1 TIMOTI 5

1Yu nɔ fɔ ala pan man we big pas yu, yu fɔ tɔk to am lɛkɛ se na yu papa. Yu fɔ tek dɛn yɔngman lɛkɛ yu brɔda dɛn; 2dɛn big uman dɛn lɛkɛ yu mama; dɛn yɔng uman lɛkɛ yu sista dɛn, yu nɔ fɔ go tu fa wit dɛn. 3Yu fɔ rɛspɛkt dɛn mare du man we dɛn man dɔn day, we nɔ gɛt nɔbɔdi fɔ ɛp dɛn. 4Bɔt if uman we in man dɔn day gɛt pikin ɔ gra npi kin, in pikin ɔ gra npi kin fɔ du wetin ɔl pikin ɛn gra npi kin fɔ du fɔ dɛn mami ɛn dadi ɛn fɔ dɛn grani ɛn gra ndadi dɛn fɔ gi dɛn ɔl wetin dɛn fɔ gɛt, bikɔs if dɛn du dat, Gɔd go sati sfay wit dɛn. 5Uman we in man dɔn day we nɔ gɛt nɔbɔdi fɔ mɛn am go abop pan Gɔd ɛn i go de pre de ɛn nɛt de aks Gɔd fɔ ɛp am. 6Bɔt uman we in man dɔn day we jɛs liv fɔ ɛnjɔy layf, na uman we dɔn day pan ɔl we i gɛt layf. 7Tɛl dɛn pipul ya fɔ du dɛn tin we a tɛl dɛn fɔ du, so dat nɔbɔdi nɔ go blem dɛn fɔ ɛni tin. 8If ɛnibɔdi nɔ de mɛn in fambul dɛn, pati kla in yon mami ɛn dadi, da pɔsin de de du lɛkɛ se fɔ biliv pan Gɔd nɔ min natin, i wɔs pas pɔsin we nɔ biliv pan Gɔd wan de. 9Nɔ put ɛni uman we in man dɔn day in nem dɔng na rɛji sta wit dɛn ɔda uman dɛn we dɛn man dɔn day te i dɔn rich siksti ia. Pantap dat, na wan tɛm nɔmɔ i fɔ dɔn mared, 10ɛn ɔlman fɔ no am fɔ di gud tin dɛn we i de du: i fɔ bi uman we tren in pikin dɛn gud, we kin du gud fɔ tre nja, we kin wok fɔ di Kristiɛn dɛn, we kin ɛp dɛn pipul we de pan trɔbul, ɛn we kin du ɔl kayn gud wok. 11Nɔ put dɛn yɔng uman we dɛn man dɔn day we nɔ rich siksti ia yet dɛn nem dɔng, bikɔs wɛn dɛn want mared bad bad, dɛn kin lɛf fɔ fala Krays, 12so dɛn kin mek Gɔd kɔndɛm dɛn bikɔs dɛn brok di prɔmis we dɛn bin dɔn prɔmis fɔs fɔ fala Krays. 13Pantap dat, dɛn kin jɛs de go frɔm os to os aydul wan, dɛn kin de kongosa, de bizabɔdi, ɛn tɔk bɔt tin we dɛn nɔ fɔ tɔk bɔt. 14So a fil se i bɛtɛ mek dɛn yɔng uman we dɛn man dɔn day mared bak, gɛt pikin ɛn wok mek dɛn man ɛn pikin biznɛs rayt, so dat dɛn pipul we nɔ lɛk wi nɔ go ebul tɔk ɛni bad tin bɔt wi. 15Sɔm pan dɛn uman we dɛn man dɔn day dɔn lɛf fɔ fala Krays, na Setan dɛn de fala naw. 16Bɔt if ɛni Kristiɛn uman gɛt sɔm fambul dɛn we dɛn man dɔn day, na in fɔ mɛn dɛn, i nɔ fɔ mek di chɔch gɛt da wɔri de, so dat di chɔch kin fri fɔ mɛn dɛn uman we dɛn man dɔn day, we nɔ gɛt nɔbɔdi fɔ mɛn dɛn. 17Dɛn bigman we de du dɛn chɔch lida wok gud, pati kla di wan dɛn we de wok tra nga wan fɔ tɛl pipul bɔt Gɔd ɛn tich, fɔ gɛt gud pe ɛn rɛspɛkt. 18Lɛkɛ aw dɛn rayt na Gɔd in Buk, we dɛn se, “Nɔ fɔ tay dɛn ebi kaw dɛn mɔt wɛn dɛn de mas rɛs fɔ mek di kanda kɔmɔt” ɛn igen “Wokman fɔ gɛt di pe we i wok fɔ”. 19Yu nɔ fɔ lisin if dɛn se wan bigman du tin we nɔ rayt, pas if na tu ɔ tri pɔsin we si, tɔk am. 20Yu fɔ tɔk pan ɔl dɛn wan we nɔ gri lɛf fɔ sin, bifo dɛn kɔmpin, mek dɛn kɔmpin go fred fɔ sin. 21Bifo Gɔd, Jizɔs Krays, ɛn in gud enjɛl dɛn, a de tɛl yu fɔ du dɛn tin ya; trit ɔlman di sem we, pɔsin we na yu padi ɛn pɔsin we nɔto yu padi. 22Nɔ ɔri fɔ put yu an pan pɔsin ed fɔ pre fɔ am fɔ mek i go du Gɔd wok. Nɔ miks wit ɔda pipul fɔ sin; sin nɔ fɔ de na yu layf. 23Nɔ jɛs de drink wata nɔmɔ, tek lili wayn fɔ mek yu it go go dɔng gud ɛn fɔ we yu kin de sik sik. 24Sɔm pipul kin sin ɛn ɔlman kin si wetin dɛn de du ɛn dɛn kin no se Gɔd ɔ mɔta lman go jɔj dɛn, bɔt sɔm pipul kin sin ɛn nɔbɔdi nɔ no naw, bɔt pipul go no bambay. 25Semwe so, ɔlman kin si ɛn no wok we gud, bɔt if dɛn nɔ si am wantɛm so sɛf, di gud wok nɔ go ayd te go.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\