1 TIMOTI 6

1Ɔl dɛn Kristiɛn pipul we na slev fɔ luk se dɛn masta dɛn na pipul we dɛn fɔ rɛspɛkt, so dat nɔbɔdi nɔ go tɔk bad bɔt Gɔd in nem ɔ tɔk bad bɔt dɛn tin we wi de lan dɛn. 2Dɛn slev we dɛn masta na Kristiɛn nɔ fɔ se bikɔs dɛn ɔl na brɔda, dɛn nɔ go gi dɛn rɛspɛkt. Dɛn fɔ du dɛn wok bɛtɛ sɛf, bikɔs di wok we dɛn de du go bɛni fit dɛn masta we na Kristiɛn ɛn we lɛk Gɔd, lɛkɛ dɛnsɛf. Yu fɔ de lan pipul dɛn tin ya ɛn yu fɔ de tɛl pipul bɔt dɛn. 3Ɛnibɔdi we de lan pipul difrɛn tin ɛn we nɔ gri wit di tru wɔd dɛn we wi Masta Jizɔs tɔk, dat na aw wi de lan pipul fɔ waka wit Gɔd, 4da pɔsin de prawd bad ɛn i nɔ sabi natin; i jɛs lɛk fɔ de agyu ɛn mek plaba fɔ wan wan wɔd dɛn, ɛn dat bad bikɔs i de mek pipul jɛlɔs dɛn kɔmpin, i de mek dɛn nɔ gɛt wanwɔd, i de mek dɛn kɔs dɛn kɔmpin ɛn mek dɛn luk se dɛn kɔmpin want du dɛn bad; 5ɛn i de mek dɛn man we nɔ de tink rayt ɛn we nɔ sabi igen wetin tru bɔt Krays, agyu ɔltɛm. Dɛn fil se Gɔd yon we na in fɔ tek jɛntri. Yu nɔ fɔ gɛt natin fɔ du wit dɛn. 6Fɔ du wetin Gɔd want de mek pɔsin jɛntri, if da pɔsin de sati sfay wit in layf ɛn gladi fɔ di wok we i de du. 7Wi nɔ bring natin kam na dis wɔl, wi nɔ go kɛr natin go. 8If wi gɛt it fɔ it ɛn klos fɔ wɛr nɔmɔ, wi fɔ sati sfay. 9Bɔt dɛn wan we want jɛntri go want du bad, ɛn dɛn fulish tin we dɛn want we nɔ gud fɔ dɛn, na trap we de mek dɛn layf pwɛl ɔltogɛda. 10Fɔ lɛk mɔni de mek pɔsin du ɔl kayn bad tin. Sɔm Kristiɛn dɛn we bin want mɔni bad bad dɔn lɛf fɔ fala Gɔd, bɔku waala dɔn pwɛl dɛn at. 11Bɔt yu we de wok fɔ Gɔd nɔ fɔ miks pan ɔl dɛn tin ya. Tray fɔ de waka tret, fɔ de du lɛkɛ aw Gɔd want, fɔ biliv Gɔd, fɔ lɛk pipul, fɔ de bia ɛn fɔ de du tin saful, saful. 12Fɛt fɔ di biliv we yu biliv pan Krays we gud, ɛn ol di layf we go de sote go we yu gɛt wit Gɔd, gud; na Gɔd kɔl yu fɔ gi yu da layf de ɛn na bɔt dat yu dɔn tɔk plen wan bifo plɛnti pipul. 13Bifo Gɔd we de gi ɔltin layf, ɛn bifo Jizɔs Krays we nɔ fred fɔ tɔk bɔt insɛf bifo da gɔvna we dɛn kɔl Pɔnchɔs Paylet, a de tɛl yu dɛn tin ya: 14Yu fɔ du ɔl wetin a dɔn tɛl yu, yu nɔ fɔ miks pan sin, so dat nɔbɔdi nɔ go blem yu frɔm naw te wi Masta Jizɔs kam bak. 15Gɔd we na di wan gren Rula we gɛt prez, di King fɔ ɔl dɛn king, di Masta fɔ ɔl dɛn masta go mek pipul si Krays wɛn di rayt tɛm rich. 16Na in wan gren nɔ de day, ɛn i de na layt we mɔta lman nɔ ebul kam klos, nɔ mɔta lman nɔ si am yet ɛn nɔ mɔta lman nɔ ebul si am. Mek wi rɛspɛkt am ɛn mek in pawa rul di wɔl sote go! Emɛn. 17As fɔ dɛn wan we jɛntri na dis wɔl, tɛl dɛn mek dɛn nɔ prawd, ɛn mek dɛn nɔ abop pan dɛn jɛntri, we sɔntɛm nɔ go de tumara; mek dɛn abop pan Gɔd we de gi wi ɔltin plɛnti plɛnti fɔ mek wi at gladi. 18Dɛn yon jɛntri fɔ bi di plɛnti plɛnti gud wok we dɛn de du, dɛn fɔ fri an ɛn dɛn fɔ lɛk fɔ sheb wetin dɛn gɛt. 19If dɛn du dat dɛn go rɛdi fɔ di tɛm we gɛt fɔ kam, so dat dɛn go gɛt da layf we na di tru layf. 20Duya, Timoti, kip ɔl dɛn tin we a dɔn tɛl yu insay yu at ɛn du dɛn ɔltɛm. Nɔ miks pan dɛn tɔk ɛn dɛn fulish plaba we nɔ gɛt natin fɔ du wit Gɔd, we sɔm pipul de mistek kɔl “sabi”. 21Sɔm pipul we bin se dɛn “sabi” dɛn tin ya, nɔ no usay dɛn de tide, dɛn nɔ biliv Gɔd igen. Mek Gɔd sho una ɔl aw i gud.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\