1 KORINT DIM 3

1M ba'abiise, sida, m daa pu tun'e n pian' tisi ya wuu man pian' n tisid nimbane mor Wina'am Siig Suŋ laa. Ka daa pian' n tisi ya wenne dunia kaŋa nidib ka wenne bilies n be Kiristo ni. 2Ka yaname daa pu paae na di'e pa'alug kpi'ema wuu niŋkuda na niŋ si'em la zug, m daa tu'asi ya, ka ya wenne bilies n mu'ad bin'isim ka pu dit dikpi'ema. Hale nannanna ya nan pu paae na di'e lii, 3yaname nan kpelim n tumne wenne dunia kaŋa nidib la zug. Fufum ya'a bee ya soogin ka ya nwa'asid ne taaba, ne'eŋa pu pa'al ye ya ane dunia kaŋa nwa nidib ka tumne wenne ban bee? 4Ka ya yinni ya'a yel ye, “Man dolne Paul,” ka yinni ye, “Man dolne Apollos,” ya pu tumne wenne dunia nidib nee? 5Man ne Apollos a ano'one? Ti kuduŋ ane tumtumnib bane daa ke ka ya di'e Wina'am. Ti yinni yinni tum tuum kan ka Zugsob la tisi ti ye ti tum. 6Man daa tum wenne m butne biili ne, ka Apollos don'onsidi li. Ka li daa ane Wina'am n ke ka li nobug. 7One but ne one don'onsid ane zaalim. Wina'am ma'aa ket ka biili la nobugid. 8Baragaŋ ka' one but ne one don'onsid sa'anne. Wina'am na yo so' mekama wusa on tum si'em. 9Ti ane Wina'am tumtumnib ne taaba. Yanam wenne Wina'am poog ne, ka me lem wenne Wina'am yir ne. 10Man zaŋ piini kan ka Wina'am tis im la n tum wenne tanmeedsuŋ ne, n eenb eenbir, ka ninso' me sun'ul ne li zug. Ka so' mekama gu'usime o meŋ on meed si'em. 11Wina'am da zaŋ Yesu Kiristo ka o a eenbir la. Eenbir si'a lem kae' ka so' na nyaŋe eenbe. 12Ninsieba na zaŋ salima bee anzurifa bee kuga ban ka ba ligidi zu'e la n sun'ul eenbir la zug. Ka sieba me na zaŋ daad bee mood n sun'ul. 13Yesu Kiristo ken na daar la, so' wusa tuuma a si'em la na nie paalo ni. Bugum na pa'ali li. Ka bugum la na mak nid wusa tuuma ka pa'al lin a si'em. 14Bugum ya'a pu di so' tuuma, o na di li nyood. 15Ka bugum ya'a di so' tuuma, o ku di li nyoode. Amaa nid kan na tilig wenne one zo pons ne bugumin ne. 16Ya zi' ye ya ane Wina'am yir ka o Siig Suŋ bee ya nii? 17So' ya'a sa'am Wina'am yir, Wina'am me na sa'am o. Wina'am yir ane o meŋ din gullim, ka yanam me aa o yir. 18So' da ma' o meŋa. So' ya'a be ya soogin ka ten'es ye o ane ya'am daan dunia kaŋa nwa ni, li a su'um ka on kilim yalim dunia nwa ni, lin na ke ka o niŋ ya'am daan. 19Lin ka dunia dim ten'es ka li a ya'am la, ane yalimis Wina'am sa'an. Li dolne lin sob Wina'am gbauŋin si'em la ye, “Wina'am bent ya'am dimne gban'adi ba ne ba mi'ilim poogin.” 20Ka lem sob zin'isi'a ye, “Zugsob mi' ye ya'am dim ten'esa ane zaalim.” 21Dinzugo so' da nwe' nyo'og ne lin ka nidib na nyaŋe tum. Si'el wusa ane ya din. 22Man bee Apollos bee Piita bee dunia kaŋa nwa, bee nyovur bee ku'um, bee line be nannanna bee saŋa line na ti kena la, yaname so'e bama wusa. 23Ka Kiristo me so'e ya, ka Wina'am so'e Kiristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\