РИМЛИЛЕГЕ 8

1Алай бла Масих Иссада болгъанлагъа, адам табийгъатларына кёре тюйюл, алай а Сыйлы Нюрге кёре жашагъанлагъа энди бир тюрлю терслениу жокъду, 2Нек десегиз жашау берген Нюрню закону Масих Иссаны юсю бла мени гюняхны бла ёлюмню законундан азат этгенди. 3Адам табийгъатдан кючсюзленнген Тауратны Закону эталмагъанны Аллах этгенди; Кесини Уланын, адамны гюняхлы чархына ушагъан чарх бла гюнях ючюн къурман болургъа ийгенди эм гюняхха адам чархында сюд этгенди. 4Тауратны Законуну буйрукълары бизде, чархыбызны табийгъатына кёре тюйюл, Сыйлы Нюрге кёре жашагъанлада толур ючюн Ол алай этгенди. 5Нек десегиз гюняхлы табийгъатына кёре жашагъанла ол табийгъат кюсегенни юсюнден ойлашадыла, Нюрге кёре жашагъанла уа Нюр жанындан ойлашадыла. 6Гюняхлы табийгъатны ойлашыулары ёлюм, Нюрню ойлашыулары уа жашау эм ырахатлыкъды. 7Нек десегиз гюняхлы табийгъатны ойлашыулары Аллахха къажаулукъду; Аллахны Законуна бойсунмайдыла, бойсуналлыкъ да тюйюлдюле. 8Ол себепден гюняхлы табийгъатларыны оноуунда жашагъанла Аллахны ыразы эталлыкъ тюйюлдюле. 9Алай а Аллахны Нюрю сизде жашай эсе, сиз гюняхлы табийгъатыгъызны тюйюл, Нюрню оноуундасыз. Масихни Нюрю анда болмагъан адам а Масихни тюйюлдю. 10Масих сизде эсе уа, чархыгъыз гюнях амалтын ёлюдю, нюрюгюз а тюзлюклю болгъаныгъыз ючюн сауду. 11Иссаны ёлгенледен тиргизген Аллахны Нюрю сизде жашай эсе уа, сора Масихни ёлгенледен тиргизген Аллах, Кесини сизде жашагъан Нюрю бла, сизни ёллюк чархларыгъызгъа да жашау берликди. 12Алай бла, къарындашла, биз гюняхлы табийгъатыбызгъа кёре жашарча гюняхлы табийгъатыбызгъа борчлу тюйюлбюз. 13Нек десегиз гюняхлы табийгъатыгъызгъа кёре жашай эсегиз, ёллюксюз; гюняхлы чархыгъызны этген ишлерин Сыйлы Нюрню болушлугъу бла ёлю эте эсегиз а, жашарыкъсыз. 14Аллахны Нюрю бла жюрютюлгенле барысы да Аллахны уланларыдыла; 15Нек десегиз энтда къоркъуп жашарча сиз къул болур нюрню алмагъансыз, алай а уланлыкъны Нюрюн алгъансыз. Ол Нюр бла уа: «Абба, Ата!» – деп чакъырабыз. 16Биз Аллахны сабийлери болгъаныбыз гъа, Ол Нюр Кеси бизни нюрюбюзге шагъатлыкъ этеди. 17Сабийлери эсег’а, сора юлюшлюлерибиз. Биз, Масих бла бирге махтаулу болур ючюн, Аны бла бирге азап чеге эсек, Аллахны юлюшлюлерибиз, Масих бла да бирге юлюшлюбюз. 18Бизни эндиги бир болжалгъа дери къыйналыуларыбыз, бизге ачыллыкъ махтау бла тенглешдиргенде, бир жукъгъа да саналлыкъ тюйюлдю деп ойлайма. 19Аллах жаратхан алам Аллахны уланларыны ачыкъ боллукъларын ышанып сакълайды. 20Нек десегиз алам фанагъа сюйюп боюн салмагъанды, алай а Аллахны буйругъу бла боюн салгъанды. 21Алам кеси да, чиримекликге къуллукъ этиуден азат болуп, Аллахны сабийлерини махтаулу азатлыкъларына жетеригине ышанып боюн салгъанды. 22Жаратылгъанла бары да бирге эндиге дери да ынчхагъанларын эм къозлаудан къыйналгъанча къыйналгъанларын билебиз; 23Эм жалан жаратылгъанла тюйюл, алай а биз кесибизде Сыйлы Нюрню биринчи хайырлары болгъанлай да, биз да, ичибизден ынчхап, Аллах бизни Кесине улан этерин, чархыбызны жулунурун сакълайбыз. 24Нек десегиз биз бу ышаныуубуз бла къутхарылгъанбыз. Ышаннган затыбыз кёрюне эсе уа, ол ышаныу тюйюлдю, нек десегиз адам ышаннганын кёре эсе, сора аны энтда ышаныргъа не кереги барды? 25Алай а кёрмеген затыбызгъа ышана эсек, аны тёзюмлюк бла сакълайбыз. 26Аны кибик, Сыйлы Нюр да бизни зайифлигибизде бизге болушады: нек десегиз биз нени юсюнден тилек этеригибизни да кереклисича билмейбиз, алай а Нюр Кеси сёз бла айтып ангылатылмазлыкъ ахтыныула бла бизни ючюн ёкюллюк этеди. 27Нюрню не сагъышы болгъанын, жюреклени Сынаучу уа биледи; нек десегиз Нюр Аллахны буйругъу бла сыйлыла ючюн ёкюллюк этеди. 28Аллах Аны сюйгенлеге, Аны муратына кёре чакъырылгъанлагъа, хар нени да игиликге болдургъанын билебиз; 29Нек десегиз Кесини Уланы кёп къарындашланы арасында биринчи туугъан болур ючюн, Аллах кимлени алгъындан билген эсе, аланы Кесини Уланыны сыфатына ушатыргъа алгъындан белгили этгенди. 30Ол кимлени алгъындан белгили этген эсе, аланы чакъыргъанды; кимлени чакъыргъан эсе, аланы ариулагъанды; кимлени ариулагъан эсе, аланы махтаулу этгенди. 31Сора анга не айтайыкъ? Аллах бизни жанлы эсе, кимди бизге къажау болаллыкъ? 32Кесини Уланын да аямай, алай а Аны бизни барыбыз ючюн берген Аллах Аны бла бизге хар нени да къалай бермез? 33Аллах сайлагъанланы ким терслерикди? Аланы ариулаучу Аллахды. 34Ким айып этеди? Масих Исса ёлгенди, алай болгъанлыкъгъа тиргизилгенди. Ол Аллахны онг жанындады, Ол бизни ючюн ёкюллюк этеди. 35Аллахны сюймеклигинден бизни ким айырлыкъды: къайгъымы, неда тарлыкъмы, неда зулмулукъму, неда ачлыкъмы, неда жаланнгачлыкъмы, неда къоркъуулукъму, неда къылычмы? 36Китапда жазылгъаны кибик: «Сени ючюн бизни хар кюн сайын ёлтюредиле, бизни союллукъ къойлагъа санайдыла». 37Алай а бу болумланы барысын да бизни Сюйгенни кючю бла хорлайбыз. 38Ол себепден не ёлюм, не жашау, не мёлекле, не башчыла, не кючле, не эндиги, не боллукъ, 39Не бийиклик, не теренлик, неда бир башха тюрлю жаратылгъан зат, бизни Раббийибиз Масих Иссада болгъан, Аллахны сюймеклигинден бизни айыралмазлыгъына мен толу ийнанама.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\