GBOO SAA KƆYINDI KO A 7

1A de kam dil wit dɛn tin we una bin tɔk bɔt na una lɛta naw. If man nɔ mared, dat gud. 2Bɔt bikɔs fri layf plɛnti na wɔl, i bɛtɛ fɔ lɛ man gɛt in wɛf ɛn mek man mared. 3Man we mared fɔ du ɔl wetin mare dman fɔ du to in wɛf, ɛn uman we mared fɔ du ɔl wetin mare du man fɔ du to in man. 4Wɛf nɔ gɛt rayt pan in yon bɔdi, na in man gɛt rayt pan in bɔdi; man nɔ gɛt rayt pan in yon bɔdi, na di wɛf gɛt rayt pan in man bɔdi. 5Uman nɔ fɔ ɛva rifyuz in man, semwe so di man sɛf nɔ fɔ ɛva rifyuz in wɛf, pas nɔmɔ dɛn tu gri se dɛn nɔ fɔ gɛt ɛni tin fɔ du wit dɛn kɔmpin dɛn tɛm we dɛn want pre; bɔt we dɛn tɛm de dɔn pas, dɛn fɔ stat fɔ liv bak lɛkɛ aw mare du man ɛn mare dman fɔ liv, if nɔ so, we dɛn nɔ go ebul kɔntrol dɛnsɛf, Setan go mek dɛn sin wɛn i kam fɔ tray dɛn. 6A nɔ se una fɔ fala dɛn tin ya we a se, paopa, a jɛs tɔk dɛn fɔ ɛp una nɔmɔ. 7Fɔ tɔk tru, a bin fɔ lɛk lɛ una ɔl tan lɛkɛ mi we nɔ mared, bɔt Gɔd mek wan pɔsin ebul du tin we in kɔmpin nɔ ebul du. I mek wan pɔsin sabi fɔ du sɔntin, i mek ɔda pɔsin sabi fɔ du ɔda tin. 8Wetin a de kam tɔk naw na fɔ dɛn pipul we nɔ mared ɛn fɔ dɛn mare du man we dɛn man dɔn day. I bin fɔ bɛtɛ mek una nɔ mared, lɛkɛ mi. 9Bɔt if una nɔ ebul kɔntrol unasɛf, una fɔ mared: i bɛtɛ fɔ mared pas fɔ sɔfa bikɔs una want man ɔ uman bad bad. 10A gɛt sɔntin fɔ tɛl dɛn mare dman ɛn mare du man fɔ du, na di Masta de tɛl dɛn fɔ du da tin de, nɔto mi: mare du man nɔ fɔ lɛf in man; 11if i du so, i nɔ fɔ mared ɔda man, ɔ i fɔ mek pis wit in mare dman; ɛn di man nɔ fɔ kɛr in wɛf go kot fɔ mek dɛn pat. 12A de tɛl dɛn ɔda pipul se (na mi de tɔk so, nɔto di Masta:) if man we na Kristiɛn gɛt wɛf we nɔto Kristiɛn ɛn di wɛf gri fɔ de wit am, di man nɔ fɔ kɛr di wɛf go kot fɔ pat wit am. 13Semwe so, if uman we na Kristiɛn gɛt man we nɔto Kristiɛn ɛn di man gri fɔ de wit am, di uman nɔ fɔ kɛr di man go kot fɔ pat wit am. 14Bikɔs mare dman we nɔto Kristiɛn ɛn in wɛf we na Kristiɛn, dɔn bi wan, Gɔd go tek di man we nɔto Kristiɛn lɛkɛ in yon. Ɛn bikɔs mare du man we nɔto Kristiɛn ɛn in man we na Kristiɛn, dɔn bi wan, Gɔd go tek di uman we nɔto Kristiɛn lɛkɛ in yon. If nɔ so, dɛn pikin go bi lɛkɛ dɛn pikin we nɔ no Gɔd. Bɔt we Gɔd dɔn tek dɛn mami ɛn dɛn dadi lɛkɛ in yon, Gɔd go tek di pikin dɛn lɛkɛ in yon. 15Bɔt if pɔsin we nɔto Kristiɛn want fɔ lɛf di wan we i mared we na Kristiɛn, mek i lɛf am. If i bi so, di patna we na Kristiɛn fri fɔ go in yon we. Na kol at Gɔd want mek una gɛt wɛn i kɔl una. 16Yu mare du man, we na Kristiɛn, aw yu go no se nɔto yu go mek yu man sev? Semwe so, yu mare dman we na Kristiɛn, aw yu go no se nɔto yu go mek yu wɛf sev? 17Ɔlman fɔ liv in layf bay di patan we Gɔd mek fɔ am. Dɛn fɔ stil liv lɛkɛ aw dɛn bin liv di tɛm we Gɔd kɔl dɛn fɔ kam bi in yon pipul. Na dis rul ya a se ɔlman mɔs fala na ɔl dɛn chɔch. 18If pɔsin we sakɔmsayz dɔn gri fɔ du wetin Gɔd kɔl am fɔ du, i nɔ fɔ go pul di mak dɛn we sho se i sakɔmsayz; if pɔsin we nɔ sakɔmsayz dɔn gri fɔ du wetin Gɔd kɔl am fɔ du, i nɔ fɔ go mek dɛn sakɔmsayz am. 19If pɔsin sakɔmsayz ɔ i nɔ sakɔmsayz dat nɔ min natin; na fɔ du wetin Gɔd se, na in impɔtant. 20Ɔlman fɔ stil bi wetin dɛn bin bi bifo Gɔd kɔl dɛn fɔ kam bi in yon pipul. 21If yu na bin slev di tɛm we Gɔd kɔl yu fɔ du in wok, nɔ mek dat wɔri yu; if yu gɛt di chans fɔ fri, mek dɛn fri yu. 22Ɛnibɔdi we na bin slev wɛn di Masta kɔl am fɔ du in wok, di Masta dɔn fri am; semwe so, ɛnibɔdi we Krays dɔn kɔl fɔ du in wok, we i dɔn fri, dɔn bi Krays in slev. 23Gɔd pe dia fɔ una we Krays day na di krɔs, so una na in slev, na dat mek una nɔ fɔ bi slev fɔ mɔta lman. 24Mi Kristiɛn brɔda dɛn, una fɔ waka wit Gɔd ɛn stil bi wetin una bin bi bifo Gɔd kɔl una. 25Naw, na dɛn wan we nɔ mared a de tɔk bɔt: Gɔd nɔ tɛl mi wetin a fɔ tɛl dɛn fɔ du, na mi yon advays a de gi dɛn. A fil se Gɔd we gud to mi dɔn gi mi sɛns, so dat wɛn a de tɔk, pipul kin biliv wetin a de tɛl dɛn. 26Wɛn a luk di waala we de naw, a fil se i bɛtɛ fɔ mek man stil de lɛkɛ aw i bin de. 27If una gɛt wɛf, una nɔ fɔ tray fɔ mek i lɛf una go. If una nɔ mared, una nɔ fɔ go fɛn wɛf. 28Bɔt if man we nɔ mared, go mared, dat nɔto sin; ɛn if uman we nɔ no man, mared, dat nɔto sin. Bɔt a nɔ want mek dɛn trɔbul we dɛn wan we mared de si ɛvri de, mit una. 29Mi Kristiɛn brɔda dɛn, mek a ɛksplen wetin a min: plɛnti tɛm nɔ lɛf igen, ɛn frɔm naw sote go, mare dman dɛn fɔ de lɛkɛ se dɛn nɔ mared; 30dɛn wan we de kray, fɔ kray af; dɛn wan we de laf, fɔ laf af; dɛn wan we de bay, nɔ fɔ ol di tin dɛn we dɛn bay lɛkɛ se na dɛn gɛt dɛn; 31dɛn wan we de dil wit dɛn tin we de na dis wɔl, nɔ fɔ put ɔl dɛn at pan dɛn. Di tin we fɔ mek ɔlman du lɛkɛ aw a tɛl dɛn na bikɔs dis wɔl nɔ go de lɔng igen. 32A lɛk mek una nɔ wɔri. Man we nɔ mared de put ɔl in at pan di Masta in wok, bikɔs i de wok fɔ mek Gɔd sati sfay. 33Bɔt plɛnti tin na dis wɔl we mare dman de du fɔ mek in wɛf gladi, de mek i tra nga fɔ am fɔ du Gɔd in wok; 34in at de tu say. Uman we nɔ mared de put in at pan Gɔd in wok, bikɔs i want mek ɔl wetin i de du ɛn ɔl wetin i de tink bi fɔ Gɔd; bɔt plɛnti tin na dis wɔl we mare du man de du fɔ mek in man gladi, de mek i tra nga fɔ am fɔ du Gɔd in wok. 35Dɛn tin we a de tɔk so na fɔ ɛp una. A nɔ de tray fɔ tap una mek una nɔ du dɛn tin we una want du. A want mek una du wetin rayt, ɛn mek natin nɔ tap una fɔ put ɔl una at pan di Masta in wok. 36A de kam tɔk naw bɔt man we dɔn put stɔp fɔ uman. If di man fil se wetin i de du to di uman nɔ fayn we i nɔ ebul kɔntrol insɛf, ɛn i fil se dɛn jɛs gɛt fɔ mared, dɛn fɔ mared. Dat nɔto sin. 37Bɔt if di man dɔn mekɔp in maynd se in nɔ go mared, ɛn nɔbɔdi nɔ fos am; if i ebul kɔntrol insɛf; ɛn i dɔn mekɔp in maynd fɔ tru se in nɔ go mared; na di rayt tin i de du if i nɔ mared. 38So di man we mared lɛkɛ aw i bin want du nɔ du bad, we i mared; bɔt di wan we nɔ mared dɔn du bɛtɛ tin pas dat, we i nɔ mared. 39Uman we dɔn mared nɔ fri fɔ mared if in man nɔ day yet, bɔt if in man dɔn day, i fri fɔ mared to ɛni man we i want, bɔt da man de fɔ bi Kristiɛn. 40Bɔt i go api if i de lɛkɛ aw i de naw, pas if i mared bak. Na so a tink, ɛn a biliv se misɛf gɛt Gɔd in Spirit we de ɛp mi wɛn a de tɔk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\