GBOO DOMI KO A 5

1We Gɔd dɔn mek ɔltin rayt bitwin wi ɛn insɛf, bikɔs wi biliv pan am, wi gladi we wi de waka klos am; na wi Masta Jizɔs Krays du dat fɔ wi. 2Bikɔs wi biliv pan Krays, i dɔn mek wi no aw Gɔd lɛk wi pan ɔl we wi nɔ fit fɔ mek i lɛk wi, ɛn Gɔd de sho wi aw i lɛk wi naw. So wi gladi, bikɔs wi no se Gɔd go mek wi bi jɛs lɛkɛ aw i want wi fɔ bi. 3Nɔto dat nɔmɔ, bɔt wi gladi sɛf fɔ sɔfa lɛkɛ aw wi de sɔfa, bikɔs wi no se di sɔfa we wi de sɔfa de mek wi gɛt maynd fɔ bia, 4ɛn we wi gɛt maynd fɔ bia, Gɔd go sati sfay wit wi, ɛn we Gɔd sati sfay wit wi, wi go no se wi go gɛt ɔl wetin Gɔd dɔn prɔmis wi na dis wɔl ɛn nɛks wɔl. 5We wi no se dɛn tin ya go bi, wi no se wi nɔ go disapɔynt, bikɔs Gɔd dɔn du plɛnti tin ɛn i stil de du plɛnti tin we sho se i lɛk wi bad, ɛn in Spirit we i gi wi dɔn mek wi fil di lɛk we i lɛk wi insay wi at. 6Di tɛm we sin bin plɛnti na wi layf, wi nɔ bin ebul ɛp wisɛf; Krays day fɔ wi we nɔ bin de du wetin Gɔd want, di rayt tɛm we Gɔd pik. 7I at fɔ mek ɛnibɔdi day fɔ pɔsin we de du ɔl wetin di Lɔ se nɔmɔ. I kin bi se pɔsin gri fɔ day fɔ sɔmbɔdi we gɛt sɔri at. 8Bɔt Gɔd dɔn sho wi aw i lɛk wi bikɔs pan ɔl we sin bin plɛnti na wi layf, Krays day fɔ wi. 9Bikɔs Krays day fɔ wi, i dɔn mek ɔltin rayt bitwin wi ɛn Gɔd. We na so i bi, wi fɔ shɔ se, i nɔ go mek Gɔd vɛks pan wi di de we Gɔd go jɔj ɔlman. 10Wi na pipul we nɔ bin lɛk Gɔd, bɔt Gɔd bring wi kam bak to insɛf bay di day we in Pikin day; naw we wi dɔn kam bak to Gɔd, wi fɔ no fɔ tru se Gɔd go sev wi bikɔs in Pikin dɔn rayz frɔm di grev. 11Nɔto dat nɔmɔ, wi gladi bikɔs Gɔd dɔn mek Jizɔs Krays bring wi kam bak to insɛf. 12Na wan man mek sin kam na wɔl ɛn sin mek day kam pan mɔta lman. So, bikɔs ɔlman dɔn sin, day de mit ɔlman. 13Sin bin dɔn de na di wɔl bifo Gɔd gi Mozis di Lɔ; bɔt if di Lɔ nɔ de, Gɔd nɔ de mak sin. 14Bɔt frɔm di tɛm we Adam de na wɔl sote di tɛm we Mozis de na wɔl, ɔl dɛn pipul we bin de, bin jɛs gɛt fɔ day, ivin dɛn wan we nɔ bin sin sɛf lɛkɛ aw Adam sin we i nɔ du wetin Gɔd tɛl am fɔ du. Aw Adam tan, sho wi lili bit aw di wan we bin gɛt fɔ kam, go tan. 15Bɔt dɛn tu difrɛn, bikɔs di sin we Adam sin difrɛn frɔm wetin Gɔd de gi mɔta lman fri. Bikɔs wan pɔsin sin, plɛnti pipul day, bɔt di lɛk we Gɔd lɛk wi we wi nɔ fit fɔ gɛt, pas dat fawe; ɛn di gud tin we i du we mɔta lman nɔ gɛt fɔ pe fɔ na fɔ plɛnti, plɛnti pipul we sin, ɛn i du am fɔseka di tin we wan gren pɔsin, Jizɔs Krays, du. I padin ɔl dɛn pipul ya dɛn sin. 16Wetin Gɔd dɔn gi mɔta lman fɔ natin difrɛn frɔm di sin we wan gren pɔsin sin; wɛn di wan gren man sin, Gɔd jɔj am, i se i gilti; bɔt naw we plɛnti pipul sin, Gɔd nɔ mek dɛn day fɔ dɛn sin lɛkɛ aw dɛn bin fɔ day, i tɛl dɛn se, dɛn nɔ gilti. 17Na tru se, bikɔs wan man sin, frɔm da tɛm de, ɔlman bin gɛt fɔ day fɔseka di tin we di wan man du. Bɔt di tin we bi fɔseka wetin Jizɔs Krays du pas di tin we bi fɔseka di sin we wan man sin. Ɔl dɛn pipul we nɔ fit we Gɔd sho se in lɛk pan ɔl dat, we i sev dɛn bikɔs i mek ɔltin rayt bitwin in ɛn dɛn, ɛn dɛn nɔ gɛt fɔ pe fɔ dat, dɛn go gɛt pawa na dis layf fɔ fɛt sin fɔseka wetin Krays du fɔ dɛn. 18So lɛkɛ aw Gɔd kɔndɛm ɔlman bikɔs wan man sin, semwe so, i dɔn mek ɔlman fri, ɛn gi dɛn ɔl nyu layf bikɔs wan gren pɔsin, Jizɔs Krays, du wetin rayt. 19Ɛn lɛkɛ aw wɛn wan man nɔ du wetin Gɔd tɛl am fɔ du, dat mek ɔlman sin; semwe so Gɔd go mek ɔltin rayt bitwin in ɛn plɛnti pipul we biliv pan am, bikɔs Jizɔs Krays du wetin i tɛl am fɔ du. 20Gɔd sɛn di Lɔ kam fɔ sho wi se tin de na wi at we kin mek wi want fɔ sin mɔ ɛn mɔ; bɔt aw sin de plɛnti, na so Gɔd de sho wi se in lɛk wi mɔ ɛn mɔ, pan ɔl we wi nɔ fit fɔ mek i lɛk wi. 21So jɛs lɛkɛ aw sin bin gɛt pawa fɔ mek ɔlman day, na semwe so di lɛk we Gɔd lɛk wi pan ɔl we wi nɔ fit fɔ mek i lɛk wi, gɛt pawa fɔ mek wi gɛt layf we go de sote go, naw we Gɔd dɔn mek ɔltin rayt bitwin in ɛn mɔta lman na Masta Jizɔs Krays mek dat bi so.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\