CHƆN 4

1Di Faresi dɛn yɛri se Jizɔs bin de gɛt ɛn baptayz mɔ lanin bɔy dɛn pas Jɔn. 2Bɔt Jizɔs insɛf nɔ bin de baptayz pipul, na in lanin bɔy dɛn nɔmɔ bin de baptayz dɛn. 3Wɛn Jizɔs yɛri wetin dɛn bin de tɔk, i kɔmɔt Judia go bak na Galili. 4Wɛn i de go, i bin gɛt fɔ pas tru Same ria. 5I rich na wan tɔng we nem Sayka we de na Same ria, di tɔng bin de klos di fam we Jekɔb bin gi in pikin we nem Josɛf. 6Di wɛl we Jekɔb bin gɛt bin lib de; we Jizɔs bin dɔn taya fɔ waka, i go sidɔm klos di wɛl. Na bin santɛm, bay dɛn twɛlv oklɔk. 7Wan Same ria uman bin go gɛt wata na di wɛl, Jizɔs tɔk to am, i se, “Duya, gi mi wata mek a drink.” 8Jizɔs in lanin bɔy dɛn bin dɔn go na di tɔng fɔ bay tin fɔ it. 9Di Same ria uman aks Jizɔs se, “Yu na Ju ɛn mi na uman we kɔmɔt Same ria. Wetin du yu de aks mi fɔ gi yu wata?” Di uman tɔk dat bikɔs di Ju ɛn di Same ria pipul dɛn nɔ gɛt natin fɔ du wit dɛn kɔmpin. 10Jizɔs se, “If yu bin no wetin Gɔd de gi pipul, ɛn if yu no udat de aks yu fɔ gi am wata fɔ drink, yu bin fɔ aks am ɛn i bin fɔ gi yu da wata we de mek pipul gɛt layf.” 11Di uman se, “Yu nɔ gɛt kitul ɛn di wɛl dip; usay yu go gɛt di wata we go mek pipul gɛt layf? 12Na wi gra npapa-papa Jekɔb bin gi wi dis wɛl. Na dis wɛl Jekɔb insɛf, in bɔy pikin dɛn, ɛn di ship ɛn got dɛn we i bin de mɛn bin de kam drink wata. Yu want tɛl mi se yu big pas Jekɔb?” 13Jizɔs se, “Ɛnibɔdi we drink di wata we de na dis wɛl go tɔsti bak; 14bɔt ɛnibɔdi we drink di wata we a go gi am nɔ go tɔsti igen. Di wata we a go gi di pɔsin go tan lɛkɛ wata we bɔs na grɔn, i go gi am layf we go de sote go.” 15Di uman se, “Duya, sa, gi mi da wata de; mek a nɔ tɔsti igen, ɛn a nɔ go kam na dis wɛl igen fɔ kam gɛt wata.” 16Jizɔs se, “Go kɔl di man we mared yu kam.” 17Di uman se, “A nɔ mared.” Jizɔs se, “Yu tɔk tru we yu se yu nɔ mared. 18Fayv difrɛn man dɛn dɔn mared yu, ɛn di man we yu tap to naw sɛf, nɔto yu man, so na tru yu de tɔk.” 19Di uman se, “Masta, a si se yu na prɔfɛt we Gɔd sɛn. 20Wi gra npapa-papa dɛn bin se na dis big il pipul fɔ de go pre to Gɔd, bɔt una di Ju dɛn se na Jerusɛlɛm wi fɔ go wɛn wi want pre to Gɔd.” 21Jizɔs tɛl di uman se, “Biliv wetin a de tɛl yu. Di tɛm dɔn rich we pipul nɔ go go na big il ɔ na Jerusɛlɛm wɛn dɛn want pre to Gɔd we na di Papa. 22Una di Same ria pipul dɛn nɔ no di wan we una de nil dɔng fɔ pre to, una nɔ no am gud, bɔt wi di Ju pipul dɛn no di wan we wi de nil dɔng fɔ pre to, wi no am gud bikɔs na bay di Ju pipul dɛn Gɔd de sev pipul. 23Bɔt di tɛm de kam ɛn i dɔn kam sɛf naw we Gɔd in Spirit go mek pipul ebul pre to Gɔd we na di Papa di rayt we, ɛn wɛn dɛn de pre dɛn go de mɛmba udat dɛn de pre to, fɔ tru. 24Gɔd na Spirit, ɛn na in Spirit nɔmɔ de mek wi ebul pre to am di rayt we, ɛn mɛmba se na Gɔd wi de pre to, fɔ tru.” 25Di uman se, “A no se di Mɛsaya, dat na da pɔsin we dɛn kɔl Krays, gɛt fɔ kam; ɛn wɛn i kam, i go tɛl wi ɔltin.” 26Jizɔs ansa se, “Na mi dis, mi we de tɔk to yu.” 27Wɛn di lanin bɔy dɛn kam bak, dɛn mit Jizɔs ɛn di uman de tɔk. Dɛn wɔnda fɔ si se Jizɔs de tɔk to di uman. Bɔt dɛn nɔn nɔ aks di uman wetin i want mek Jizɔs du fɔ am, ɛn dɛn nɔn nɔ aks Jizɔs wetin du i de tɔk to di uman. 28Di uman lɛf in kitul ɛn go kɔl di pipul dɛn na di tɔng kam. I se, 29“Una kam luk di man we tɛl mi ɔl wetin a dɔn du; fɔ se na in na di Mɛsaya?” 30So ɔlman na di tɔng kɔmɔt na di tɔng rɔn go luk Jizɔs. 31Da sem tɛm de Jizɔs in lanin bɔy dɛn bin de tɛl Jizɔs mek i it sɔntin, dɛn se, “Ticha, duya, tray it sɔntin!” 32Bɔt Jizɔs se, “A gɛt tin fɔ it we una nɔ no se a gɛt.” 33Di lanin bɔy dɛn wɔnda, so dɛn bin bigin tɔk to dɛn kɔmpin, dɛn se, “Tinkya, pɔsin dɔn bring it fɔ am?” 34Jizɔs se, “Mi yon it na fɔ dɔn di wok we di wan we sɛn mi gi mi fɔ du, ɛn fɔ du ɔl wetin i want. 35Una kin de tɔk se: ‘I lɛf fo mɔnt fɔ mek di tin dɛn we wi plant du fɔ kɔt.’ Bɔt a de tɛl una se, una fɔ luk di fam dɛn gud, una go si se di tin dɛn we de gro dɔn du fɔ kɔt! 36Di pɔsin we de kɔt dɛn tin we dɔn du fɔ kɔt de gɛt in pe, i de gɛda dɛn fɔ mek dɛn de sote go na ɛvin. So di pɔsin we plant ɛn di wan we gɛda di tin dɛn we dɔn du fɔ kɔt, ɔl tu go gladi. 37Na tru dɛn kin tɔk, we dɛn kin se, ‘Wan pɔsin de plant, ɛn di ɔda pɔsin de kɔt ɛn gɛda di tin dɛn we dɔn du fɔ kɔt.’ 38A dɔn sɛn una fɔ go kɔt ɛn gɛda dɛn tin we dɔn du fɔ kɔt na fam we una nɔ wok pan; na ɔda pipul dɛn wok pan am, bɔt una de ɛnjɔy dɛn lebɔ.” 39Plɛnti pan dɛn pipul we kɔmɔt Same ria we bin de na da tɔng de biliv pan Jizɔs, bikɔs di uman se, “I dɔn tɛl mi ɔl wetin a dɔn du.” 40So di Same ria pipul dɛn go beg Jizɔs mek i de wit dɛn; Jizɔs gri. I de na di tɔng tu de. 41Mɔ ɛn mɔ pipul biliv pan Jizɔs fɔseka di wɔd we Jizɔs insɛf tɔk. 42Dɛn tɔn to di uman ɛn se, “Nɔto wetin yu tɔk mek wi biliv dis tɛm ya; wi biliv bikɔs wisɛf sɛf dɔn yɛri wetin i tɔk, ɛn wi no se na in de sev di pipul dɛn na di wɔl, fɔ tru.” 43Wɛn Jizɔs dɔn de wit di pipul dɛn tu de, i lɛf dɛn ɛn go bak na Galili. 44Jizɔs insɛf tɔk se, “Prɔfɛt nɔ gɛt rɛspɛkt na in yon kɔntri.” 45Wɛn Jizɔs rich na Galili, di pipul dɛn we bin lib de gladi fɔ am, bikɔs dɛn bin de fɔ di Pasova ɔlide ɛn dɛn bin dɔn si ɔl wetin i du da tɛm de. 46Afta dat, Jizɔs go bak na wan tɔng na Galili we nem Kena, na de i bin tɔn wata to wayn. Wan gɔvmɛnt ɔfisa na Kena bin gɛt wan bɔy pikin na Kepanyɔm we bin sik. 47Wɛn di ɔfisa yɛri se Jizɔs dɔn kɔmɔt Judia kam na Galili, i go mit Jizɔs ɛn beg am fɔ go mɛn in pikin we bin dɔn niali day na Kepanyɔm. 48Jizɔs tɛl di ɔfisa se, “Una nɔn nɔ go biliv mi pas nɔmɔ una si di wɔnda ful wok dɛn we a de du.” 49Di ɔfisa ansa se, “Masta, duya, kam lɛ wi go bifo mi pikin day.” 50Jizɔs se, “Yu go nɔmɔ, yu pikin go wɛl!” Di ɔfisa biliv wetin Jizɔs tɛl am. I go. 51Wɛn di ɔfisa de go, in bɔy dɛn mit am na rod. Dɛn se, “Yu bɔy pikin nɔ go day!” 52Di ɔfisa aks in bɔy dɛn ustɛm di pikin bɛtɛ, dɛn se, “Na wan oklɔk santɛm yɛstade di fiva lɛf am.” 53Di pikin in papa mɛmba se na da sem tɛm de Jizɔs bin tɛl am se in pikin go wɛl. So di ɔfisa ɛn ɔl di pipul dɛn na in os biliv pan Jizɔs. 54Na di sɛkɛn wɔnda ful wok dat we Jizɔs du wɛn i kɔmɔt Judia go Galili.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\