DUKU 2

1Dɛn tɛm de, Ɔgɔstɔs we na bin di king na Rom sɛn tɔk ɔlɔbɔt se ɔlman we de na Roman kɔntri mɔs go mek dɛn rayt dɛn nem dɔng na rɛji sta. 2Dis na bin di fɔs tɛm we ɔlman fɔ go put dɛn nem dɔng na rɛji sta. Da tɛm de, na wan man we nem Kwi rinyɔs na bin gɔvna na Sirya. 3So ɔlman go na dɛn yon tɔng fɔ mek dɛn rayt dɛn nem dɔng na rɛji sta. 4We Josɛf bin de na King Devid in fambul layn, i kɔmɔt Nazarɛt we de na Galili, go na Bɛtliɛm we de na Judia, di ples we King Devid bin bɔn. 5Wɛn Josɛf de go, i kɛr Meri we i bin dɔn put stɔp fɔ go wit am fɔ mek insɛf go put in nem dɔng na rɛjista. Meri bin gɛt bɛlɛ da tɛm de. 6Wɛn dɛn de na Bɛtliɛm, na in di tɛm rich fɔ mek Meri bɔn. 7Meri bɔn in fɔs pikin we na bin bɔbɔ. I rap di pikin wit plɛnti pisis, ɛn le am pan di gras we dɛn bin kɔt fɔ dɛn ship ɛn dɛn got fɔ it, bikɔs ples nɔ bin de fɔ am insay di os we dɛn bin tap. 8Na da sem pat de, sɔm shɛpad dɛn bin sidɔm de wach dɛn ship, na bin nɛt. 9Dɛn si enjɛl we Gɔd, we na wi Masta, sɛn, tinap bifo dɛn. Na so ɔl di ples bin de shayn brayt wit Gɔd in layt, so dɛn bigin fred bad bad wan. 10Di enjɛl se, “Una nɔ fred! A bring gud nyus fɔ una we go mek pipul gladi bad ɛn ɔl di Izrɛl pipul dɛn go gladi. 11Tide na da tɔng we Devid bin bɔn, dɛn dɔn bɔn Wan Pikin we go sev una. Na di Mɛsaya we na wi Masta. 12Di tin we go mek una no am, na in dis: una go mit dɛn rap di bebi wit pisis ɛn dɛn le am pan gras we dɛn kɔt fɔ dɛn ship ɛn got fɔ it.” 13Wantɛm, aw di enjɛl tɔk dɔn so, na in dɛn si plɛnti plɛnti enjɛl de prez Gɔd, dɛn de sing se, 14“Lɛ ɔlman prez ɛn ɔna Gɔd we de ɔp ɔp na ɛvin, mek ɔl mɔtalman we mek Gɔd gladi, gɛt kol at!” 15Wɛn di enjɛl dɛn go bak na ɛvin, na in dɛn shɛpad bigin tɔk to dɛn kɔmpin, dɛn se, “Una lɛ wi go Bɛtliɛm go si dis tin we dɔn bi, we Gɔd dɔn mek wi no bɔt.” 16So dɛn waka kwik kwik go Bɛtliɛm. Dɛn mit Meri ɛn Josɛf ɛn dɛn si di lili pikin we ledɔm na di gras we dɛn put fɔ dɛn ship ɛn got. 17Wɛn dɛn si di pikin, dɛn tɔk ɔl wetin di enjɛl bin dɔn tɛl dɛn bɔt am. 18Ɔlman we yɛri wetin dɛn tɔk, wɔnda. 19Bɔt Meri nɔ se natin, i kip ɔl dɛn tin ya na in at ɛn i kin de tink bɔt dɛn ɔltɛm. 20Wɛn di shɛpad dɛn bin de tɔn bak, dɛn bin de tɛl Gɔd tɛnki, dɛn bin de sing ɛn prez am fɔ ɔl wetin dɛn bin jɛs yɛri ɛn si. Ɔltin bin bi jɛs lɛkɛ aw di enjɛl bin dɔn tɛl dɛn. 21Di de we mek et afta Jizɔs bɔn, dɛn sakɔmsayz am, ɛn nem am Jizɔs. Na bin di nem dat we di enjɛl bin gi am bifo in mama gɛt in bɛlɛ. 22Wɛn di tɛm rich fɔ mek Josɛf ɛn Meri go na Gɔd in Os fɔ du dɛn tin we go mek dɛn klin na Gɔd in yay lɛkɛ aw di Lɔ we Gɔd gi Mozis se, dɛn kɛr di pikin go na Gɔd in Os na Jerusɛlɛm ɛn aks Gɔd fɔ blɛs am. 23Na so Gɔd in lɔ se, “Ɔl fɔs bɔy pikin fɔ du Gɔd wok.” 24Pantap dat, Josɛf ɛn Meri kɛr tu dɔv ɔ tu pijin pikin go gi di man we de mek sakri fays fɔ pipul sin fɔ mek sakri fays to Gɔd, bikɔs Gɔd in lɔ tɔk igen se fɔ sakri fays tu dɔv ɔ tu pijin pikin. 25Da tɛm de, wan man bin de na Jerusɛlɛm we bin nem Simyɔn. Dis man ya bin lɛk Gɔd ɛn i bin de waka tret ɛn de du ɔl wetin Gɔd want. I bin de wet fɔ di tɛm we Gɔd go sɔri fɔ di Izrɛl pipul dɛn ɛn pul dɛn kɔmɔt pan waala. Gɔd in Spirit bin de insay am, 26ɛn i bin dɔn tɛl am se i nɔ go day sote i si di Mɛsaya we Gɔd we na wi Masta go sɛn. 27Da sem de de, di Spirit tɛl Simyɔn mek i grap ɛn go tret na Gɔd in Os. I nɔ tu te, Meri ɛn Josɛf kɛr Jizɔs go insay Gɔd in Os fɔ du dɛn tin we Gɔd in lɔ se. 28Simyɔn tot di pikin ɛn bigin prez ɛn tɛl Gɔd tɛnki. I se: 29“Gɔd, we na wi Masta, yu dɔn du wetin yu bin prɔmis mi, we na yu savant, so a kin day naw wit kol at. 30A dɔn si di pɔsin insɛf we go sev ɔlman na wɔl. 31Yu dɔn pik am ɛn mek ɔlman si am. 32Na in na di layt we go mek dɛn wan we nɔ no yu na dis wɔl, no yu; i go mek yu pipul dɛn na Izrɛl gɛt plɛnti ɔna.” 33Ɔl wetin Simyɔn tɔk bɔt Jizɔs mek in mama ɛn in papa dɛn wɔnda. 34Simyɔn blɛs dɛn tri, dɔn i tɔk to Meri, i se, “Gɔd dɔn pik dis pikin ya ɛn sɛn am kam, ɛn di kam we i kam go mek plɛnti Izrɛl pipul lɛf fɔ biliv Gɔd ɛn mek plɛnti biliv am. Gɔd sɛn Jizɔs fɔ sho wi wetin Gɔd want, bɔt plɛnti pipul go tɔk se dɛn nɔ de fɔ am, 35ɛn ɔda pipul go no wetin dɛn pipul de bin de tink we nɔbɔdi nɔ bin no. Meri, yusɛf at go blid wɛn ɔl dɛn tin ya bi.” 36Wan uman prɔfɛt bin de we in papa na bin Fanyuɛl, na bin wan pan Asha in gra npi kin-pi kin dɛn; Ana na bin ol ol uman we in man bin dɔn day. Frɔm di tɛm we i mared, in ɛn in man de sɛvin ia nɔmɔ bifo in man day. Frɔm di tɛm we in man day, i de te i ol eti-fo. De ɛn nɛt Ana bin de na Gɔd in Os de pre ɛn fast. 38Insɛf kam na Gɔd in Os di sem tɛm we dɛn bring Jizɔs to Gɔd. I tɛl Gɔd tɛnki. I tɔk bɔt di Pikin to ɔl dɛn wan we bin de wet fɔ mek Gɔd fri di pipul dɛn na Jerusɛlɛm. 39Wɛn Meri ɛn Josɛf dɔn du ɔltin we Gɔd in lɔ se, dɛn tɔn bak go na dɛn tɔng, dat na Nazarɛt we de na Galili. 40Wɛn di pikin dɔn big ɛn i dɔn ebul tink, i bin gɛt plɛnti sɛns ɛn Gɔd bin blɛs am. 41Ɛvri ia Jizɔs in mama ɛn papa kin go na Jerusɛlɛm wɛn di tɛm rich fɔ wan Ju ɔlide we nem Pasova. 42Wɛn Jizɔs bin dɔn ol twɛlv ia, i fala in mama ɛn papa dɛn go Jerusɛlɛm fɔ di Pasova lɛkɛ aw dɛn kin du. 43Wɛn di ɔlide dɔn, Meri ɛn Josɛf bin de tɔn bak go Nazarɛt, bɔt Jizɔs nɔ bin kɔmɔt Jerusɛlɛm yet. In mama ɛn papa nɔ bin no. 44Dɛn bin min se Jizɔs de wit di ɔda pipul dɛn. Wɛn dɛn dɔn waka ol de, dɛn nɔ si am, dɛn bigin luk fɔ am to dɛn fambul ɛn dɛn pipul we dɛn no. 45Bɔt dɛn nɔ si am; so dɛn tɔn bak go Jerusɛlɛm go luk fɔ am. 46Di de we mek tri na in dɛn rich Jerusɛlɛm. Dɛn mit Jizɔs sidɔm na Gɔd in Os midul dɛn big Ju Lɔ ticha. Jizɔs bin de lisin wetin dɛn de tɔk ɛn insɛf bin de aks dɛn bɔt plɛnti tin. 47Di we we i bin de ansa kwɛshɔn ɛn di sɛns we i bin gɛt bin mek ɔl di pipul dɛn wɔnda. 48Wɛn in mama ɛn in papa si am, dɛn wɔnda. Na de in mama se, “Mi pikin, wetin mek yu du wi so? Mi ɛn yu papa bin de luk fɔ yu ɛn wi bin de wɔri we wi nɔ si yu.” 49Jizɔs se, “Wetin mek una bin de luk fɔ mi? Una nɔ no se a fɔ de na mi Papa in Os?” 50Bɔt dɛn nɔ bin ɔnda stand wetin i min. 51Jizɔs go Nazarɛt bak wit in mama ɛn papa ɛn i yɛri dɛn wɔd. In mama kip ɔl dɛn tin ya we bi na in at. 52As Jizɔs de big, na so i bin de gɛt mɔ ɛn mɔ sɛns. Gɔd bin lɛk am; ɛn mɔta lman bin lɛk am.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\