббий аны гюняхын борч этмеген адам насыплыды». 9Бу насыплылыкъ жангыз сюннетлилегеми, огъесе сюннетсизлегедамы бериледи? Биз, Ибрахимни ийманы тюзлюклюлюкге саналгъанды, деп айтабыз. 10Не заманда саналгъанды? Сюннет этилгенден сорамы, огъесе сюннет этилгинчими? Сюннет этилгенден сора тюйюл, сюннет этилгинчи саналгъанды. 11Сюннетсиз болгъанлай, ийман салгъанланы барыны да аталары болур ючюн эм алай бла аланы да ийманлары тюзлюклюлюкге саналыр ючюн, Ибрахим, сюннет этилгинчи, кесинде болгъан ийманы бла тюзлюклю болгъанын кёргюзтген мухургъа сюннет белгини алгъанды. 12Алай бла атабыз Ибрахим, жаланда сюннетлилени аталары болуп къалмай, алай а анга сюннет этилгинчи ол тутхан ийманны ызындан баргъан сюннетлилени да аталары болгъанды. 13Нек десегиз Ибрахимге неда аны урлугъуна дунияны иеси болургъа ант сёз, Тауратны Законуну юсю бла берилмегенди, алай а иймандан келген тюзлюклюлюк бла берилгенди. 14Законнга ышаннганла дунияны иеси боллукъ эселе, сора ийман бошду, ант сёз да файдасызды; 15Нек десегиз Закон Аллахны чамланыуун чыгъарады, алай а закон болмагъан жерде законну бузаргъа да амал жокъду. 16Алай бла ант сёз Аллахны шафауатына таянсын эм, Ибрахимни битеу туудукълары ючюн ышаннгылы болсун деп, ийманнга кёре болады. Ибрахимни туудукълары, Законнга ышанып къалмай, алай а алада Ибрахимни ийманы болгъан адамладыла. 17Китапда: «Мен сени кёп миллетлеге атагъа салгъанма», – деп жазылгъаны кибик, Ибрахим, ол ийнаннган Аллахны, ёлгенлеге жашау бериучю эмда болунмагъанланы болуннганланыча чакъырыучу Аллахны аллында бизни барыбызны да атабызды. 18Ибрахим, ышаннгысыз болумда, кёп миллетлени атасы боллугъуна ышанып ийман салгъанды. «Сени урлугъунг алай кёп боллукъду», – деп айтылгъаннга ийнаннганды. 19Мени жюз жылгъа жууукълашхан чархым къуругъанды, Сараны къарыны да къаратонду, – деп ойлашмагъанды эм ийманда къарыусуз болмай тургъанды. 20Аллахны ант сёзюне ийнанмау бла ишекленмегенди, алай а, Аллахха махтау салып, ийманда кючлю болгъанды. 21Эмда анга берген сёзюн толтурургъа, Аллахны кючю болгъанына толу ышанып тургъанды. 22Ол себепден ийманы анга тюзлюклюлюкге саналгъанды. 23Анга саналгъанды деп, жангыз аны юсюнден жазылмагъанды, 24Алай а бизни юсюбюзден да жазылгъанды. Раббийибиз Иссаны ёлгенледен тиргизген Аллахха ийнаннганыбыз, бизге да тюзлюклюлюкге саналлыкъды. 25Исса уа бизни гюняхларыбыз ючюн къурманнга берилгенди эм бизни ариулар ючюн тиргизилгенди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\