РИМЛИЛЕГЕ 7

1Къарындашла – мен Тауратны Законун билгенлеге айтама – сиз Законну адамгъа жаланда ол сау заманда эркинлиги болгъанын билмеймисиз? 2Сёз ючюн, эри болгъан тиширыу Закон бла сау эрине байланыпды; эри ёлсе уа, ол некях законундан эркин болады. 3Ол себепден, эри сау тургъанлай башха эрге барса, зийначы аталады; эри ёлсе уа, некях законундан эркинди эм башха эрге барса да зийначы боллукъ тюйюлдю. 4Аныча къарындашларым, сиз да башханыкъыла – ёлгенледен тиргизилген Масихникиле болур ючюн – Масихни чархыны юсю бла ёлюп Закондан эркин болгъансыз. Бу да, биз Аллахха къуллукъ этиуюбюзде жетишимли болур ючюндю. 5Нек десегиз биз чархыбызны табийгъатына кёре жашагъан заманда, Закон бла ачыкъ болгъан кемсиз, гюняхлы кюсемекликле бизни санларыбызда жюрюй эдиле, аладан а биз ёлюм келтирген ишле этгенбиз. 6Энди уа, биз ёлюп, алгъын бизни жесир этген Закондан эркин болгъанбыз, жазылгъан жорукъла бла байланнган эски жашауда тюйюл, Сыйлы Нюр берген жангы жашауда Аллахха къуллукъ этер ючюн Закондан азат болгъанбыз. 7Сора не айтайыкъ? Тауратны Закону гюняхмы болду? Чыртда угъай! Алай а мен гюняхны башхадан болмай, Законну юсю бла билгенме; нек десегиз Закон: «Кюсеме», – деп айтмаса эди, мен кюсеуню не болгъанын да ангыламаз эдим. 8Алай а гюнях, бу фарыздан сылтау алып, менде хар тюрлю кюсеуню чыгъаргъанды; нек десегиз Законсуз гюнях ёлюдю. 9Бир заманлада мен Закондан хапарым болмай жашай эдим; фарыз келген заманда уа гюнях тирилгенди, 10Мен а ёлгенме. Сора жашатыр ючюн берилген фарыз манга ёлюм келтиргенди. 11Нек десегиз гюнях, фарыздан сылтау алып, мени терилтгенди эм аны бла ёлтюргенди. 12Ол себепден Закон сыйлыды, фарыз да сыйлыды, тюзлюклюдю эм хайырлыды. 13Алай бла хайырлы зат манга ёлюммю келтирди? Чыртда угъай! Алай а гюнях, гюнях болгъаны танылыр ючюн эм фарызны юсю бла мардасыз бек гюняхлы болуп чыгъар ючюн, хайырлы затны болушлугъу бла манга ёлюм сала эди. 14Нек десегиз биз билгенликден, Закон нюрденди, мен а чархданма, гюняхха къулгъа сатылгъанма. 15Аны себепли не этгеними ангыламайма; нек десегиз этерге сюйгеними этмейме, нени кёрюп болмай эсем да, аны уа этеме. 16Сюймеген затымы эте эсем а, Законну хайырлы болгъанына Закон бла келишеме. 17Ол себепден а энди мен тюйюл, алай а менде жашагъан гюнях аны этеди. 18Нек десегиз менде, алай демеклик адам табийгъатымда хайырлы зат жашамагъанын билеме. Игилик этерге сюйюу менде барды, алай а аны этерге кючюм жокъду. 19Игиликни этерге сюйгенимлей да этмейме, аманлыкъны уа этерге сюймегенимлей да этеме. 20Сора этерге сюймегеними эте эсем а, энди мен тюйюл, алай а менде жашагъан гюнях аны этеди. 21Алай бла мен, игилик этерге сюйген заманымда, манга аманлыкъ этерге тюшген законну кёреме. 22Нек десегиз, ич адамыма кёре, Аллахны Законунда зауукълукъ табама. 23Мени санларымда уа, акъылымдагъы Законнга къажау кюрешип, мени жесир этген башха закон кёреме. 24Мен харип адам! Ёлюмню оноуунда болгъан бу чархымдан мени ким къутхарыр? 25Бизни Раббийибиз Масих Иссаны юсю бла Аллахха шукур болсун! Алай бла ол биягъы мен акъылым бла Аллахны Законуна, адам табийгъатым бла уа гюняхны законуна къуллукъ этеме.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\