CHISƆSI 'A SƆ MƆƐ NU 17

1Pɔl ɛn Saylas go Amfi po lis, dɛn go Apo lo nia, dɔn dɛn rich Tɛsalonayka. Ju mitin os bin de na Tɛsalonayka. 2Pɔl go na di Ju mitin os, as na so i kin du ɔltɛm. Pɔl tek tri pan dɛn de we dɛn Ju pipul de pre ɛn blo, fɔ ɛksplen wetin rayt na Gɔd in Buk. I tɛl dɛn se di Mɛsaya bin gɛt fɔ sɔfa ɛn day ɛn rayz frɔm di grev. Pɔl se, “Dis Jizɔs ya we a de tɛl una bɔt na in na di Mɛsaya.” 4Sɔm pipul biliv wetin Pɔl ɛn Saylas tɛl dɛn ɛn jɔyn wit dɛn. Plɛnti dɛn Grik pipul biliv ɛn tɔn to Gɔd, ɛn sɔm pan di bigman dɛn wɛf sɛf biliv ɛn tɔn to Gɔd. 5Bɔt di Ju pipul dɛn bin vɛks we plɛnti pipul jɔyn wit Pɔl ɛn Saylas, so dɛn gɛda dɛn trit pipul fɔ mek nɔys. Di Ju pipul dɛn ɛn di trit pipul dɛn kɔnfyus di tɔng ɛn dɛn ston Jesɔn in os. Dɛn bin de fɛn Pɔl ɛn Saylas fɔ mek dɛn kam bifo di pipul dɛn na trit. 6Bɔt we dɛn nɔ fɛn dɛn, dɛn drɛg Jesɔn ɛn sɔm Kristiɛn dɛn go bifo di bigman dɛn na di tɔng. Di Ju pipul dɛn ɛn di trit pipul dɛn bin de ala se, “Dɛn man ya de ambɔg ɔlsay! Dɛn dɔn kam naw na wi tɔng, 7ɛn na Jesɔn bin kip dɛn na in os. Dɛn nɔ de kip di lɔ we di king na Rom gi wi, dɛn de se ɔda king de we nem Jizɔs.” 8Wɛn ɔl di pipul dɛn we bin gɛda ɛn di bigman dɛn na di tɔng yɛri wetin di Ju pipul dɛn ɛn di trit pipul dɛn de tɔk, dat bring trɔbul na di tɔng. 9Di bigman dɛn mek dɛn bel Jesɔn ɛn di ɔda Kristiɛn dɛn bifo dɛn lɛf dɛn mek dɛn go. 10Wɛn nɛt kam, di Kristiɛn dɛn mek Pɔl ɛn Saylas go na Biria. Wɛn dɛn rich de, dɛn go na di Ju mitin os. 11Di pipul dɛn na Biria bin gladi fɔ yɛri di mɛsej we Pɔl tɛl dɛn, pas di pipul dɛn na Tɛsalonayka. Dɛn bin gladi fɔ lisin wetin Pɔl de tɔk, ɛn dɛn rid wetin rayt na Gɔd in Buk fɔ si if na tru Pɔl bin de tɔk. 12Plɛnti Ju pipul dɛn bin biliv pan Jizɔs; sɔm dɛn pipul ya na bin Grik, man ɛn uman. 13Bɔt wɛn dɛn Ju pipul na Tɛsalonayka yɛri se Pɔl de tɛl di pipul dɛn na Biria Gɔd in mɛsej, dɛn go de go put wɔd na di pipul dɛn yes fɔ mek dɛn ambɔg Pɔl. 14Di Kristiɛn dɛn mek dɛn kɛr Pɔl go wantɛm to sɔm pipul we bin tap klos di wata. Timoti ɛn Saylas bin lɛf na Biria. 15Di pipul dɛn we go lɛf Pɔl, go wit am sote dɛn rich Atɛns. Wɛn dɛn de tɔn bak, Pɔl tɛl dɛn fɔ go tɛl Timoti ɛn Saylas fɔ kam mit am kwik. 16Wɛn Pɔl bin de wet fɔ Timoti ɛn Saylas, i bin vɛks we i si se di pipul dɛn bin gɛt plɛnti gɔd na di tɔng. 17So i kin go na di Ju mitin os fɔ go tɔk to dɛn Ju pipul we bin de pre to Gɔd ɛn dɛn pipul we nɔto bin Ju we bin de pre to Gɔd. Ɔltɛm i kin go na di ples we pipul kin gɛda fɔ tɔk to dɛn. 18Pɔl kin tɔk to dɛn ticha we dɛn kɔl Ɛpi kyu rian ɔ Stoik. Sɔm kin se, “Wetin dis man ya we nɔ sabi buk de tray fɔ tɔk?” Sɔm kin se, “I tan lɛkɛ se i de tɔk bɔt dɛn gɔd we ɔda pipul gɛt.” Di pipul dɛn bin de tɔk dat bikɔs Pɔl tɛl dɛn bɔt Jizɔs ɛn i tɛl dɛn se pipul we dɔn day go rayz frɔm dɛn grev. 19So di pipul dɛn ol Pɔl kɛr am go na di kot we de mit na Ario pagɔs il. Dɛn tɛl Pɔl se, “Wi want fɔ no bɔt dis nyu tin we yu de lan wi. 20Sɔm dɛn tin we yu de tɔk, wi nɔ yɛri dɛn wande ɛn wi want fɔ no wetin dɛn min.” 21Bikɔs ɔl dɛn pipul we bɔn na Atɛns ɛn dɛn wan we na tre nja kin lɛk fɔ go sidɔm de, dɛn kin lɛk fɔ yɛri bɔt ɛni nyu tin ɛn tɔk bɔt am. 22Pɔl tinap bifo di kot we kin de mit na Ario pagɔs il. I bigin tɔk to di pipul dɛn se, “Una gɛt big rɛspɛkt fɔ plɛnti gɔd. 23We a de waka na una tɔng, a bin de luk na ɔl di ples dɛn we una de pre to una gɔd; na de a si wan ples we una rayt pan ston se, ‘Fɔ di gɔd we wi nɔ no’. Di gɔd we una de pre to, we una nɔ no, na in a kam tɛl una bɔt naw. 24Gɔd we mek di wɔl ɛn ɔltin we lib de, na di Masta fɔ ɛvin ɛn dis wɔl, ɛn i nɔ tap na os we mɔta lman bil fɔ pre to am. 25Gɔd nɔ nid ɛni tin we mɔta lman de gi am bikɔs na in de gi ɔlman layf ɛn ɔltin we i want. 26Gɔd bin mek wan fambul fɔs ɛn na pan da wan fambul de, ɔl di pipul dɛn na dis wɔl kɔmɔt. Bifo Gɔd mek dɛn, i bin dɔn mak di tɛm we dɛn fɔ de na wɔl ɛn di ples we dɛn fɔ de. 27Gɔd du dis fɔ mek mɔta lman go tray fɔ fɛn am lɛkɛ aw blɛnyay pɔsin kin du wɛn i de fɛn sɔntin, ɛn sɔntɛm dɛn go fɛn am. Ɛniwe i de klos wi ɔl; 28sɔm pipul bin dɔn rayt se, ‘Na Gɔd de gi wi layf, na in de mek wi ebul waka ɛn na in de mek wi ebul du ɔltin!’ Ɛn sɔm pan una pipul dɛn we dɔn rayt buk, se, ‘Wi na Gɔd in pikin dɛn.’ 29We wi na Gɔd in pikin dɛn, lɛ wi mɛmba se mɔta lman nɔ go ebul tek gold, silva, ɔ ston mek Gɔd. 30Gɔd nɔ de blem pipul fɔ di tɛm we dɛn nɔ bin no wetin i bin want mek dɛn du; bɔt naw Gɔd de tɛl ɔlman na wɔl fɔ mek dɛn lɛf fɔ du di bad tin dɛn we dɛn de du. 31Gɔd dɔn put tɛm we i go jɔj ɔlman ɛn nɔbɔdi nɔ go kɔmplen se Gɔd nɔ jɔj am tret. Gɔd dɔn pik di wan we go jɔj ɔlman. Gɔd dɔn mek wi shɔ bɔt dis tin, we i mek di wan we i pik, rayz frɔm di grev, fɔ mek nɔbɔdi nɔ go dawt.” 32Wɛn di pipul dɛn yɛri Pɔl de tɔk bɔt pɔsin we rayz frɔm di grev, sɔm laf Pɔl, bɔt sɔm se, “Wi go want fɔ yɛri yu bak wɛn yu de tɔk bɔt dis sem tin.” 33So Pɔl kɔmɔt na di kot. 34Sɔm pipul biliv wetin Pɔl tɔk so dɛn jɔyn wit am. Dɛn na bin Dayo ni shyɔs we na bin mɛmba na di kot we kin mit na Ario pagɔs il, wan uman we nem Dama ris, ɛn sɔm ɔda pipul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\