CHISƆSI 'A SƆ MƆƐ NU 15

1Sɔm pipul kɔmɔt Judia go Antiɔk. Dɛn go tɛl di pipul dɛn na Antiɔk se, Gɔd nɔ go sev dɛn pas dɛn sakɔmsayz bikɔs na dat di Lɔ we Gɔd gi Mozis se. 2Pɔl ɛn Banabas nɔ bin gri wit di tin we dɛn pipul ya bin de lan di pipul dɛn na Antiɔk, so dɛn bigin agyu tra nga wan wit di Judia pipul dɛn bɔt dat. Dɛn gri fɔ mek Pɔl ɛn Banabas ɛn sɔm ɔda Kristiɛn dɛn na Antiɔk go Jerusɛlɛm fɔ tɔk bɔt dat to di apɔsul dɛn ɛn dɛn bigman na di chɔch. 3Di chɔch mɛmba dɛn sɛn Pɔl ɛn Banabas go. Wɛn Pɔl ɛn Banabas bin de pas na Fini shya ɛn Same ria, dɛn tɛl di chɔch pipul dɛn se dɛn pipul we nɔto Ju dɔn biliv Gɔd. Dis nyus mek ɔl di Kristiɛn dɛn gladi bad. 4Wɛn Pɔl ɛn Banabas rich Jerusɛlɛm, di chɔch pipul dɛn, di apɔsul dɛn ɛn di chɔch bigman dɛn gladi fɔ si dɛn, ɛn Pɔl ɛn Banabas tɛl dɛn ɔl wetin Gɔd ɛp dɛn fɔ du. 5Bɔt sɔm pan dɛn pipul we de na di Faresi grup se, “Dɛn pipul we nɔto Ju fɔ sakɔmsayz ɛn du di tin dɛn we Mozis in Lɔ se dɛn fɔ du.” 6Di apɔsul dɛn ɛn di chɔch bigman dɛn mit fɔ tɔk bɔt dat. 7Wɛn dɛn dɔn tɔk dɔn, na in Pita tinap fɔ tɔk. I se, “Mi pipul dɛn, una no se Gɔd bin dɔn pik mi lɔntɛm fɔ go tɛl dɛn pipul we nɔto Ju dis Gud Nyus so dat dɛn go yɛri am ɛn biliv pan di Masta. 8Bɔt Gɔd we no mɔta lman at, dɔn gri fɔ gi dɛn in Spirit lɛkɛ aw i bin gi wi in Spirit. 9Gɔd sho se wi ɛn dɛn na di sem ɛn bikɔs dɛn biliv, i pul bad kɔmɔt na dɛn at. 10So wetin mek wi want du di tin we go mek Gɔd vɛks? Wetin mek wi de kam put lod pan dɛn pipul we dɔn biliv pan di Masta, da lod we wi gra npapa-papa dɛn nɔ bin ebul tot, da lod we wisɛf nɔ ebul tot? 11Lɛkɛ aw wi biliv se Masta Jizɔs sɔri fɔ wi ɛn sev wi, na di semwe dɛnsɛf biliv se Masta Jizɔs sɔri fɔ dɛn ɛn sev dɛn.” 12Nɔbɔdi na di mitin nɔ se fing wɛn dɛn yɛri wetin Banabas ɛn Pɔl de tɔk bɔt ɔl di wɔnda ful wok dɛn we Gɔd mek dɛn du fɔ dɛn pipul we nɔto bin Ju. 13Wɛn Banabas ɛn Pɔl dɔn tɔk dɔn, na in Jems se, “Mi pipul dɛn, a want mek una lisin mi! 14Saymɔn jɛs tɛl una bɔt aw Gɔd dɔn sho se i kia bɔt dɛn pipul we nɔto Ju ɛn i dɔn kɔl dɛn fɔ bi in yon pipul. 15Wetin di prɔfɛt dɛn bin tɔk, na in de bi so; dɛn bin se, 16‘Gɔd se, Wɛn dɛn tin ya dɔn bi, a go kam bak ɛn bil Devid in os we bin dɔn fɔdɔm. Pan ɔl we i bin dɔn pwɛl ɔltogɛda, a go bil am bak. 17Ɔl dɛn ɔda pipul ɛn dɛn pipul we nɔto Ju we dɔn bi mi yon, go fɛn di Masta. 18Na di tin dis we di Masta bin dɔn tɔk, ɛn i dɔn mek wi no dat lɔntɛm.’ ” 19Pantap dat, Jems se, “A tink se wi nɔ fɔ mek tin tra nga fɔ dɛn pipul we nɔto Ju we dɔn gri fɔ tɔn to Gɔd. 20Bɔt una lɛ wi rayt tɛl dɛn se dɛn nɔ fɔ it ɛni tin we pipul dɔn sakri fays to dɛn gɔd, dɛn nɔ fɔ liv fri layf, dɛn nɔ fɔ it bif we gɛt blɔd pan am, ɛn dɛn nɔ fɔ it blɔd. 21I dɔn te we dɛn de rid di Lɔ we Gɔd gi Mozis, dɛn de go ɔlsay fɔ tɛl pipul wetin Mozis bin tɔk.” 22Di apɔsul dɛn, di bigman dɛn na di chɔch, ɛn ɔl di chɔch mɛmba dɛn gri fɔ pik sɔm pipul na di chɔch we dɛn fɔ sɛn wit Pɔl ɛn Banabas go na di Antiɔk chɔch. Di chɔch pipul dɛn pik Judas we dɛn bin de kɔl Basa bas, ɛn Saylas. Dɛn tu man ya, na bin pipul we di chɔch mɛmba dɛn rɛspɛkt. 23Di chɔch pipul dɛn gi dɛn lɛta fɔ kɛr go; dɛn rayt na di lɛta se, “Wi, di apɔsul dɛn ɛn dɛn chɔch bigman, we na una brɔda dɛn, de sɛn adu to una dɛn pipul we nɔto Ju ɛn we biliv pan Jizɔs, we tap na Antiɔk, Sirya, ɛn Sili shya. 24Wi yɛri se sɔm pipul we kɔmɔt to wi naya de mek tin tra nga fɔ una ɛn dɛn de kɔnfyus una wit di tin we dɛn de tɔk. Nɔto wi sɛn dɛn. 25So wi gri fɔ sɛn sɔm pipul to una wit Pɔl ɛn Banabas, wi padi dɛn we wi lɛk bad wan. 26Sɔm pipul bin want kil Pɔl ɛn Banabas bikɔs dɛn de wok fɔ wi Masta Jizɔs Krays. 27Wi sɛn Judas ɛn Saylas fɔ tɛl una wetin wi dɔn rayt. 28Gɔd in Spirit nɔ want mek wi put mɔ lod pan una ɛn wisɛf nɔ want du dat, bɔt una fɔ kip dɛn Lɔ ya: 29una nɔ fɔ it ɛni bif we dɛn dɔn sakri fays to dɛn yon gɔd, una nɔ fɔ it bif we gɛt blɔd pan am, una nɔ fɔ it blɔd, ɛn una nɔ fɔ liv fri layf. I go gud if una nɔ du dɛn tin ya we wi dɔn rayt to una. Una mekes, o!” 30Di pipul dɛn we dɛn sɛn go Antiɔk, gɛda ɔl di chɔch mɛmba dɛn, dɛn gi dɛn di lɛta. 31Wɛn di pipul dɛn na Antiɔk rid di lɛta, dɛn gladi fɔ di mɛsej we kɔrej dɛn. 32Judas ɛn Saylas dɛnsɛf na bin prɔfɛt; dɛn tek plɛnti tɛm fɔ tɔk to di pipul dɛn ɛn dɛn kɔrej dɛn fɔ biliv mɔ. 33Dɛn bin te lili bit na Antiɔk. Di chɔch mɛmba dɛn na Antiɔk blɛs dɛn bifo dɛn lɛf dɛn mek dɛn go bak to di pipul dɛn we sɛn dɛn. [ 34Bɔt Saylas bin mekɔp fɔ tap na Antiɔk.] 35Pɔl, Banabas, ɛn plɛnti ɔda pipul bin te lili bit na Antiɔk de lan di pipul dɛn ɛn tɛl dɛn wetin di Masta se. 36I nɔ bin tu te, na in Pɔl tɛl Banabas se, “Lɛ wi go fɛn dɛn pipul we wi bin dɔn tɛl di Masta in mɛsej, lɛ wi go luk aw dɛn de du.” 37Banabas bin want mek dɛn kɛr Jɔn Mak go, 38bɔt Pɔl bin tink se i nɔ go gud fɔ mek dɛn go wit Jɔn Mak bikɔs i nɔ bin de wit dɛn sote dɛn dɔn di fɔs patrol. I bin tɔn bak, i lɛf dɛn na Pamfi lya. 39Pɔl ɛn Banabas bin gɛt cham-mɔt so ɔlman go in yon we. Banabas go wit Jɔn Mak, dɛn tek big bot go Sayprɔs. 40Pɔl tek Saylas. Bifo dɛn go, di chɔch mɛmba dɛn na Antiɔk lɛf Pɔl ɛn Saylas na di Masta in an. 41Pɔl go ɔlsay we chɔch de na Sirya ɛn Sili shya fɔ kɔrej di chɔch mɛmba dɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\