2 TIMOTI 3

1Nɔ fɔgɛt dis: Jɛs bifo Jizɔs kam bak di tɛm go tra nga. 2Pipul go de mɛmba dɛnsɛf nɔmɔ, dɛn go want ɔltin, dɛn go de bost ɛn dɛn go prawd; dɛn go de kɔs, dɛn nɔ go de yɛri dɛn mami ɛn dadi wɔd, dɛn nɔ go de tɛl tɛnki fɔ ɛni gud we pɔsin du fɔ dɛn, dɛn nɔ go lɛk Gɔd biznɛs; 3dɛn nɔ go de du gud, dɛn nɔ go gɛt sɔri at, dɛn go de tɔk bad bɔt pipul, dɛn nɔ go ebul kɔntrol dɛnsɛf, ɛn dɛn go wayl if pɔsin ambɔg dɛn; dɛn nɔ go lɛk ɛni tin we gud; 4dɛn nɔto pipul we ɛnibɔdi go abop pan; dɛn nɔ go bisin if dɛn de du tin we bad ɛn dɛn go prawd bad; dɛn go lɛk fɔ ɛnjɔy dɛnsɛf, dɛn nɔ go lɛk Gɔd; 5dɛn go de fɔm ipo krit lɛkɛ se dɛn bisin bɔt Gɔd wok, bɔt dɛn nɔ go biliv se Gɔd gɛt pawa. Nɔ miks wit dɛn pipul ya. 6Sɔm pan dɛn de go na pipul os, go tɔn dɛn uman dɛn at we nɔ no wetin dɛn de pan bikɔs dɛn sin de mɔna dɛn ɛn dɛn de du ɛni tin we dɛn at gi dɛn fɔ du; 7dɛn uman ya de tray fɔ lan, bɔt dɛn nɔ ebul no wetin tru. 8Lɛkɛ aw Janiz ɛn Jambriz nɔ bin de fɔ Mozis, na semwe so, dɛn man ya nɔ de fɔ di tru tin dɛn na pipul we nɔ de tink rayt ɛn nɔto di rayt tin dɛn biliv bɔt Gɔd. 9Bɔt dɛn nɔ go go fa, bikɔs ɔlman go si aw dɛn ful, lɛkɛ aw i bin bi to Janiz ɛn Jambriz. 10Bɔt yu dɔn yɛri dɛn tin we a lan yu, yu dɔn si aw a de du, ɛn yusɛf no wetin a want du na layf; yu dɔn no wetin a biliv, yu dɔn no aw a de bia, aw a lɛk pipul, aw a tinap tra nga. 11Yu no aw pipul de fɛt mi, ɛn di sɔfa we a de sɔfa. Yu no ɔl wetin bin bi to mi na Antiɔk, Aykonyɔm ɛn Listra, di bad bad tin dɛn we pipul du mi, we a bia! Bɔt wi Masta pul mi pan dɛn ɔl. 12Pipul go fɛt ɔl dɛn wan we gɛt wanwɔd wit Jizɔs Krays, we want fɔ liv dɛn layf lɛkɛ aw Gɔd want dɛn fɔ liv am. 13Wikɛd pipul ɛn dɛn wan we de mek pipul ful go de wɔs mɔ ɛn mɔ, dɛn go de mek plɛnti mɔ pipul ful ɛn dɛn go de mek dɛnsɛf ful. 14Bɔt yu nɔ fɔ lɛf fɔ biliv di tru tin dɛn we yu dɔn lan ɛn we yu biliv gud wan. Yu no dɛn wan we bin de tich yu, 15ɛn yu fɔ mɛmba se frɔm we yu smɔl, yu dɔn no dɛn tin we rayt na Gɔd in Buk we de mek yu no se yu fɔ biliv pan Jizɔs fɔ mek yu sev. 16Na Gɔd tɛl pipul ɔltin we rayt na in Buk, ɛn ɔl dɛn tin de gud fɔ mek pipul lan di tru tin, fɔ mek dɛn no dɛn tin we dɛn de du we nɔ rayt, fɔ mek dɛn wan we nɔ de du rayt bigin du wetin rayt, ɛn fɔ tɛl dɛn aw fɔ liv di layf we Gɔd want dɛn fɔ liv, 17so dat ɛnibɔdi we de du Gɔd wok go gɛt ɔl wetin i fɔ gɛt ɛn bi wetin i fɔ bi so dat i go ebul du ɔl kayn gud wok lɛkɛ aw i fɔ du am.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\