РИМЛИЛЕГЕ 5

1Ол себепден, ийман бла ариуланып, Раббийибиз Масих Иссаны юсю бла бизни Аллах бла жарашыулугъубуз барды. 2Аны юсю бла уа ийнаныуубуз бла бу биз тургъан шафауатха эркинлик алгъанбыз эм Аллахны махтаууна ышаныу бла махтанабыз. 3Эм жангыз аны бла тюйюл, алай а къыйынлыкъларыбыз бла да махтанабыз. Нек десегиз къыйынлыкъдан тёзюмлюк, 4Тёзюмлюкден сынамлылыкъ, сынамлылыкъдан ышаныу чыкъгъанын билебиз. 5Ышаныу а айыплы этмейди; нек десегиз бизге берилген Сыйлы Нюрню юсю бла бизни жюреклерибизге Аллахны сюймеклиги къуюлгъанды. 6Кёремисиз Масих, биз алыкъа къарыусуз болгъан заманда, белгили кезиуде аллахсызла ючюн ёлгенди. 7Нек десегиз тюзлюклю ючюн ким ёлюр? Игилик этген адам ючюн киши ёлюрге таукел болурму анса? 8Аллах а бизге Кесини сюймеклигин, биз алыкъа гюняхлы болуп тургъан заманда, Масихни бизни ючюн ёлгени бла кёргюзтгенди. 9Ол себепден бегирек да энди, Аны къаны бла ариуланнгандан сора, Аллахны чамланыуундан Аны юсю бла къутуллукъбуз. 10Нек десегиз биз, Аллах бла жау болуп тургъанлай, Аны Уланыны ёлюмю бла Аллах бла жарашхан эсек, бегирек да, жарашхандан сора, Аны жашауу бла къутуллукъбуз; 11Аны бла да къалмай, алай а бизни энди Аллах бла жарашдыргъан Раббийибиз Масих Иссаны юсю бла Аллахны Кеси бла махтанабыз. 12Ол себепден, бир адамны юсю бла гюнях дуниягъа кирип, гюняхны юсю бла уа ёлюм келгени кибик, ёлюм да алай битеу адамлагъа кёчгенди. Нек десегиз бары да гюнях этгендиле. 13Тауратны Законуна дери да дунияда гюнях бар эди, алай а Закон болмагъан заманда гюнях саналмайды. 14Алай болгъанлыкъгъа Адам файгъамбардан башлап Мусагъа дери ёлюм Адамны гюняхына ушаш гюнях этмегенлеге окъуна бийлик этгенди. Адам файгъамбар келлик Кишини юлгюсю эди. 15Алай а Аллахны шафауат саугъасы Адам файгъамбарны терслиги кибик тюйюлдю. Нек десегиз биреуню гюняхындан кёпле ёлюмге тюшген эселе, сора андан да бег’а Аллахны шафауаты эм бир Адамны, Масих Иссаны шафауаты бла берилген саугъа, кёплеге артыгъы бла жетгенди. 16Ол саугъа уа гюнях этген бир адам ючюн сюд этилгенича тюйюлдю; нек десегиз бир аманлыкъ ючюн сюд терслигине тюбетеди, шафауатны саугъасы уа кёп аманлыкъдан да ариулайды. 17Нек десегиз бир адамны гюняхындан ол адамны юсю бла ёлюм бийлик этип тургъан эсе, сора андан да бег’а Аллахны бай шафауатын эм тюзлюклюлюкню саугъасын къабыл этгенле бир Кишини – Масих Иссаны юсю бла – жашауда бийлик этерикдиле. 18Ол себепден, биреуню терслиги бла битеу адамлагъа сюд этилгени кибик, биреуню тюзлюгю бла да битеу адамланы жашатыр ючюн ариуланыу алай бериледи. 19Бир адамны бой салмауу бла кёпле гюняхлы болгъанлары кибик, биреуню бой салыуу бла да кёпле алай тюзлюклю боллукъдула. 20Тауратны Закону уа, терслик кёп болур ючюн, артда келгенди. Гюнях кёп болгъан жерде уа Аллахны шафауаты андан да кёп болгъанды. 21Алай бла гюнях ёлюмню юсю бла бийлик этгени кибик, Аллахны шафауаты да, бизни Раббийибиз Масих Иссаны юсю бла ёмюрлюк жашау берир ючюн, тюзлюклюлюк бла бийлик этеди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\