1 KORINT DIM 1

1Man Paul on ka Wina'am da buol ne o boodim ka m a Yesu Kiristo Tumtum la, ne ti ba'abiig Sostenes 2n sobid gbauŋ kaŋa nwa n tisid yanam bane a Wina'am nidib n be Korint teŋin la. Wina'am buoni yanam ne nidib bane be zin'ig wusa n buoni ti Zugsob Yesu Kiristo yu'ur la, ka ya a o nidib, ka o gaŋi ya ka ya a noor yinni ne Yesu Kiristo. O ane ba Zugsob ne tinam Zugsob men. 3Ti Ba' Wina'am ne ti Zugsob Yesu Kiristo na tisi ya yelsum ne sumalisim. 4M pu'usid Wina'am bareka saŋa wusa ya yela, o popielim kan ka ya di'e Yesu Kiristo ni la zug. 5Yanam a noor yinni ne Kiristo la zug, Wina'am tisi ya mi'ilim buudi wusa, ka ke ka ya tun'e n pian'ad o yela su'uŋa. 6Kiristo labaar kpen' ya sunya ni kiŋkiŋ. 7Dinzugo yaname gur saŋkan ka ti Zugsob Yesu Kiristo na ti nie o meŋ na la, ya pu gu'uŋ piini yinni di'ere. 8Wina'am na guri ya kiŋkiŋ n paae dunia naar ben. Ka ti Zugsob Yesu Kiristo ken daar la, ka o ku nye yelbe'ed si'a ya nii. 9Wina'am one buoli ya ka ya niŋ noor yinni ne ti Zugsob o Biig Yesu Kiristo la, a sida sob. 10M ba'abiise, m sosi ya ne ti Zugsob Yesu Kiristo yu'ur zug ye ya wusa siakim taaba noor, ka bakir da bee ya soogine. Niŋimi noor yinni ne taaba ka more poten'er ne gban'ar yinni. 11M ba'abiise, Kloe yidim sieba kena tu'as im nyain ye nogban nwa'ar bee ya soogin. 12Li ane anwa, so' yet ye, “Man dolne Paul,” ka so' me yet ye, “Man dolne Apollos,” ka so' me yet ye, “Man dolne Piita,” ka so' me yet ye, “Man dolne Kiristo.” 13Kiristo weligne zin'is kon'ob kon'oba? Li da ka'ane Paul n da kpi dapuudir zug tisi yaa, li da ane Kiristo. Ba pu suu ya ku'om ye ya a Paul nya'andoliba, amaa ye ya dolne Kiristo. 14M pu'us Wina'am bareka ye m pu su ya yinni ku'om asee Krispus ne Gaius. 15Dinzugo so' ku nyaŋe yel ye, ba da suu o ku'om ka o a Paul nya'andol la. 16Eenn sida, m me da suu Stefanas ne o yidim ku'om. Amaa m pu lem baŋ man suu so' ya'asa 17Kiristo pu gaŋi m ye m su nidiba ku'om, amaa ye m mool Wina'am labasuŋ la tis nidib, ka li ka'ane wuu ninsaalib mi'ilim, ka da ke ka Kiristo ku'um dapuudir zug paŋa la lieb zaalim. 18Nimbane bodig la nok Kiristo ku'um dapuudir zug labaar la, ka li ane yalimis. Ka tinam bane paam faanr la, mi' ye li ane Wina'am paŋ. 19Bozugo li sob Wina'am gbauŋin ye “Wina'am ye, ‘M na sa'am ya'am dim mi'ilim, ka yiis baŋidib la baŋire ba ni.’ ” 20Ano'on a ya'am daana? Ano'on a gbauŋmi'ida? Dunia nwa nogban nwa'ar daan be yaani? Wina'am ke ka dunia kaŋa nwa ya'am ane yalimis. 21Wina'am ya'am poogin ka o ke ka nidib ku baŋ o ne ba meŋ ya'am, ka lee gban'e ye o zaŋ yalimis labaar kan ka ti mool la n tilig bane niŋ o yadda. 22Jew dim bood ye bunnyalima maal ka ba niŋ o yadda, ka Greek dim bood ya'am. 23Ka tinam moonne Kiristo ku'um dapuudir zug la yela, labaar kane ka Jew dim nok ka li a sisin, ka bane ka' Jew dim la nok ka li a yalimis. 24Ka Jew dim ne bane ka' Jew dim ka Wina'am gaŋ la, mi' ye Kiristo ku'um labaar la ane Wina'am paŋ ne ya'am. 25Bun line ka Wina'am maal ka ninsaalib noki li ka li a yalimis, mor ya'am n gaadi ninsaalib ya'am. Ka bun line ka Wina'am niŋ la, ka li ke ka ninsaalib ten'es ye o ka' paŋ la, mor paŋ n gaad ninsaalib paŋ. 26M ba'abiise, nannanna ten'esimi yaname daa a si'em saŋkan ka Wina'am daa buoli ya la. Nidib daa gos ka ya bi'ela mor ya'am bee paŋ, ka me ten'es ye ya bi'ela a nintitada. 27Wina'am gaŋ dine ka dunia dim ten'es ka li a yalimis ye o diis ya'am dim nyan ka me gaŋ lin ka dunia dim ten'es ka li paŋ kae' la, ye o diis paŋ dim nyan, 28ka gaŋ din ka dunia dim pu gosi lii, ne dine ka ba ne'es, ne din ka ba ten'es ka li a zaalim, ye o sa'am din ka dunia dim ten'es ka li a nimmua bun. 29O niŋ ne'eŋa ye nid ku nyaŋe du'os o meŋ Wina'am tuonne. 30Amaa Wina'am keya ka ya a noor yinni ne Yesu Kiristo, ka on zug, ti mor ya'am, ka a popielim dim Wina'am tuon, ka lieb o nidib, ka yi tuumbe'ed so'olim ni. 31Alazug ka li sob Wina'am gbauŋin ye, “One bood ye o nwe'e nyo'og, on nwe'em nyo'og ne lin ka Zugsob la niŋ la.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\