1 KORINT DIM 10

1M ba'abiise, m bood ye ya ten'es line da niŋi ti yaanam bane da dol Moses la. Wina'am da nok saŋgbauŋ n guri ba wusa, ka ba wusa lo'oŋ ateuk line buon ateuk Zen'ug la. 2Ban ne Moses da dol saŋgbauŋ ka lo'oŋ ateuk la ka ala ka Wina'am da suu ba ye ba a yinni ne Moses. 3Ba wusa da di ne diib yinni ka nu ku'om kan ka Wina'am da tum nyalima maal la. 4Ba da nune tampiing kan ni ka Wina'am da tisi ba, ka li doli ba keŋ la. Tampiing kan da ane Kiristo meŋ. 5Amaa ne wala wusa, Wina'am sunf da pu malis ne ba sieba bedego ka ba kpi, ka ba niŋgbina dig zin'is kon'ob kon'ob moogin la. 6Ne'eŋanam wusa da ane zanbin n tisi ti n sa'ali ti ye ti da bood bunbe'ednama wenne ban laa. 7Da maani ba'ar wuu ba sieba da niŋ si'em laa. Ka li sob Wina'am gbauŋin ye, “Nidib da zin'in n di, ka nu, ka due wa' ba'ar maanib wa'.” 8Ti da sa'am po'ab wuu ba sieba da niŋ si'em laa. Ka daar yinni poogin ka ba tusa piisi ne atan' n kpi laa. 9Ti me da mak ye ti kpans Zugsob la wuu ba sieba da niŋ si'em, ka wiigi da kuu ba la. 10Ka ti da nyon ne Wina'am wuu ba sieba da nyon si'em, ka ku'um malek da kuu ba laa. 11Ne'eŋa wusa da niŋ ne, ye li sa'ali ba. Ka ba sobi li ka li a nimmua sa'alug n tis tinam bane be saŋa kan ka dunia li'el naar la. 12Dinzugo, one ten'es ye o niŋid su'um, ka zi'e su'uŋa, on gu'usim, ka ya'a ka' ala, o na lu. 13Makir ban buudi paadi ya la, nan mi' paae sieba. Ka Wina'am ane yelsida sob, ka ku ke ka makir kane gaadi ya paŋ la paae yaa. Ne makir puugin, o na maal suer tisi ya paŋ, ka ya nyaŋe li. 14Dinzug, m ba'abiise, luakimi ne bada maalug. 15M pian'ade tisidi ya wenne ya ane nidib bane mor ya'am. Yanam meŋ baŋim man yet si'el la gbin. 16Nwam kan ka ti yiti zaŋi pu'us bareka tis Wina'am la, ti ya'a nu nwam kaŋa ni, ti pu naalimne ne Kiristo ziim bee? Ka bodobodo kan ka ti gben'esid la, ti ya'a di bodobodo kaŋa, ti pu naalimne ne Kiristo niŋgbiŋ bee? 17Tiname pudugid bodobodo gbil yinni n dit la zug, ti ane niŋgbiŋ yinni la'am ne tinam zu'e la. 18Gosimi Israel dim niŋid si'em la. Bane dit diib bane ka ba maali tis Wina'am maan maalug zin'ig ni la, ba a yinni ne Wina'am one so'e maan maalug zin'ig la. 19Bo ka m yet nwa? Ya ten'es ye man yel ye ba'ar bee diib line ka ba maani tisidi li la ane si'el bee? 20Ayei, m yet ye, lin ka ba'amaanib maani tisid bada la, ba maani tisidne kikiris, ka pu maani tisidne Wina'am. M pu bood ye ya a yinni ne kikirise. 21Ya ku nyaŋe nu Zugsob nwam la ni, ka lem nu kikiris nwam la nii, ka me ku nyaŋe di Zugsob la diib, ka lem di kikiris diibo. 22Ti bood ye fufum kpen' Zugsob la bee? Ya ten'es ka ti mor paŋ gaad o bee? 23Ba ye, “Suer be ka ti na maal si'el wusa.” Eenn, sida. Amaa li ka' si'el wusa mor nyoode. “Suer be ka ti na maal si'el wusa.” Amaa li ka' si'el wusa kpe'eŋid nidiba. 24So' da ten'esid o meŋ yelsum ma'anee. Amaa o me ten'esimi o taaba yela. 25Dimi ni'im kan wusa ka ba kuosid da'an. Ka da ke ka ya potenda ke ka ya bu'osi bu'osaa. 26Li sob Wina'am gbauŋin ye, “Dunia ne si'el wusa line bee li ni ane Zugsob la din.” 27Fu ya'a keŋ one ka'a yadda niŋid yin ka o tis uf diib, fun dim line ka o mora zi'eli fu tuon, ka da bu'os ye bo ni'im nwa. 28Amaa so' ya'a yel uf ye, “Dikaŋa nwa ane ba'ar diib” fun da dii. Ka li na suŋ fun ne one yel uf la potenda. 29Li ka'ane fun meŋ poten'er yelaa, amaa li ane so' poten'er yela. Bozug ka m mor yolisim ka so' poten'er kati m saria? 30M ya'a pu'us Wina'am bareka ka di diib, bo ka so' na po'ogi man ne bun lin ka m pu'us Wina'am bareka li yela? 31Ya ya'a di bee nu bee niŋ si'el mekama, yanam niŋimi li wusa ka li du'os Wina'am yu'ur. 32Da niŋ si'el Jew dim bee Greek dim bee Wina'am nidib sa'an ka li daami baa. 33Niŋimi wuu man niŋid si'em la. Hale m mood ye m tum line malis so' mekama si'el wusa puugin. Bozugo m pu bood man meŋ yel su'um ne, amaa nidib wusa su'um yela, ye ba paam faangir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\