1 KORINT DIM 2

1M ba'abiise, man daa keŋe ya sa'an na la, m daa pu mool Wina'am labaar la n tisi ya ne nomi'ilim ne ninsaalib ya'am, 2ka daa gban'e ye m ku mool si'el yela asee Yesu Kiristo yela gullim, ne on kpi dapuudir zug la. 3Man daa be ya sa'an la, m daa ka' paŋa, ka dabiem ne kikirug daa mori m. 4M daa pu tu'as labaar la ne mi'ilim pian'ad line malis nidib n na ke ka ba siaki lii, ka lee daa tu'asi li ne, ka Wina'am Siig Suŋ pa'al o paŋ, 5ye ya yadda niŋir Yesu Kiristo ni pu yi ninsaalib ya'amin naa, ka lee yine Wina'am paŋ ni na. 6Ka la'am ne lin a sida la, ti me pian'ad ne ya'am n tisid bane mi' Wina'am su'uŋa. Li ka' dunia nwa nidib ya'am bee bane so'e dunia nwa ya'am. Nimbama nwa paŋ na lieb zaalim. 7Ka ti tu'asid ne Wina'am ya'am sua'adir line sua' ka nidib ku baŋ laa. Li ane bun kan ka Wina'am da pun gaŋ ka dunia la nam pu si'iŋe, ye ti kpen' Wina'am na'am ni. 8Bane so'e dunia kaŋa nwa so' zi' ya'am kaŋa. Ba ya'a daa mi'ine li, ba naan ku kpa'an Zugsob one a na'amtita'ar daan la dapuudir zugo. 9Ka li dolne lin sob Wina'am gbauŋ ni si'em la ye, “Lin ka nid nan pu nye bee wum, ne lin ka nid nan pu ten'es ye li na maal laa, ye li ane lin ka Wina'am maal tiebi gur bane noŋ o la.” 10Ka Wina'am ke ka ti baŋi li, ka li yine o Siig Suŋ ni na. Siig Suŋ la baŋid si'el kam za'a hale Wina'am yel sua'ada. 11Li ane ninsaal siig gullim line be o ni n mi' ninsaal kan potenda. Ala men so' me zi' Wina'am potendaa, asee Wina'am Siig la ma'aa. 12Wina'am pu tisi ti dunia kaŋa nwa potendaa. O tisi ti o meŋ Siig Suŋ ka ti nyaŋe baŋ lin wusa ka o tisi ti. 13Ka ti pu pian'ad ne pian'aban ka ninsaalib pa'ali ti ne ba ya'am, ka lee pian'ad ne pian'aban ka Wina'am Siig Suŋ pa'ali ti, ka bigiside Wina'am yelsida n tisid nimbane ka Wina'am Siig bee ba ni. 14Amaa nid one ka Wina'am ka' o nii, ku nyaŋe di'e piini bane yit Wina'am Siig ni naa, lin a yalimis o sa'an la zug. Ka bane ka Wina'am Siig Suŋ la bee ba ni la ma'aa baŋi li yela. 15One ka Wina'am Siig bee o ni na nyaŋe baŋ ka kad dine a su'um ne dine a be'ed saria. Amaa so' ku nyaŋe kad on daana saria. 16Li dolne lin sob Wina'am gbauŋin si'em la ye, “Ano'one mi' Zugsob la poten'ere, ka na nyaŋe sa'al oo?” Amaa tinam yadda niŋidib mor Kiristo poten'er.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\