GBOO SAA KƆYINDI KO A 8

1A de kam tɔk naw bɔt dɛn it we pipul dɔn sakri fays to dɛn tin we mɔta lman mek fɔ pre to. Na tru dɛn kin tɔk we dɛn kin se, “Wi ɔl sabi plɛnti tin.” Wetin pɔsin sabi de mek di pɔsin in ed big nɔmɔ, bɔt if wi lɛk wi kɔmpin wi go ɛp dɛn mek dɛn biliv Gɔd mɔ ɛn mɔ. 2Wɛn pɔsin tink se in dɔn sabi sɔntin gud gud, dat sho se i nɔ sabi da tin de yet lɛkɛ aw i fɔ sabi am. 3Bɔt if pɔsin lɛk Gɔd, Gɔd no se da pɔsin de na in yon. 4So, lɛkɛ aw a bin se, lɛ a kam tɔk bɔt dɛn it we dɛn kin sakri fays to dɛn tin we mɔta lman mek fɔ pre to: una no se dɛn tin we mɔta lman mek fɔ pre to nɔto Gɔd; wi no se na wan gren Gɔd nɔmɔ de. 5Ivin if tin dɛn de na ɛvin ɛn dis wɔl we pipul de kɔl “gɔd,” if dɛn gɔd ya plɛnti ɛn dɛn “masta” plɛnti, 6wi stil no se na wan gren Gɔd de, we na wi Papa, we mek ɔltin ɛn na in gɛt wi layf; ɛn wi no se na wan gren Masta de, dat na Jizɔs Krays we mek ɔltin, ɛn we gi wi layf. 7Bɔt nɔto ɔlman no dɛn tru tin ya we wi jɛs tɛl una. Sɔm pipul bin dɔn so yus fɔ biliv se dɛn tin we mɔta lman bin mek fɔ pre to gɛt layf, dat, te tide, wɛn dɛn de it bif we pipul bin dɔn sakri fays to dɛn tin ya, dɛn stil de tink se dɛn bif de na fɔ di tin dɛn we pipul de pre to. So dɛn fil se dɛn de du tin we nɔ rayt we dɛn it dɛn bif de ɛn dɛn fil se dɛn nɔ klin insay. 8Bɔt nɔto di tin we wi de it de mek wi kam klos Gɔd; wi nɔ gɛt natin fɔ lɔs if wi nɔ it am, wi nɔ gɛt natin fɔ gen if wi it am. 9Bɔt una fɔ tek tɛm so dat di fri we una fri fɔ it bif nɔ go mek una kɔmpin, we nɔ shɔ yet bɔt wetin rayt, sin. 10If pɔsin we nɔ no wetin rayt ɔ wetin nɔ rayt, si una, we no wetin rayt, de it bif insay di os we dɛn tin we mɔta lman de pre to, de, da pɔsin de insɛf go mɔs se lɛ insɛf it bif we dɛn dɔn sakrifays to dɛn tin we mɔta lman de pre to. 11So in we nɔ no wetin rayt ɔ wetin nɔ rayt, we na una brɔda we Krays day fɔ, go go ɛl fɔseka wetin una no se rayt fɔ du! 12If i bi so, na sin na Krays in yay if di tin we una de du de mek una kɔmpin Kristiɛn fil bad, bikɔs i tink se na sin in de sin. 13So if we a de it it we dɛn dɔn sakri fays to dɛn tin we mɔta lman de pre to, dat go mek mi kɔmpin Kristiɛn sin, a nɔ go it da it de igen so dat a nɔ go mek mi Kristiɛn brɔda sin, fɔseka dat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\