TAITƆSI 3

1Mɛmba di Kristiɛn dɛn we yu de wok wit fɔ de du wetin di gɔvmɛnt ɛn di pipul dɛn we dɛn put oba dɛn, tɛl dɛn fɔ du ɛn fɔ rɛdi fɔ du ɔltin we gud. 2Tɛl dɛn mek dɛn nɔ tɔk bad bɔt ɛnibɔdi, mek dɛn nɔ lɛk fɔ mek plaba, mek dɛn de bia wit pipul ɛn mek dɛn nɔ ala pan ɛnibɔdi. 3Tɛm bin de we wisɛf bin de pan fulish layf, wi nɔ bin de lisin to Gɔd, wi nɔ bin de lisin to mɔta lman, ɛn wi nɔ bin de du wetin rayt. Wi nɔ bin ebul kɔntrol wisɛf, ɛn na wetin wi at tɛl wi nɔmɔ wi bin de fala; wi bin de pan ɔl kayn ɛnjɔymɛnt, na bad nɔmɔ wi bin de mɛmba fɔ pipul, wi bin de jɛlɔs pipul, pipul nɔ bin lɛk wi ɛn wisɛf nɔ bin lɛk dɛn. 4Bɔt we Gɔd, we de sev pipul, want sho wi aw i gud ɛn aw i lɛk wi, 5i sev wi; ɛn nɔto fɔseka ɛni gud tin we wi bin dɔn du mek i du so, bɔt na bikɔs i sɔri fɔ wi, na dat mek i mek in Spirit klin wi layf ɛn gi wi nyu spirit ɛn nyu layf. 6Fɔseka wetin Jizɔs, we de sev pipul, du, Gɔd mek in Spirit kam pan wi wit ɔl in pawa, 7so dat di gud we Jizɔs du fɔ wi, go mek ɔltin rayt bitwin wi ɛn Gɔd ɛn wi go gɛt da layf we go de sote go we wi de abop fɔ gɛt. 8Na tru tin a de tɛl yu so, ɛn yu fɔ biliv am. A want fɔ mek yu mek shɔ se dɛn du dɛn tin ya, so dat dɛn wan we biliv pan Gɔd go want du gud wok we go ɛp ɔlman. 9Bɔt nɔ gɛt natin fɔ du wit dɛn nɔnsɛns agyu, nɔ agyu bɔt wi gra npapa-papa dɛn nem, nɔ mek plaba ɛn fɛt bɔt dɛn tin we di Lɔ se wi fɔ du. Ɔl dat nɔ min natin ɛn dɛn nɔ go mek yu gen ɛni tin. 10Yu fɔ wɔn di pɔsin we de skata pipul, tu ɔ tri tɛm; if i nɔ yɛri, yu nɔ fɔ gɛt ɛni tin fɔ du wit am igen. 11Yu no se pɔsin lɛkɛ dat in layf nɔ bɛtɛ, ɛn i de pan sin; insɛf dɔn kɔndɛm insɛf. 12Wɛn a sɛn Atɛmas ɔ Taychikɔs go to yu, tray fɔ kam mit mi na Niko po lis, bikɔs a dɔn mekɔp fɔ tap de wɛn di kol sizin kam. 13Tray fɔ ɛp Zinas, we na lɔya, ɛn Apɔlɔs fɔ mek dɛn bigin go patrol, ɛn mek shɔ se dɛn gɛt ɔltin we dɛn fɔ gɛt. 14Sho wi pipul aw fɔ yus dɛn tɛm fɔ du gud wok, so dat dɛn kin ɛp ɔda pipul fɔ gɛt wetin dɛn fɔ gɛt; dɛn nɔ fɔ du ɛni wok we nɔ go ɛp ɔda pipul. 15Ɔl dɛn pipul we de naya, sɛn adu fɔ yu. Tɛl ɔl wi Kristiɛn padi dɛn adu. Mek Gɔd sho una ɔl aw i gud.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\