1 JOON 4

1M binoŋa, da siaki on wusa yel ye o mor Wina'am Siig Suŋ laa, amaa kpansimi o gos ye siig kan ka o mor la yi ne Wina'am sa'an na bee. Bozugo ziri nodi'esidib bedego gilig zin'ig wusa. 2Ne'eŋa na ke ka ti baŋ dine yi Wina'am Siig Suŋ ni. Li ane ye on wusa nie paalo yel ye Yesu Kiristo da lieb ninsaal, on mor Siig Suŋ kane yi Wina'am ni na. 3Ka on wusa ki'is ne'eŋa Yesu yela, pu mor Siig kane yi Wina'am sa'an na laa. O more sibe'ed line yi Kiristo dataa la sa'an na. Ya daa wum ye sibe'ed la na kena. Ka nannanna li pun be dunia ni kpela. 4M biise, ya dolne Wina'am, ka nyaŋ ziri nodi'esidib la. Siig Suŋ kane bee ya sa'an la mor paŋ hale n gat sibe'ed kane be dunia dim ni la. 5Ziri nodi'esidib la dolne dunia yela, ka linzug ba pian'adne dunia yela, ka dunia dim me kelisidi ba. 6Amaa tinam dolne Wina'am, ka on wusa mi' Wina'am na kelisi ti. Ka on wusa pu dolne Wina'am ku kelisi tii. Ne'eŋa ka ti na nyaŋe baŋ one mor Siig Suŋ la bee sibe'ed la. 7M binoŋa, noŋilim yi ne Wina'am sa'an na. Dinzugo ti noŋim taaba. On wusa noŋ o tiraan ane Wina'am biig, ka mi' o. 8Ka on wusa pu noŋ o tiraan zi' Wina'am, Wina'am n a noŋilim daan la zug. 9Ne'eŋa ka Wina'am pa'ali ti on noŋi ti si'em. Li ane on tume o Biyimir dunia ni na, ka ti mor nyovur la zug. 10Noŋilim ane anwa. Li ka'ane tiname noŋ Wina'am yiiga. Wina'am noŋi ti, ka tum o Biig, ka o Biig la zug ka o yiisi ti tuumbe'ed n bas la. 11M binoŋa, Wina'am ya'a noŋi ti anwana, li su'um ka tinam me noŋ taaba. 12So' nan zi' nye Wina'am. Amaa ti ya'a noŋ taaba, Wina'am bee ti ni, ka o noŋilim bee ti ni galis. 13Wina'am tisi ti o Siig Suŋ, ka o ke ka ti baŋ sida ye ti be Wina'am ni, ka o bee ti ni men. 14Ti nyeya ka ti Ba' Wina'am tum o Biig ka o lieb dunia dim wusa faangid, ka ti pian'ade o yela. 15On wusa nie paalo n yel ye Yesu ane Wina'am Biig, Wina'am bee o sa'an, ka on me bee o ni. 16Tinam meŋ baŋ noŋilim kan ka o mor ne ti, ka siaki li. Wina'am a noŋilim daana. Ka on wusa mor noŋilim be Wina'am ni ka on me bee o ni. 17Ti be dunia nwa ni ka ti a su'um nyain wenne Kiristo a si'em la. Dinzug ka ti na mor sukpi'em sariakadib daar. Wina'am bood ye ti mor sukpi'em sariakadib daar la zug ka o ke ka o noŋilim bee ti sa'an. 18Noŋilim puugin pu mor dabiem. Noŋilim ameŋa yiisid dabiem, bozugo dabiem ane namisug yela ka one zot dabiem la pu mor noŋilim ameŋaa. 19Noŋilim bee ti sa'an, bozugo Wina'am deŋi noŋi ti. 20So' ya'a yel ye, “M noŋ Wina'am,” ka kis o ba'abiig, o ane dama'am sob. O ya'a pu noŋ o ba'abiig on ka o nini nyet o la, o na niŋ wala noŋ Wina'am on ka o nini pu nyet o la. 21Nooryelug kan ka Kiristo yeli ti ane ye on wusa noŋ Wina'am, li su'um ka o noŋi o ba'abiis men.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\