ТИТГЕ 2

1Сен а, тюз окъуугъа не тийишли эсе, аны айт: 2Къарт кишиле тыйгъылы, тийишли, оюмлу, ийманда, сюймекликде, тёзюмде тюз акъыллыла болсунла. 3Аны кибик къарт къатынла да сыйлылагъа тийишлисича жашасынла, тилчиле болмасынла, ичгичиликге къул болмасынла, игиликге юйретсинле. 4Жаш къатынлагъа эрлерин сюерге, сабийлерин сюерге, 5Оюмлула, тазала, юйюрлерине къараучула, халалла, кеслерини эрлерине бойсунуучула болургъа юйретсинле; Аллахны сёзюне айып тюшмесин. 6Аны кибик жаш уланлагъа да оюмлу болургъа айтып ангылат. 7Хар не жаны бла да кесингде ахшы ишле бла юлгю кёргюзт, устазлыгъынгда таза ниетли, тийишли, бузукъсуз бол. 8Бизге къажау тургъанла бизни терслерге зат тапмай уялырча айыпсыз, тюз акъыллы сёлеше бил. 9Къуллагъа кеслерини бийлерине боюн салыргъа, хар не жаны бла да аланы кёллерине жетерге, аман жууап этмезге, 10Урламазгъа, алай а толу ышаннгылы болгъанларын кёргюзтюрге тюшюндюр. Бизни Къутхарыучубуз Аллахны юйретиую къалай аламат болгъаны хар не жаны бла кёрюнюр ючюн, ала алай этсинле. 11Нек десенг Аллахны битеу адамланы къутхаргъан шафауаты ачыкъ болгъанды. 12Бу шафауат а бизни, аллахсызлыкъны эм бу дунияны кюсеулерин къоюп, эндиги ёмюрде оюмлу, тюзлюклю эмда Аллахны жолуна тийишли жашауну бардырыргъа юйретеди. 13Энди уа, мубарек умутубузну толурун, уллу Аллахыбыз эм Къутхарыучубуз Масих Иссаны махтаулу келирин сакълайбыз. 14Масих бизни битеу законсузлукъларыбыздан къутхарыр эм тазалар ючюн эмда ахшылыкъ этерге эришген, кесине айырма халкъ этер ючюн, бизни ючюн Кесин къурманнга бергенди. 15Быланы айт, хар тюрлю кюч бла тюшюндюр эм айыпла, сени бир киши да сансыз этмесин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\