ТИТГЕ 3

1Башчылагъа эмда властьлагъа боюн салыргъа эм айтханларын этерге, хар ахшы ишни этерге хазыр болургъа, 2Бир кишиге да аман айтмазгъа, тырманчыла болмазгъа, алай а тынчла болургъа эм битеу адамлагъа хар тюрлю сабырлыкъ этерге ийманлыланы эслерине сал. 3Нек десенг биз да бир заманлада оюмсузла, боюн салмагъанла, ажашханла эдик, тюрлю кюсеулеге бла жубанчлагъа къул эдик, аман ниетде бла зарлыкъда жашай эдик, жийиргенчли эдик, бир-бирибизни кёрюп болмай эдик. 4Бизни Къутхарыучубуз Аллахны ахшылыгъы эм адам сюймеклиги келген заманда уа, 5Ол бизни, биз этген тюзлюклю ишле бла тюйюл, алай а Кесини мархаматы бла, Сыйлы Нюр бла жангыдан туудуруу эм жангыртыу хамам бла къутхаргъанды. 6Биз Аны шафауаты бла ариуланып, умутубуз бла ёмюрлюк жашаудан юлюшлю болур ючюн, 7Ол Сыйлы Нюрню бизни Къутхарыучубуз Масих Иссаны юсю бла юсюбюзге эркин къуйгъанды. 8Бу сёз ышаннгылыды. Аллахха ийман салгъанла ахшы ишле этерге къадалыучула болур ючюн, сен бу затланы билдирип бегитиринги сюеме. Бу затла игидиле эм адамлагъа хайырлыдыла. 9Акъылсыз эришиуледен эм генеалогияладан эмда Тауратны Законуну юсюнден даулашыуладан бла къаугъаладан узакъ бол; нек десенг ала файдасыздыла эм бошдула. 10Биринчи эм экинчи ангылатханынгдан сора айрылыкъ салгъан адамдан тай. 11Аллай адам бузулгъанын эм гюнях этгенин бил, ол терс болгъанын кеси кёргюзтеди. 12Санга Артемасны неда Тихикни ийсем, манга Никополгъа келирге ашыкъ; нек десенг мен къышны анда ашырыргъа бегим этгенме. 13Закончу Зенасны бла Аполлосну, бир затдан да кереклилери болмазча, ашырыр къайгъыны эт. 14Ийманлыланы жашаулары хайырсыз болмаз ючюн, аланы ахшылыкъ этерге, башхаланы эм керекли затларын тындырыргъа юйрет. 15Битеу мени бла болгъанла санга салам айтадыла. Бизни сюйген ийманлылагъа салам айт. Аллахны шафауаты сизни барыгъыз бла да болсун. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\