РИМЛИЛЕГЕ 9

1Мен Масихни болуп, тюзюн айтама, ётюрюк айтмайма. Сыйлы Нюрню оноуунда болгъан мени жюрегим да айтханларым тюз болгъанына манга шагъатлыкъ этеди. 2Манга уллу жарсыу барды, мени жюрегим тохтаусуз къыйналып турады. 3Мени туугъан къарындашларым ючюн – мени бла бир тукъумлу болгъан Израильлиле ючюн – мен кесим, налат болуп, Масихден къысталыргъа сюер эдим. 4Аллах аланы Кесине уланла этгенди, алагъа Кесини аламатлыгъын кёргюзтгенди, ала бла кесаматларын этгенди, алагъа Тауратны, Кесине къуллукъ этдириу низамны эмда ант сёзлени бергенди. 5Уллу атала аланы аталарыдыла. Масих да чархына кёре аладанды. Ол а ёмюрледе да алгъышлы, барыны да башында болгъан Аллахды. Амин. 6Алай а бу, Аллахны сёзю толмагъанды демек тюйюлдю. Нек десегиз Израильден болгъанланы бары тюйюлдю Израильли. 7Ибрахимни урлугъундан болгъанланы да, бары тюйюлдю Ибрахимни сабийлери; алай а: «Сени урлугъунг Исхакъ бла бардырыллыкъды», – деп айтылгъанды. 8Алай демеклик Аллахны сабийлери чархдан жаратылгъан сабийле тюйюлдюле, алай а ант сёз бла берилген сабийле Ибрахимни урлугъуна саналадыла. 9Ант бла берилген сёз а былайды: «Келлик жыл тамам бу заманда келликме эмда Сараны уланы боллукъду». 10Эмда жангыз ол тюйюлдю; алай а Рабийгъатны къарынына да атабыз Исхакъдан эки улан бир кезиуге тюшген заманда алай болгъанды. 11Нек десегиз ала туугъунчу эм не ахшы, не аман этгинчи, Аллах аланы бирин сайлагъанда Аны мураты адамланы этген ишлерине кёре тюйюл, алай а Кесини чакъырыууна кёре болур ючюн, 12Рабийгъатха: «Таматасы кичисине къул боллукъду», – деп айтылгъанды, 13Китапда: «Мен Якъупну сюйгенме, Эсауну уа кёрюп болмагъанма», – деп жазылгъаны кибик. 14Сора не айтайыкъ? Аллахда тюзсюзлюкмю барды? Чыртда угъай! 15Нек десегиз Ол Мусагъа: «Мархамат этеригиме мархамат этерме, жазыкъсынырыгъыма жазыкъсынырма», – деп айтады. 16Алай бла сайланыу адамны сюйгенинден неда кюрешгенинден тюйюлдю, мархамат этиучю Аллахданды. 17Ол себепден Китап фыргъаууннга: «Сени юсюнгде къудуретими кёргюзтюр ючюн эм битеу жерни юсюнде Мени атым билдирилир ючюн салгъанма Мен сени», – деп айтады. 18Алай бла Аллах мархамат этерге сюйгенине мархамат этеди, терсакъыл этерге сюйгенин а терсакъыл этеди. 19Сен а манга: «Сора дагъыда не ючюн терслейди? Нек десенг Аны буйругъуна ким къажау туралыр?» – деп айтырса. 20Адам, сен а кимсе, Аллах бла даулашырча? Ишленнген зат аны ишлегеннге: «Сен мени былай нек этдинг?» – деп айтырмы? 21Къошун ишлеучю, бир балчыкъдан окъуна бир сауутну энчи жюрютюуге, башхасын а сансыз жюрютюуге этерге топурагъына эркин тюйюлмюдю? 22Сора Аллах, чамланыууна тюберик, жоюлургъа хазырланнган сауутлагъа уллу тёзюмлюк бла чыдагъан эсе, не айтайыкъ? 23Ол, махтаулу болургъа алгъындан хазырлап, алагъа мархамат этерик адамларына Кесини махтаууну байлыгъын билдирир ючюн алай этген эсе, не айтайыкъ? 24Биз да Аллах жангыз иудейлиледен тюйюл, алай а башха миллетледен да чакъыргъан ол адамлабыз, 25Хошея файгъамбарны китабында да: «Мени халкъым болмагъаннга, „Мени халкъым“ деп, сюйюлюнмегеннге да „сюйюлюннген“ деп атарма» 26Эм: «Алагъа: „Сиз Мени халкъым тюйюлсюз“ деп айтылгъан жерде, „жашау бериучю Аллахны Уланлары“ деп аталлыкъдыла», – деп айтылгъаны кибик. 27Иешая уа Израильни юсюнден: «Израиль улуланы саны тенгизни юзмези чакълы окъуна болсада, жангыз да артда къалгъан бек азы къутхарыллыкъды. 28Нек десегиз Раббий сюд ишин къысха заманда тюзлюк бла этип бошарыкъды, жер башында кесгин иш этерикди », – деп ачыкъ айтады, 29Дагъыда Иешая: «Неге да кючю жетген Раббий бизге туудукъла къалдырмаса эди, биз Содомча болур эдик эм Гоморагъа ушар эдик», – деп алгъындан билдиргени кибик. 30Сора не айтайыкъ? Тюзлюклюлюкню излемеген миллетле тюзлюклюлюкге, иймандан келген тюзлюклюлюкге жетгендиле. 31Тюзлюклюлюк бериучю закон излеген Израиль а, бу законнга жетмегенди. 32Не ючюн? Ийман бла тюйюл, Тауратны Законуну буюргъанларын этиу бла ариуланыргъа кюрешгендиле. 33Нек десегиз Китапда: «Ма, Сионда чырмау къая эмда абындырыучу таш салама; Анга ийнаннган ким болсада айыплы боллукъ тюйюлдю», – деп жазылгъаны кибик, ала абындырыучу ташха абыннгандыла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\