GBOO DOMI KO A 3

1Sɔntɛm pipul go aks se, i bɛtɛ fɔ bi Ju pas nɔ fɔ bi Ju? I gud mek di Ju dɛn sakɔmsayz? 2A go ansa se dat gɛt plɛnti bɛni fit fɔ dɛn. Fɔst ɔf ɔl, na to di Ju dɛn Gɔd sɛn in mɛsej fɔ mek dɛn biliv pan am ɛn tɛl ɔda pipul. 3Sɔm pipul go aks se, wetin go bi if sɔm pan dɛn pipul ya nɔ du wetin Gɔd want dɛn fɔ du? Fɔseka dat, Gɔd nɔ go kip to in wɔd? 4Dat nɔ go bi! Gɔd mɔs kip to in wɔd pan ɔl we mɔta lman de lay. Lɛkɛ aw dɛn rayt na Gɔd in Buk, we dɛn se, “Ɛnitɛm we Gɔd de tɔk, pipul mɔs si se i rayt fɔ tɔk wetin i de tɔk; ɛn i mɔs win ɛnibɔdi we tɔk se i du bad we fɔ mek dɛn jɔj am.” 5Na rayt tin sɔm pipul de tɔk we dɛn de agyu se di bad we wi de du de sho se Gɔd de du rayt? Wetin wi go se bɔt dat? Na bad Gɔd de du we i de pɔnish wi fɔ di bad we wi de du? (A de tɔk naya lɛkɛ aw mɔta lman kin tɔk.) 6Dat nɔto tru! If Gɔd nɔ de du rayt, aw i go jɔj mɔta lman? 7If una fil se na lay a de lay, ɛn da lay de go sho klia wan se Gɔd de tɔk tru ɛn mek pipul rɛspɛkt am, wetin du Gɔd fɔ stil se mi na sina? 8If na so i bi, wetin du una nɔ go se, “Mek wi du bad so dat gud go kɔmɔt insay di bad we wi du?” Na di sem tin sɔm pipul lay se a de tɔk. Gɔd go kɔndɛm dɛn pipul de we lay pan mi so, ɛn i go rayt fɔ du dat. 9Wɛl, wi we na Ju bɛtɛ pas ɔl dɛn ɔda pipul na Gɔd in yay? Nɔto so i bi! A bin dɔn pruv to una se sin de rul dɛn Ju pipul ɛn dɛn wan we nɔto Ju, semwe. 10Lɛkɛ aw dɛn rayt na Gɔd in Buk se: “Nɔbɔdi nɔ de we de du ɔl wetin Gɔd want am fɔ du, 11nɔbɔdi nɔ de we ɔndastand wetin Gɔd want am fɔ du, ɛn nɔbɔdi nɔ de we want tray fɔ kam klos Gɔd fɔ no wetin i want. 12Ɔlman dɔn lɛf fɔ fala Gɔd, dɛn nɔn nɔ bɛtɛ na dis wɔl; nɔbɔdi nɔ de we de du gud, wan gren pɔsin sɛf nɔ de. 13Di wɔd dɛn we de kɔmɔt na dɛn mɔt de kil; na bad bad lay ful dɛn mɔt, di wɔd dɛn we dɛn de tɔk de kil lɛkɛ snek pɔyzin; 14na bad wɔd ɛn kɔs nɔmɔ de kɔmɔt na dɛn mɔt, dɛn nɔ gɛt ɛni gud wɔd na dɛn mɔt. 15Dɛn lɛk fɔ kil ɛn mek pipul sɔfa; 16dɛn jɛs de fɔ pwɛl ɛn mek pipul sɔfa bad wan ɛnisay we dɛn go. 17Dɛn nɔ sabi fɔ mek ɔda pipul gɛt kol at, 18dɛn nɔ de fred Gɔd sɛf.” 19Wi dɔn no naw se ɔltin we de na di Ju Lɔ na fɔ dɛn pipul we fil se dɛn mɔs kip am. Di Lɔ de so dat nɔbɔdi nɔ go se in nɔ no wetin rayt fɔ du, ɛn, pantap dat i go mek Gɔd jɔj ɔlman na wɔl. 20If pɔsin de du wetin rayt na di Lɔ dat nɔ min se Gɔd insɛf dɔn luk se i de waka tret lɛkɛ aw in want; di Lɔ de fɔ mek mɔta lman no se in dɔn sin. 21Bɔt naw Gɔd dɔn sho wi aw i de mek ɔltin rayt bitwin in ɛn mɔta lman; di Lɔ nɔ gɛt natin fɔ du wit dat. Wetin de na di Lɔ ɛn wetin di prɔfɛt dɛn bin de se, tɔk bɔt dat. 22Gɔd de mek ɔltin rayt bitwin in ɛn mɔta lman, if mɔta lman biliv pan Jizɔs Krays. Gɔd de du dat fɔ ɔlman we biliv pan Jizɔs Krays, fɔ dɛn Ju ɛn fɔ dɛn pipul we nɔto Ju, bikɔs i nɔ luk se wan sɛt difrɛn frɔm di ɔda wan. 23Ɔlman dɔn sin, dɛn nɔ bi igen lɛkɛ aw dɛn bin fɔ bi, if dɛn bin stil de klos Gɔd. 24Bɔt di lɛk we Gɔd lɛk wi we wi nɔ fit fɔ gɛt dɔn mek ɔltin rayt bitwin Gɔd ɛn mɔta lman, we Jizɔs Krays dɔn bay ɔlman wit in blɔd fɔ mek dɛn fri. 25Gɔd sakri fays Jizɔs Krays fɔ padin mɔta lman sin bay di day we Jizɔs Krays day, ɛn if mɔta lman biliv pan am. Gɔd du dat fɔ sho se in de du rayt ɔltɛm. Fɔs tɛm, i bin de bia wit mɔta lman ɛn i nɔ bin de pɔnish dɛn fɔ ɛni bad we dɛn du; 26bɔt naw fɔ sho se in de du wetin rayt ɔltɛm, i de pɔnish mɔta lman fɔ in sin dɛn ɛn i de mek ɔltin rayt bitwin in ɛn ɔlman we biliv pan Krays. 27So natin nɔ de we fɔ mek wi bost, bikɔs Gɔd de mek ɔltin rayt bitwin wi ɛn insɛf bikɔs wi biliv pan Jizɔs Krays, nɔto bikɔs wi de du wetin di Lɔ se. 28Na dat mek wi de se: Na we mɔta lman biliv pan Jizɔs Krays nɔmɔ de mek Gɔd mek ɔltin rayt bitwin in ɛn mɔta lman, nɔto bikɔs i de du wetin di Lɔ se. 29Na fɔ di Ju pipul dɛn nɔmɔ Gɔd de? I nɔ de fɔ dɛn pipul we nɔto Ju? Gɔd de fɔ ɔlman, fɔ dɛn Ju pipul ɛn dɛn pipul we nɔto Ju. 30Na wan gren Gɔd nɔmɔ de. I go mek ɔltin rayt bitwin in ɛn dɛn Ju pipul if dɛn biliv pan Krays, ɛn i go mek ɔltin rayt bitwin in ɛn dɛn pipul we nɔto Ju if dɛnsɛf biliv pan Krays. 31Dat min se, bikɔs wi biliv pan Jizɔs Krays, di Lɔ nɔ min natin fɔ wi igen? Wi nɔ go put di Lɔ wansay. Di biliv we wi biliv pan Jizɔs Krays sho se di Lɔ min sɔntin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\