DUKU 1

1Ɔna re bul Tio filɔs, yu no se plɛnti pipul dɔn bigin rayt ɔl dɛn wɔnda ful tin we dɔn bi naya. 2Ɛn ɔl wetin dɛn de rayt na dɛn sem tin we dɛn pipul we bin de we dɛn tin ya fɔs bigin apin, ɛn we bin de tɔk Gɔd in wɔd, tɛl wi. 3So, we misɛf dɔn tek tɛm luk insay ɔl dɛn tin ya we bi, a mekɔp fɔ rayt dɛn ɔl dɔng fɔ yu, sa, wan bay wan lɛkɛ aw dɛn apin, 4fɔ mek yu no aw ɔl dɛn tin we yu dɔn yɛri bɔt, apin fɔ tru. 5Da tɛm we Ɛrɔd na bin King na Judia, wan man we bin de mek sakri fays fɔ pipul sin bin de. I bin nem Zaka raya; i bin de wok ɔnda Abija. In wɛf bin nem Ili zabɛt, i bin fambul to Erɔn. 6Zaka raya ɛn Ili zabɛt bin de waka tret wit Gɔd. Dɛn bin de kip ɔl di Ju Lɔ ɛn dɛn bin de du ɔl wetin Gɔd tɛl dɛn fɔ du. 7Dɛn bin dɔn ol ɛn Ili zabɛt na uman we nɔ bin de bɔn, so dɛn nɔ bin gɛt pikin. 8Wan tɛm we na dɛn man we de na Abija in grup bin de wok na Gɔd in Os, Zaka raya bin de du in wok. 9Wɛn dɛn man we de mek sakri fays fɔ pipul sin kin want pik di wan we go go insay insay Gɔd in Os go bɔn insɛns, dɛn kin rayt ɔlman nem dɔng, fol di pepa dɛn ɛn pik wan; dis tɛm ya na Zaka raya in nem kɔmɔt fɔ du da wok de. 10Ɔl di pipul dɛn bin de na do de pre we Zaka raya de bɔn di insɛns. 11Wantɛm, Zaka raya si enjɛl bifo am na di raytan say na di ples, we i de bɔn di insɛns. 12We Zaka raya si di enjɛl, i wɔnda ɛn in at kɔt. 13Di enjɛl se, “Zaka raya, nɔ fred! Gɔd dɔn yɛri ɛn i dɔn ansa di pre we yu de pre; yu wɛf Ili zabɛt go bɔn bɔy pikin; di nem we yu fɔ gi am na Jɔn. 14Yu go gladi bad wɛn da pikin de bɔn ɛn plɛnti ɔda pipul go gladi! 15Da pikin de go bi bigman pan Gɔd we na wi Masta in biznɛs. I nɔ fɔ drink wayn ɔ ɛni tin we de mek pɔsin drɔnk frɔm di de we i bɔn. Gɔd in Spirit go de insay am frɔm di tɛm we i de na in mama bɛlɛ. 16I go mek plɛnti Izrɛl pipul kam bak to Gɔd we na dɛn Masta. 17I go gɛt Gɔd in Spirit ɛn pawa lɛkɛ Ila yja, da prɔfɛt we bin de lɔntɛm. I go waka na di rod we Gɔd sho am ɛn yus in pawa fɔ mek dɛn dadi lɛk dɛn pikin; ɛn fɔ mek dɛn pipul we nɔ de du wetin Gɔd want bigin mɛmba Gɔd ɛn du wetin i want; i go mek di Masta in pipul dɛn rɛdi fɔ am.” 18Zaka raya aks di enjɛl se, “Aw a go no se dɛn tin ya go bi, fɔ tru? Mi dɔn ol, ɛn mi wɛf insɛf na ol ol uman.” 19Di enjɛl ansa se, “A nem Gebrɛl. Na mi tinap bifo Gɔd de sav am ɛn i sɛn mi fɔ kam tɛl yu dis gud nyus. 20Dis tin we a tɛl yu so go bi, wɛn di rayt tɛm kam. Bɔt bikɔs yu nɔ biliv wetin a tɛl yu, yu go mumu sote ɔl wetin a tɛl yu dɔn bi.” 21Ɔl da tɛm de, di pipul dɛn na do bin de wet Zaka raya ɛn dɛn bin de wɔnda wetin mek i te so insay Gɔd in Os. 22Wɛn i kam na do, i nɔ bin ebul fɔ tɔk to di pipul dɛn, na dat dɛn tek no se i si sɔntin insay Gɔd in Os. I nɔ ebul tɔk wan wɔd sɛf, i bin jɛs de mek sayn wit in an. 23Wɛn in yon tɛm fɔ wok na Gɔd in Os dɔn, Zaka raya go na in os. 24Afta sɔm tɛm, in wɛf, Ili zabɛt gɛt bɛlɛ; wɛn i gɛt di bɛlɛ i ayd insay os fayv mɔnt. 25I se, “Na Gɔd sɔri fɔ mi mek a gɛt bɛlɛ so, i dɔn pul mi kɔmɔt pan shem bifo mɔta lman.” 26We Ili zabɛt in bɛlɛ dɔn siks mɔnt, Gɔd sɛn enjɛl Gebrɛl na wan tɔng we dɛn kɔl Nazarɛt we de na Galili fɔ kɛr mɛsej to wan yɔng uman we nem Meri. Meri na bin uman we nɔ no man yet. Wan man we nem Josɛf, we bin de na King Devid in fambul layn bin dɔn put stɔp fɔ am. 28Wɛn di enjɛl go na Meri in os, i se, “Meri, kushɛ, o! Gɔd dɔn blɛs yu ɛn i de wit yu!” 29Bɔt di wɔd we di enjɛl tɔk mek Meri in at wɔri, ɛn i bigin wɔnda wetin dat min. 30Na in di enjɛl se, “Meri, nɔ fred, Gɔd dɔn blɛs yu. 31Yu go gɛt bɛlɛ ɛn yu go bɔn bɔy pikin, ɛn yu fɔ kɔl di pikin, Jizɔs. 32I go bi impɔtant pas ɔlman, dɛn i go kɔl am Gɔd we pas ɔl, in Pikin. Gɔd we na wi Masta go mek i rul oba di Izrɛl pipul dɛn lɛkɛ Devid we na wan pan in gra npapa-papa dɛn. 33I go rul oba Jekɔb in gra npi kin-pi kin dɛn sote go; i nɔ go tap fɔ rul!” 34Na de Meri aks di ɛnjel wan kwɛshɔn. I se, “A nɔ no man yet. Aw dat go bi?” 35Di enjɛl ansa am se, “Gɔd in Spirit go kam pan yu, Gɔd we pas ɔl in pawa go kɔba yu. Na dat mek pipul go kɔl di pikin we Gɔd go sɛn we yu go bɔn, Gɔd in Pikin. 36Ɛn mek a tɛl yu sɔntin igen, yu fambul we nem Ili zabɛt, we dɔn ol, we se in nɔ go bɔn, dɔn gɛt siks mɔnt bɛlɛ naw. 37Natin nɔ de we Gɔd nɔ ebul du!” 38Wɛn Meri yɛri dat, i tɛl di enjɛl se, “Mi na Gɔd in savant, mek ɔl wetin yu dɔn tɔk se go bi to mi, bi.” Dɔn di enjɛl lɛf am go. 39I nɔ tu te afta dat, Meri rɛdi ɛn go kwik na wan tɔng we de ɔp dɛn il we de na di kɔntri we nem Judia. 40I go na Zaka raya in os ɛn tɛl Ili zabɛt adu. 41Wɛn Ili zabɛt yɛri Meri in vɔys, di pikin we de na Ili zabɛt in bɛlɛ jomp. Gɔd in Spirit kam insay Ili zabɛt, 42so i tɔk lawd wan to Meri. I se, “Yu na di uman we Gɔd dɔn blɛs pas ɔl dɛn ɔda uman ɛn di pikin we yu go bɔn gɛt wɔnda ful blɛsin! 43Udat na mi we mi Masta in mama fɔ kam fɛn mi? 44As a yɛri yu vɔys so, di pikin we de insay mi bɛlɛ jomp bikɔs i gladi. 45Meri, Gɔd dɔn blɛs yu bikɔs yu biliv se Gɔd go du wetin i tɛl yu se in go du.” 46Meri se, “Insay mi at a de sing se Gɔd we na wi Masta, big. 47Gɔd we sev mi dɔn mek mi at gladi. 48I dɔn mɛmba po uman lɛkɛ mi, we na in savant. Frɔm naw sote go ɔlman go de tɔk se mi na uman we gɛt blɛsin, 49bikɔs Gɔd we gɛt pawa oba ɔltin dɔn du big wok fɔ mi. Gɔd oli, i nɔ gɛt bɔt at ɔl; 50frɔm tɛm, i de sɔri fɔ ɔl dɛn wan we rɛspɛkt am. 51I dɔn sho se in gɛt pawa, i dɔn kɔnfyus dɛn wan we prawd ɛn mek dɛn rɔnawe ɛn pwɛl ɔl wetin dɛn bin mekɔp fɔ du. 52I pul dɛn wan we gɛt pawa kɔmɔt na di ples we dɛn de rul ɛn mek dɛn po pipul rul na dɛn ples. 53I dɔn gi dɛn po pipul plɛnti tin we go mek dɛn satisfay, bɔt i dɔn sɛn dɛn jɛntri wan go, i nɔ gi dɛn natin. 54I dɔn ɛp wi, di Izrɛl pipul dɛn, we de sav am, bikɔs i mɛmba se in bin dɔn prɔmis wi granpapa-papa dɛn, 55Ebraam ɛn in granpikin-pikin dɛn se in go sɔri fɔ dɛn sote go!” 56Meri de wit Ili zabɛt lɛkɛ tri mɔnt so bifo i go bak na in os. 57Wɛn di tɛm kam fɔ mek Ili zabɛt bɔn, i bɔn bɔy pikin. 58In neba dɛn ɛn in fambul dɛn yɛri se Gɔd dɔn sɔri fɔ Ili zabɛt ɛn ɔlman gladi wit am. 59Di de we mek et afta di pikin bɔn, dɛn ɔl kam to Ili zabɛt dɛn; na da de de dɛn bin kam gɛda de fɔ sakɔmsayz di pikin. Dɛn bin want mek dɛn kɔl di pikin Zaka raya lɛkɛ in papa. 60Bɔt Ili zabɛt se, “Una nɔ kɔl am Zaka raya, in nem fɔ bi Jɔn.” 61Wɛn Ili zabɛt tɔk dat, di pipul dɛn se, “Nɔbɔdi nɔ de pan una fam bul we nem Jɔn!” 62Dɛn mek sayn to di papa fɔ aks am wetin di pikin in nem fɔ bi. 63Zaka raya mek sayn to dɛn fɔ aks fɔ sɔntin fɔ rayt pan, i rayt se, “In nem fɔ bi Jɔn!” Dɛn ɔl wɔnda! 64As Zaka raya rayt dɔn so, in vɔys kam bak ɛn in tɔng lus ɛn i bigin fɔ tɔk klia wan. I bigin fɔ prez Gɔd. 65Ɔl di pipul dɛn we yɛri Zaka raya de tɔk, fred. Pipul bigin tɔk bɔt ɔl wetin bi ɔlsay na Judia. 66Ɔlman we yɛri bɔt di tin we bi, bigin tɔk na dɛn at se, “Uskayn pikin dis? Wetin i go bi bambay?” Gɔd in pawa bin de pan am. 67Gɔd in Spirit kam insay Zaka raya we na Jɔn in papa, ɛn i bigin fɔ tɔk ɔl wetin go bi. 68I se: “Lɛ wi prez wi Masta we na di Izrɛl pipul dɛn Gɔd, bikɔs i dɔn kam to in pipul dɛn fɔ fri dɛn. 69I dɔn sɛn pɔsin we gɛt pawa we go sev wi ɛn dis pɔsin ya kɔmɔt na Devid in fambul layn. 70Gɔd in prɔfɛt dɛn bin dɔn tɔk lɔntɛm se 71dis pɔsin go pul wi na dɛn wan we de fɛt wi dɛn an, ɛn i nɔ go mek dɛn pipul we nɔ lɛk wi ebul wi. 72So Gɔd stil de sɔri fɔ wi lɛkɛ aw i tɛl wi granpapa-papa dɛn se in go du ɛn i stil mɛmba di agrimɛnt we insɛf sɛf mek wit dɛn, 73dat na we i prɔmis Ebraam ɛn tek oth se 74in go pul wi na dɛn wan we nɔ lɛk wi, dɛn an, so wi nɔ go fred fɔ sav am, 75wi go bi Gɔd in pipul dɛn ɛn wi go waka tret bifo am ɔl di tɛm we wi de na dis wɔl. 76Yu, mi pikin, dɛn go kɔl yu Gɔd we pas ɔl, in prɔfɛt. Na yu go mek pipul rɛdi fɔ di tɛm we di Masta go kam; 77yu go sho pipul aw dɛn go du, mek Gɔd go padin dɛn sin, mek dɛn sev. 78Gɔd dɔn sɔri fɔ wi; i go mek di ali mɔnin san kam pan wi. 79Da san de go shayn pan dɛn pipul we de na dak ɛn we want day, ɛn i go mek wi gɛt kol at.” 80As di pikin de gro, na so i de kam klos Gɔd mɔ ɛn mɔ. I bin tap na di dɛzat sote di tɛm kam fɔ sho insɛf to pipul na Izrɛl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\