TAITƆSI 2

1Bɔt yu fɔ de lan pipul dɛn tin we wi bin de lan dɛn bɔt aw Gɔd want mɔta lman fɔ liv ɛn ɔl wetin i want dɛn fɔ du. 2Tɛl di bigman dɛn se dɛn fɔ soba, dɛn fɔ gɛt sɛns, ɛn dɛn fɔ de kɔntrol dɛnsɛf; dɛn fɔ ol Gɔd tra nga wan, dɛn fɔ lɛk fɔ du gud ɛn dɛn fɔ ebul bia wɛn dɛn de sɔfa. 3Semwe so, tɛl di big uman dɛn se dɛn fɔ de du lɛkɛ aw dɛn uman we de waka wit Gɔd fɔ du. Dɛn nɔ fɔ tɔk bad bɔt pipul, dɛn nɔ fɔ drink sote dɛn nɔ ebul lɛf wayn igen. Dɛn fɔ de lan pipul dɛn tin we gud fɔ dɛn, 4so dat di yɔng uman dɛn go no se dɛn fɔ lɛk dɛn man ɛn dɛn pikin, 5ɛn dɛn go no se dɛn fɔ ebul kɔntrol dɛnsɛf ɛn dɛn nɔ fɔ miks pan dɔti layf, dɛn fɔ de du dɛn os biznɛs gud, dɛn fɔ de du wetin dɛn man tɛl dɛn fɔ du, so dat nɔbɔdi nɔ go tɔk bad bɔt Gɔd in mɛsej. 6Semwe so, yu fɔ wɔn di yɔng man dɛn fɔ de kɔntrol dɛnsɛf. 7Yusɛf, bay aw yu de du ɔl wetin yu de du, na yu pipul fɔ de fala fɔ du gud. Wɛn yu de tich pipul, yu fɔ sho dɛn se yu min wetin yu de tɔk ɛn yu fɔ siryɔs. 8Pik yu wɔd dɛn gud gud so dat pipul nɔ go gɛt ɛni tin fɔ se, ɛn dɛn wan we nɔ lɛk yu go shem, bikɔs dɛn nɔ go gɛt ɛni bad tin fɔ tɔk bɔt wi. 9Slev fɔ de yɛri dɛn masta wɔd ɛn tray fɔ sati sfay dɛn pan ɔltin. Dɛn nɔ fɔ de agyu wit dɛn 10ɔ tif dɛn. Bɔt dɛn fɔ sho dɛn masta se dɛn gud ɛn dɛn na pipul we dɛn masta kin biliv, so dat dɛn go mek pipul want fɔ yɛri ɛn biliv dɛn tin we wi de lan dɛn bɔt Gɔd we de sev wi. 11Gɔd dɔn sho wi aw i gud we i want sev ɔlman. 12We i gud, i de sho wi se wi fɔ lɛf fɔ liv lɛkɛ pipul we nɔ no am, wi fɔ lɛf dɛn bad tin we wi want du na di wɔl, ɛn lan fɔ kɔntrol wisɛf, fɔ waka tret, ɛn fɔ waka wit am na dis wɔl, 13naw we wi de wet fɔ da tɛm we wi abop se Jizɔs Krays, we na wi wɔnda ful Gɔd ɛn Sevyɔ go kam wit ɔl in wɔnda ful pawa. 14I sakri fays in layf fɔ pul wi kɔmɔt pan di bad ɛn dɔti layf we wi bin liv, fɔ mek wi klin so dat wi go bi in yon pipul dɛn we want du wetin gud wit ɔl wi at. 15Yu fɔ de tɛl pipul dɛn tin ya ɛn tek di pawa we Gɔd gi yu kɔrej dɛn, ɛn tɛl dɛn wan we nɔ de du rayt fɔ tap fɔ du wetin dɛn de du. Nɔ gri mek ɛnibɔdi luk se wetin yu de tɔk na tin we pɔsin nɔ fit fɔ yɛri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\