ТИТГЕ 1

1Аллахны сайлагъанларыны ийманларын эмда Аллахны жолунда хакъ кертини ангылауларын алгъа бардырыр ючюн, Аллахны къулу эм Масих Иссаны абустолу болургъа сайланнган мен Пауулдан салам! 2Абустоллугъум а сёзюнден таймагъан Аллах ёмюрледен да алгъын заманлада берирге айтхан ёмюрлюк жашаугъа ышаныуума таянады. 3Къутхарыучубуз Аллах, Кесини буйругъу бла манга ышанып берген Хайыр Хапар бла Кесини сёзюн заманында ачыкъ этгенди. 4Экибизде да болгъан ийманда керти жашым Титге, Атабыз Аллахдан эм Къутхарыучубуз Раббий Масих Иссадан шафауат, мархамат эм ырахатлыкъ болсун. 5Мен сени Критде, сен бошалмагъан ишлени битдирир ючюн, санга буюргъаным кибик, битеу шахарлада жамауатлагъа таматала салыр ючюн къойгъан эдим. 6Таматагъа сайланырыкъ адам айыпсыз, бир къатынлы болсун. Аны сабийлери да, хаулелик бла неда боюн салмаулукъ бла айыпланыулары болмагъанла, ийманлыла болургъа керекдиле. 7Нек десенг жамауатны къуллукъчусу, Аллахны юй жюрютюучюсюча айыпсыз болургъа керекди. Бурушакъыл болмагъан, ачыуланыучу болмагъан, ичгичи болмагъан, тюйюшюучю болмагъан, кесине хайырны сюйюучю болмагъан, 8Алай а къонакъ сюйюучю, ахшылыкъны сюйюучю, оюмлу, тюзлюклю, сыйлы, тыйгъылы болургъа, 9Башхаланы тюз юйретиу бла кёллендирирге эмда къажау тургъанланы тюшюндюрюрге кючю болур ючюн, кеси юйретилгенича, Аллахны ышаннгылы сёзюн къаты тутаргъа керекди. 10Нек десенг боюн салмагъанла да кёпдюле, бош сёзлюле эм ётюрюкчюле, бегирек да сюннетлиледен. 11Аллайланы ауузларын тыяргъа керекди. Ала айыплы малкёзлюк бла, жарамагъан затлагъа юйретип, сау юйюрлени терсине бурадыла. 12Аланы кеси файгъамбарларындан окъуна биреу: «Критлиле хар заманда да ётюрюкчюледиле, огъурсуз жаныуарладыла, эринчек мухарладыла», – деп айтханды. 13Бу шагъатлыкъ тюздю. Ол себепли аланы къаты айыпла, ала ийманда тюз акъыллы болсунла, 14Иудейли таурухлагъа бла хакъ кертини къабыл этмеген адамланы буйрукъларына тынгыламасынла. 15Тазалагъа хар зат да тазады; харам болгъанлагъа бла иймансызлагъа уа таза зат жокъду, алай а аланы акъыллары да, жюреклери да харам болгъандыла. 16Ала Аллахны билебиз деп айтадыла; ишлери бла уа Аны инкяр этедиле, жийиргенчли, бойсунмаучу эм бир тюрлю ахшы ишге жараусуз адамладыла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\