Matiyu 2

1Ā mbae Yesu uwae utēn tī Betilámi tī tá uwae utēn tī Yahudiya. Kiyé wū, Hiridus si Ukwe utēn tī Yahudiya. Kiyé wūne, ande íkī tī núng irá kutsīngkén rū uwé usir tī kiskínn bá Urushalima, ā rang bāa, 2"Akā tī ā mbae Ukwe Mbayahuda atáng? Atī núng kititaen tī kú tsó itīmbae-wū uwé usir tī kiskínn, ī sa na tī rū bá tī atī ú bá fén wū." 3Kiyé tī Hiridus fxēn irá yīne, utōb-wū ndembéb. Ande tī Urushalima mēmē kyirúnn ikyāen irá yī, 4Awū Hiridus kūnn byír ande ndufū tī kú fén Rimam tí ande tī kú kwén na ande irá icwe ú rang bā uwōg tī ande ndufū tī kutē rī bāa, ā nā ú mbae unde wū tī Rimam tsítsáb atáng. 5Abā rī té wū bāa, ā nā ú mbae wū uwae utēn Betilámi tī tá uwae utēn tī Yahudiya, ikyāen imí, ā báe ahán uwae kutsīngkén ná unde íkī tī ku yā iskin irá Rimam. Ā rī atáng bāa, 6"Afu Betilámi, tī tá uwae utēn Yahudiya, afu si utēn tī rūrōb uwae utēn tī Yahudiya, ikyāen imí unde tī sité kūkō ú rū yé uwōg-fu tī ú rū bá náe ukwe risū ande-m Isréla." 7Tī Hiridus fxēn irá yīne, awū kūnn ande tī rikyen bāne uwae kitam ú rang bā kiyé tī abā núng kititaen wū. 8Isim yīne awū tōm bā rū yī utēn tī Betilámi ú rī té bā bāa, "Nī rū ka rang nyang uwōg tī ā mbae umbae wū atáng; kiyé tī anī a tu pú nī awū, nī kāfe bá rī té m, tī ame ú rū ka ú kūnnjí wū irá ámá." 9Tī ande bā fxēn mām irá-wū ayī, abā nwúnn ú ye ikyin kú rūyī Betilámi. Tī abā tá fengó kú rā, abā núng kyī kititaen wū tī abā núng tī kucang uwé usir tī kiskínn. Kititaen wū pū bā ahán rū ka tsi uwōg tī ā mbae umbae wū atáng. 10Kiyé tī abā núng kititaen wū tsi atáng, abā tsēn utōb si-yī tī tī rī bē. 11Abā sáng yī uwae kusóg wū ú rū ka núng umbae wū tí íya-wù Meriyamu. Abā kú ribén ú kūnnjí umbae wū irá. Isim yīne abā mbubtā usú-bā ú nda Yesu rínyanguwae tī sité aser tímambē, zináriya tí turarí fā tí rukwēn. 12Kiyé tī ā kūnnjí mām Yesu irá, Rimam fwā bā kusen uwae kúrwá bāa, abā nā kāfe ka-bā uwōg Ukwe Hiridus cwúcwo bē. Ikyāen yīne abā pūtsá fengó íkī ú kāfe rū yī utēn-bā. 13Isim tī ande tī rikyen bā rū pú bā, átōm ná Rimam bá tu Yusufu uwae kúrwá ú rī té wū bāa, "Sūnwúnn tí pūra umbae wū tí íya-wū tēr rū ka tam utēn tī Masar, sé kiyé tī ame a rī té fu ítawé, ikyāen imí ayī ú tsi-yī tsi bē Hiridus ú shā unyāng umbae wū." 14Ámá Yusufu nwúnn tí kukan utítáng ú pū Yesu tí íya-wū tēr rū yī utēn Masar, 15Abā som atáng bá kwār kiyé tī Hiridus sa cwū. Ikén yīne nde ikyāen tī ayī ú kumunn irá tī Rimam rī tī kutē, unju átōm-wū bāa, "Ame kūnn umbae-m rū yé uwae utēn tī Masar." 16Kiyé tī Ukwe Hiridus núng ye bāa, ande tī rikyen abā nā kyāefā wū fā, awū tsō rináe kō kēn tág. Awū nda ande-wū tī abā nā wēn tág anyīsū aróm tī tínyīng tī tá uwae utēn tī Betilámi tī asang-bā tsi ifaen sī yī isim, Awū myae kwār tí irá tī awū fxēn unju ande tī rikyen bā, fā tí kiyé tī abā núng kititaen wū apupwen. 17Ayīne kúmunn irá tī ā rī kutē, unju ná Irimiya unde tī yā iskin Irá Rimam bāa, 18"À fxēn afxenjwín uwae utēn tī Rama, afxenjwín ná irá tī jwúb tí átēn ayíb. Rahila kú jwúb irá ikyāen anyīsū-wū. Awū jwúb irá ú pyír irá ande tī kú rī jīm wū utōb, ikyāen imí, mēmē anyīsū-wū cwū tág pú bā." 19Kiyé tī Ukwe Hiridus cwū pú wū, átōm ná Rimam íkī ru bá tu kyī Yusufu uwae utēn Masar 20ú rī té wū uwae kúrwá bāa, "Sūnwúnn tí pūra umbae-fu tí íya-wū kāfe rū yī utēn ná Isréla, ikyāen imí ande tī kú shā tī ā wēn wū cwū pú bā." 21Ámá, Yusufu nwúnn ú pū umbae wū tí íya-wū kāfe rū yī utēn ná Isréla. 22Kiyé tī awū fxēn bāa, unde íkī tī ā kūnn wū bāa, Akílíyu nā tsō kyī ukwe itsē-wū Hiridus uwae utēn tī Yahudiya, ikyén ricwú ye Yusufu tī awū ú ka atáng. Ámá Rimam tōm átōm-wū bá uwōg-wū ú fwā wū kusen tī uwae kúrwá. Ikyāen yīne awū nwúnn ú rū yī utēn tī Galili 23ú rū ka mbye kununn-wū uwae umbae utēn íkī tī ā kú kūnn bāa, Nazáréti. Awū nde ayīne ikyāen tī ā nā kúmunn irá tī ande tī kú yā iskin irá Rimam rī bāa, "À ú kūnn wū bāa, awū nā si unde tī Nazáréti."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\