MATIU 23

1Dɛn Jizɔs tɔk to di krawd ɛn in lanin bɔy dɛn. I se, 2“Na dɛn Ju Lɔ ticha ɛn dɛn Faresi de inta prit di Lɔ we Gɔd bin gi Mozis, fɔ una. 3So una fɔ du ɔltin we dɛn tɛl una fɔ du, bɔt una nɔ fɔ du wetin dɛn de du, bikɔs dɛn nɔ de du wetin dɛn de tɛl ɔda pipul fɔ du. 4Dɛn de mek dɛn lɔ we at fɔ pipul fɔ kip, bɔt dɛn nɔ de ɛp fɔ fɛn we fɔ mek pipul kip di lɔ dɛn. 5Dɛn want fɔ mek ɔlman si dɛn wɛn dɛn de du ɛni tin. Dɛn de tay smɔl lɛda kes na dɛn fɔrɛd ɛn dɛn an; dɛn kes de gɛt difrɛn difrɛn wɔd we rayt na Gɔd in Buk, insay dɛn; di Faresi dɛn mek dɛn big so dat ɔlman kin si dɛn. Semwe so, dɛn so lɔng tasul na di bɔtɔm pat pan dɛn klos we dɛn de wɛr pantap. 6Wɛn dɛn go na pati, dɛn lɛk fɔ sidɔm na dɛn ples we dɛn bigman de sidɔm, ɛn wɛn dɛn go na di Ju mitin os, dɛn lɛk fɔ sidɔm na di bɛnch we de bifo. 7Wɛn dɛn go na di ples we ɔlman de gɛda, dɛn lɛk fɔ mek ɔlman nil dɔng fɔ tɛl dɛn adu ɛn kɔl dɛn ‘Ticha.’ 8Una nɔ fɔ mek pipul kɔl una ‘Ticha,’ bikɔs na wan gren Ticha una gɛt, ɛn una ɔl na brɔda ɛn sista. 9Ɛn una nɔ fɔ kɔl una kɔmpin Kristiɛn ‘Papa’ na dis wɔl, bikɔs na wan gren Papa una gɛt we de na ɛvin. 10Una nɔ fɔ mek dɛn kɔl una ‘Masta,’ bikɔs na di Mɛsaya in wan gren na una Masta. 11Di wan we want bi impɔtant pas una ɔl fɔ bi una savant. 12Ɛnibɔdi we put insɛf ɔp, Gɔd go put am dɔng, bɔt ɛnibɔdi we put insɛf dɔng, Gɔd go es am ɔp. 13“I go bad fɔ una dɛn Faresi ɛn dɛn Ju Lɔ ticha; una na ipo krit! Una de bang do pan pipul fes mek dɛn nɔ go insay di say we Gɔd de rul, unasɛf nɔ de go insay, ɛn una nɔ de gri mek dɛn pipul we want go insay, go de. [ 14I go bad fɔ una dɛn Faresi ɛn dɛn Ju Lɔ ticha; una na ipo krit! Una de tek dɛn uman we dɛn man dɔn day, dɛn prɔpati; dɔn una de pre lɔng pre fɔ mek pipul biliv se una na gud pipul; na dat mek Gɔd go pɔnish una pas aw i bin fɔ pɔnish una.] 15“I go bad fɔ una dɛn Faresi ɛn dɛn Ju Lɔ ticha; una na ipo krit! Una de go ɔlɔbɔt na wɔl fɔ tɔk to wan gren pɔsin fɔ mek i biliv wetin una biliv, wɛn una ebul mek i du dat, una de mek di pɔsin wɔs pas aw i bin tan ɛn mek i go ɛl, lɛkɛ aw unasɛf go go ɛl. 16“I go bad fɔ una; una tan lɛkɛ blɛnyay pipul we de sho ɔda pipul rod! Una de lan pipul se, ‘If pɔsin swɛ to Gɔd in Os, di swɛ nɔ fos am fɔ du wetin i swɛ se in go du; bɔt if i swɛ to di gold we de na Gɔd in Os, i bawn fɔ du wetin i swɛ se in go du.’ 17Una na blɛnyay pipul we ful! Na Gɔd in Os impɔtant pas di gold, bikɔs na Gɔd in Os mek di gold bi Gɔd yon. 18Una de lan pipul se, ‘If pɔsin swɛ to di ɔlta na Gɔd in Os, i nɔ bawn fɔ du wetin i swɛ se in go du; bɔt if i swɛ to di tin dɛn we pipul de gi fɔ Gɔd in wok, i bawn fɔ du wetin i swɛ se in go du.’ 19Una na blɛnyay pipul! Na di ɔlta impɔtant pas di tin dɛn we pipul gi fɔ Gɔd in wok, bikɔs na di ɔlta mek di tin dɛn bi Gɔd yon. 20So ɛnibɔdi we swɛ to di ɔlta, dɔn swɛ to di ɔlta ɛn ɔl di tin dɛn we lib de. 21Ɛn ɛnibɔdi we swɛ to Gɔd in Os, dɔn swɛ to di Os ɛn Gɔd we gɛt di Os. 22Ɛnibɔdi we swɛ to ɛvin, dɔn swɛ to di ples we Gɔd sidɔm fɔ rul ɛn to Gɔd we sidɔm de. 23“I go bad fɔ una dɛn Faresi ɛn dɛn Ju Lɔ ticha; una na ipo krit! Una de gi wan pat pan tɛn pat pan ɔltin we una gɛt, ivin dɛn smɔl tin lɛkɛ simiji, jinja ɛn patma nji; bɔt una nɔ de gri du di rayt tin we di Lɔ se una fɔ du. Tin lɛkɛ dɛn wan ya so: fɔ du di rayt tin to pipul, fɔ sɔri fɔ pipul ɛn fɔ tru to pipul, na ɔl dɛn tin ya una bin fɔ de du wit di ɔda tin dɛn we una de du. 24Una na blɛnyay pipul we de lid ɔda pipul. Una de tek tɛm fala di smɔl lɔ dɛn lɛkɛ wɛn una de pul dɛn smɔl flay kɔmɔt pan dɛn tin we una de drink, bɔt una de brok di big lɔ dɛn we Gɔd gi una! 25“I go bad fɔ una dɛn Faresi ɛn dɛn Ju Lɔ ticha; una na ipo krit! Una de klin una kɔp ɛn plet dɛn bak, bɔt na una tif ɛn sɛlfish layf mek una gɛt wetin una ful insay di kɔp ɛn plet dɛn. 26Una dɛn Faresi, una na blɛnyay pipul! Una fɔ klin insay di kɔp ɛn plet dɛn fɔs, so dat dɛn bak sɛf go klin. 27“I go bad fɔ una dɛn Faresi ɛn dɛn Ju Lɔ ticha; una na ipo krit! Una tan lɛkɛ grev we dɛn kɔba wit wayt pent, we luk fayn, bɔt na soso bon ɛn rɔtin bɔdi lib insay de. 28Na so una tan, wɛn ɛnibɔdi si una, i tan lɛkɛ se una de du wetin Gɔd in lɔ tɛl una fɔ du, bɔt una at ful wit ipo krit ɛn sin. 29“I go bad fɔ una dɛn Ju Lɔ ticha ɛn dɛn Faresi; una na ipo krit! Una de bil pan dɛn ston grev fɔ mɛmba di prɔfɛt dɛn; ɛn dɛn pipul we bin du wetin Gɔd tɛl dɛn fɔ du, na dɛn ston grev una drɛs fayn. 30Una de se, ‘If una bin de di tɛm we una gra npapa-papa dɛn bin de, una nɔ bin fɔ du wetin dɛn bin du we dɛn kil di prɔfɛt dɛn.’ 31So una gri se una na dɛn wan we bin kil dɛn prɔfɛt, dɛn gra npi kin-pi kin dɛn. 32So, una go dɔn di wok we una gra npapa-papa dɛn bin bigin! 33Una na snek! Una nɔ fɔ tink se una go ebul du ɛni tin we go mek Gɔd nɔ kɔndɛm una fɔ go ɛl. 34Na dat mek a go sɛn prɔfɛt, sɛnsman, ɛn ticha dɛn kam to una. Una go kil sɔm, nel sɔm pan krɔs, bit sɔm na di Ju mitin os dɛn, ɛn mek sɔm sɔfa frɔm wan tɔng to ɔda tɔng. 35Na dat mek, una go sɔfa fɔ dɛn pipul we dɛn bin kil, pan ɔl we dɛn nɔ du natin bad. Una go sɔfa fɔ di pipul dɛn we dɛn kil frɔm Ebɛl we bin tret na Gɔd in yay sote rich Zaka raya we na Bɛrɛkia in pikin, we day midul Gɔd in Os ɛn di ples we dɛn de bɔn sakri fays. 36A de tɛl una se, na dɛn tide pipul ya go sɔfa fɔ di wan dɛn we di Ju pipul dɛn bin kil! 37“Jerusɛlɛm, Jerusɛlɛm, oya, oya, una de kil dɛn prɔfɛt ɛn ston dɛn mɛse nja we Gɔd sɛn to una! Plɛnti tɛm a kin want gɛda una rawnd mi, lɛkɛ aw kombra fɔl de gɛda in pikin dɛn ɔnda in fɛda, bɔt una nɔba gri! 38Gɔd dɔn lɛf di ples we una de, gi una; nɔbɔdi nɔ de na di ples. 39A de tɛl una se, frɔm naw sote go, una nɔ go si mi igen, sote di tɛm we una go se, ‘Gɔd blɛs di pɔsin we i dɔn sɛn fɔ kam tinap fɔ am.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\