GBOO FEAN BƆƐ KƆYINDI KO A 6

1So, wi we de wok wit Gɔd de beg una mek una nɔ mek di gud we Gɔd gud to una go fɔ natin. 2Bikɔs Gɔd se, “A yɛri yu wɛn di rayt tɛm rich; ɛn wɛn di tɛm fɔ sev kam, a ɛp yu.” Na di rayt tɛm dis, na di tɛm dis we pipul fɔ sev! 3Wɛn wi de du ɛni tin, wi nɔ de ambɔg ɛnibɔdi, so dat nɔbɔdi nɔ go blem wi fɔ di wok we wi de du. 4Bɔt bay aw wi de du ɔltin, wi de sho se na Gɔd wok wi de du. Wi de bia: wɛn wi de sɔfa, wɛn wi nɔ gɛt ɔltin we wi fɔ gɛt, wɛn wi de pan ɛni kayn waala, 5wɛn pipul bit wi, wɛn wi go jel, wɛn strayk bɔs pan wi, wɛn wi wok te wi nɔ ebul igen, wɛn wi nɔ de slip ɛn wɛn wi nɔ gɛt tin fɔ it. 6Wi nɔ de du ɛni tin we go mek wi shem, wi no Gɔd, wi ebul bia wit wi kɔmpin ɛn wi gɛt gud at fɔ wi kɔmpin; ɔl dɛn tin ya sho se na Gɔd wi de wok fɔ; we wi gɛt Gɔd in Spirit ɛn we wi ebul lɛk fɔ tru, 7we wi de tɛl pipul di tru wɔd, ɛn we Gɔd in pawa de pan wi, ɔl dat sɛf sho se na Gɔd in wok wi de du. Di waka we wi de waka tret wit Gɔd na di tin we wi gɛt fɔ tek fɛt ɛn i nɔ go mek dɛn wan we de fɛt wi, ebul wi. 8Sɔntɛm pipul kin rɛspɛkt wi, sɔntɛm dɛn kin mek wi shem; sɔntɛm dɛn kin fityay wi, sɔntɛm dɛn kin prez wi. Pan ɔl we wi de tɔk tru, dɛn kin se na lay wi de lay; 9i tan lɛkɛ se nɔbɔdi nɔ sabi wi na dis wɔl, bɔt Gɔd sabi wi. Pipul tek wi lɛkɛ pɔsin dɛn we dɔn day, bɔt wi de na dis wɔl, day nɔ de klos wi sɛf. Pan ɔl we dɛn pipul ya de mek wi sɔfa, wi nɔ day; 10pan ɔl we wi at ebi, wi de laf ɔltɛm; i tan lɛkɛ se wi po, bɔt wi de mek plɛnti pipul jɛntri; i tan lɛkɛ se wi nɔ gɛt natin, bɔt wi gɛt ɔltin. 11Mi padi dɛn we de na Kɔrint, wi at opin fɔ una, wi dɔn tɛl una ɔl wetin de na wi at, wi nɔ ayd natin. 12Nɔto wi nɔ lɛk una; na una mekɔp se una nɔ go lɛk wi. 13A de tɔk to una naw lɛkɛ se una na mi pikin dɛn: una fɔ sho se una at opin fɔ wi, lɛkɛ aw wisɛf yon at opin fɔ una! 14Una nɔ fɔ jɔyn an wit dɛn pipul we nɔ biliv Gɔd lɛkɛ se una ɔl na wan, aw tin we rayt ɛn tin we nɔ rayt go jɔyn? Aw layt ɛn daknɛs go de wan ples? 15Aw Krays ɛn Setan go gɛt wanwɔd? Aw pɔsin we biliv Gɔd ɛn pɔsin we nɔ biliv Gɔd go gɛt wanwɔd? 16Aw dɛn tin we mɔta lman de mek fɔ pre to go de na Gɔd in Os? Wi na Gɔd we gɛt layf sote go ɛn we de gi layf, in os! Lɛkɛ aw Gɔd insɛf se, “A go tap to mi pipul dɛn ɛn a go liv wit dɛn; a go bi dɛn Gɔd, ɛn dɛn go bi mi pipul.” 17Di Masta se, “Una fɔ lɛf dɛn bad pipul ya, ɛn nɔ gɛt ɛnitin fɔ du wit dɛn. Una nɔ fɔ gɛt natin fɔ du wit ɛnitin we nɔ klin. If una yɛri mi wɔd, a go tek una lɛkɛ mi yon. 18A go bi una Papa ɛn una go bi mi bɔy pikin ɛn mi gyal pikin dɛn, na so di Masta we gɛt pawa pas ɔl, se.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\