GBOO DOMI KO A 9

1Na tru wɔd a de tɔk; a nɔ de lay bikɔs mi na Krays yon pɔsin. Mi at we Gɔd in Spirit de rul, insɛf de tɛl mi se, fɔ tru, a nɔ de lay. 2A sɔri bad bad fɔ mi pipul dɛn ɛn di pen we a de fil na mi at fɔ dɛn, nɔ go dɔn; 3a de tɔk bɔt dɛn pipul we wi ɔl na Ju. If a bin go ɛp dɛn, a bin fɔ wish mek Gɔd kɔndɛm misɛf ɛn mek a nɔ bi Krays yon pɔsin igen. 4Di Ju pipul dɛn na di pipul we Gɔd dɔn pik; i dɔn mek dɛn bi in pikin dɛn ɛn mek dɛn waka na di wɔnda ful layt we i de; i mek plɛnti agrimɛnt wit dɛn ɛn gi dɛn di Lɔ; Gɔd dɔn sho dɛn di rayt we we dɛn fɔ pre to am; dɛn dɔn gɛt ɔltin we Gɔd prɔmis dɛn. 5Dɛn fɔs Ju pipul we bin de klos Gɔd na dɛn gra npapa-papa dɛn, ɛn wɛn Krays na bin mɔta lman, na bin Ju. Mek wi prez Gɔd, we de rul di wɔl, sote go! Emɛn. 6A nɔ de tɛl una se Gɔd nɔ du wetin i bin dɔn prɔmis fɔ du. Gɔd du wetin i bin dɔn prɔmis fɔ du bikɔs nɔto ɔl dɛn pipul we Gɔd pik na Ju pipul; 7nɔto ɔl dɛn pikin we na Ebraam in gra npi kin-pi kin dɛn na dɛn wan we Gɔd bin prɔmis Ebraam. Gɔd prɔmis Ebraam sɔntin, i se, “Na Ayzik in gra npi kin-pi kin dɛn nɔmɔ go bi yu yon.” 8Dat min se dɛn pikin we Gɔd nɔ bin prɔmis se go bɔn, nɔto Gɔd in tru pikin dɛn, bɔt na di pikin dɛn nɔmɔ we Gɔd bin prɔmis Ebraam, na dɛn na in tru pikin dɛn. 9Di wɔd we Gɔd tɔk wɛn i bin de prɔmis Ebraam, na in dis: “Wɛn di rayt tɛm rich, a go kam bak to yu, ɛn yu wɛf, Sera, go bɔn bɔy pikin.” 10Nɔto dat nɔmɔ, Ribɛka in tu bɔy pikin dɛn bin gɛt di sem papa we na wi gra npapa-papa dɛn, Ayzik. 11Gɔd tɛl Ribɛka se, “Yu big pikin go wok fɔ di smɔl wan.” Gɔd tɔk dat fɔ sho se di pikin we i pik na di wan we insɛf want, bikɔs Gɔd bin dɔn tɔk dis wɔd ya bifo di pikin dɛn bɔn, ɛn bifo dɛn gɛt chans fɔ du gud ɔ bad. So di pikin we Gɔd pik na di wan we insɛf bin dɔn kɔl, nɔto fɔseka ɛni tin we in du ɔ we di ɔda wan du. 13Lɛkɛ aw dɛn rayt na Gɔd in Buk, we dɛn se, “A pik Jekɔb, bɔt a nɔ pik Isɔ.” 14Wɛl, wetin wi go se? Wi go se Gɔd nɔ de du wetin rayt? Gɔd de du wetin rayt ɔltɛm! 15Wɛn Gɔd de tɔk to Mozis, i se, “A go sɔri fɔ ɛnibɔdi we a want sɔri fɔ.” 16So nɔto wetin mɔta lman want ɔ wetin i de du go mek Gɔd pik am, bɔt na we Gɔd sɔri fɔ am nɔmɔ. 17Di tin we rayt na Gɔd in Buk we Gɔd tɛl di king na Ijipt, na in dis: “A mek yu bi king, so dat a go yus yu fɔ mek ɔlman si mi pawa, ɛn mek ɔlman na wɔl no bɔt mi.” 18So, if Gɔd want sɔri fɔ ɛnibɔdi, i go sɔri fɔ am; ɛn if i want mek pɔsin in at tra nga, i go mek in at tra nga. 19So wan pan una go aks mi se, “If na so Gɔd de du, wɛl, wetin du i go blem ɛnibɔdi? Udat de we go se in nɔ go du wetin Gɔd want am fɔ du?” 20Bɔt udat una tink se una bi we una kin agyu wit Gɔd? Kɔntri pɔt nɔ go aks di pɔsin we mek am se, “Wetin du yu mek mi so?” 21Afta ɔl, di pɔsin we de mek di kɔntri pɔt gɛt di rayt fɔ tek di kle mek wetin i want mek. I gɛt di rayt fɔ tek di sem kle fɔ mek flawa pɔt ɔ fɔ mek pɔt fɔ tek kuk. 22Na so Gɔd in wok tan. Gɔd bin want sho pipul aw i vɛks ɛn di pawa we i gɛt. Bɔt i bia wit dɛn pipul we bin fit fɔ go na ɛl, we i bin fɔ jɔj bikɔs i bin vɛks pan dɛn. 23Ɛn igen, i bin want sho mɔta lman aw i wɔnda ful, so i dɔn mek wi we i sɔri fɔ no aw i wɔnda ful, dat na dɛn wan pan wi we i bin dɔn du ɔltin fɔ lɔntɛm fɔ mek wi rɛdi fɔ gɛt pan di big pawa ɛn ɔna we insɛf gɛt. 24Na wi na di pipul dɛn we i kɔl, sɔm pan wi na Ju ɛn sɔm nɔto Ju. 25Dis na wetin Gɔd tɔk we Ozia rayt: “A go kɔl dɛn pipul we nɔto mi yon pipul, ‘Mi Pipul.’ A go kɔl di neshɔn we a nɔ bin lɛk, ‘Mi Pipul Dɛn We A Lɛk.’ 26Ɛn di sem ples we Gɔd bin se, ‘Una nɔto mi yon pipul’, na da sem ples de, Gɔd we gɛt layf sote go, go kɔl dɛn, ‘In bɔy pikin dɛn.’ ” 27Ayzaya tɔk bɔt di Ju pipul dɛn na Izrɛl se, “Ilɛk di Ju pipul dɛn na Izrɛl bɔku lɛkɛ sansan we de na sanbich, na sɔm pan dɛn nɔmɔ Gɔd go sev, 28Gɔd nɔ go te igen fɔ jɔj di pipul dɛn na dis wɔl, ɛn i go jɔj dɛn tra nga wan.” 29Ayzaya bin dɔn tɔk fɔs tɛm se, “If di Masta we gɛt pawa pas ɔl nɔ bin lɛf sɔm pan wi gra npi kin-pi kin dɛn, wi bin fɔ tan lɛkɛ dɛn tɔng we dɛn kɔl Sɔdɔm ɛn Gomɔra.” 30So, wetin wi go se? Dɛn pipul we nɔto Ju, we nɔ bin de tray fɔ mek ɔltin rayt bitwin dɛn ɛn Gɔd, Gɔd dɔn mek ɔltin rayt bitwin in ɛn dɛn, bikɔs dɛn dɔn biliv am; 31bɔt dɛn Ju pipul we Gɔd bin dɔn pik, we bin de fɛn fɛn lɔ we go mek ɔltin rayt bitwin dɛn ɛn Gɔd, nɔ fɛn am. 32If pɔsin aks wetin du dɛn nɔ fɛn da lɔ de, a go se, na bikɔs dɛn nɔ bin biliv pan Gɔd, dɛn bin abop pan di wok we dɛn de du. Dɛn bɔk dɛn fut pan di “ston we de mek pipul bɔk dɛn fut.” 33Na dat dɛn rayt bɔt na Gɔd in Buk we dɛn se: “Una yɛri wetin a de tɛl una, a dɔn put ston na Zayɔn we go mek pipul bɔk dɛn fut, na di ston dat we go mek pipul fɔdɔm. Bɔt ɛnibɔdi we biliv pan am nɔ go disapɔynt.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\