РИМЛИЛЕГЕ 6

1Сора не айтайыкъ? Аллахны шафауаты кёп болур ючюн, биз гюняхдамы къалайыкъ? Чыртда угъай! 2Биз гюняхха ёлгенбиз, сора энтда гюняхда къалай жашайыкъ? 3Биз барыбыз да, Масих Иссагъа сууда кёмюлдюрюлюп ийман салгъанла, Аны ёлгенине кёмюлдюрюлгенибизни билмеймисиз? 4Ол себепден, Масих Атаны махтаулу кючю бла ёлгенледен тиргизилгени кибик, биз да жангыргъан жашауда алай жюрюр ючюн, сууда кёмюлдюрюлюуюбюз бла Аны бла ёлюмге кёмюлгенбиз. 5Нек десегиз биз Аны ёлгенича ёлюп Анга къошулгъан эсек, Аны тиргизилгенича да тиргизилип Анга къошулурукъбуз. 6Биз энди гюняхны къуллары болмайыкъ деп, гюняхлы чархларыбыз къорар ючюн бизни эски жашауубуз Масих бла бирге къачха керилгенин билебиз. 7Нек десегиз ёлген адам гюняхдан азат болгъанды. 8Биз Масих бла ёлген эсег’а, Аны бла жашарыгъыбызгъа да ийнанабыз. 9Ёлгенледен тиргизилген Масих энди ёлмезлигин, ёлюмню энди Анга эркинлиги болмагъанын билебиз. 10Нек десегиз Аны ёлюмю гюнях ючюн ауал эм ахыр ёлюмдю, Аны жашауу уа Аллах ючюн жашауду. 11Сиз да алай, кесигизни гюнях ючюн ёлгеннге, Аллах ючюн а Раббийибиз Масих Иссада жашагъаннга санагъыз. 12Алай бла, сизни ёллюк чархыгъызда гюнях бийлик этмесин, сиз аны кюсегенлерине бойсунмазча. 13Эмда санларыгъызны гюняхха тюзлюксюзлюкню амалына бермегиз, алай а, ёлгенледен тиргизилгенле кибик, кесигизни Аллахха, санларыгъызны да тюзлюклюлюкню амалына Аллахха беригиз. 14Гюнях сизге бийлик этерге керек тюйюлдю; нек десегиз сиз Тауратны Законуну буйругъунда тюйюлсюз, алай а Аллахны шафауатыны оноуундасыз. 15Сора не айтайыкъ? Биз, Законну буйругъунда тюйюл, Раббийни шафауатыны оноуунда болгъаныбыз ючюн, гюняхмы этейик? Чыртда угъай! 16Сиз, кимге боюн салып, кесигизни кимни айтханын этерге къулгъа бере эсегиз, аны къуллары болгъаныгъызны билмеймисиз? Не ёлюм келтирген гюняхны къулларысыз, неда тюзлюклюлюк келтирген боюн салыуну къулларысыз. 17Алай а сиз алгъын гюняхны къуллары болгъан эсегиз да, энди уа сиз кесигизни анга берген окъууну юйретиуюне таза жюрекден тынгылаучу болгъаныгъыз ючюн Аллахха шукур! 18Гюняхдан азат этилип, сиз энди тюзлюклюлюкню къуллары болгъансыз. 19Сизни адам табийгъатыгъызны къарыусузлугъу ючюн адамланы оюмларына кёре айтама. Сиз санларыгъызны харамлыкъгъа эм законсузлукъ ишлеге къулгъа къалай берип тургъан эсегиз да, энди уа санларыгъызны, сыйлы болур ючюн, тюзлюклюлюкге къулгъа алай беригиз. 20Нек десегиз сиз гюняхны къуллары болгъан заманыгъызда тюзлюклюлюкден азат эдигиз. 21Сиз энди ала ючюн уялгъан ишлеригизден ол заманда не хайырыгъыз бар эди? Ол ишлени ахыры ёлюмдю. 22Энди уа, сиз гюняхдан азат этилип, Аллахны къуллары болгъаныгъызгъа кёре, сизни хайырыгъыз сыйлылыкъды, ахыры уа ёмюрлюк жашауду. 23Нек десегиз гюнях ючюн тёлеу ёлюмдю, Аллахны саугъасы уа, Раббийибиз Масих Иссада ёмюрлюк жашауду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\