1 PIITA 1

1Man Piita one a Yesu Kiristo Tumtum la sobid gbauŋ kaŋa tisid Wina'am nidib bane widigi be teens bane buon Pontus ne Galatia ne Kapadosia ne Asia ne Bitinia ni ka a saam la. 2Ti Ba' Wina'am deŋim baŋi ya ka gaŋi ya ye o Siig Suŋ maali ya su'um nyain ka ya siak Yesu Kiristo noor ka pa'as nonaar kan ka o maal ne o ku'um ziim la. Wina'am na pa'asi ya yelsum ne sumalisim ka li galis. 3Keli ka ti pu'us Wina'am one a ti Zugsob Yesu Kiristo Ba' la bareka. O nimbaanlzoor line zu'e la yela ka ti lem du'a du'am paal line mor ti'ir meŋir ka yi Yesu Kiristo ku'um vu'ugirin la, 4ka nye line ka Wina'am zi'el tisi ti ka ka' sa'uŋo ka pu dian'ada, ka li venlim pu pied la. Ka li be arazana ni n guri yanam 5bane ka li yi ya yadda niŋirin ka Wina'am paŋ guri ya ye ya nye faangir line ti'eb ye li nie, naar saŋa la. 6Ne'eŋa ni ka ya na mor sumalisim, hale baa nannanna ya ya'a namis maksi'a ni saŋa bi'ela. 7Ya yadda niŋir a su'um n gat salima ka Wina'am maki li wen wuu nidib n nok salima niŋ bugumin ye ba maki li, la'am ne lin a bun line mor sa'uŋ la. Ya ya'a nye makir ka modig, li pa'al ye ya yadda niŋir sid a yadda niŋir, ka ya na nye na'asi ne yu'ur zun'or ne pian'asuŋ Yesu Kiristo nier saŋa la. 8Ya pu nye o ka la'am noŋ o, ka pu nyet oo ka niŋid o yadda, ka ya sunf malisi toog ne sumalisim line ka' benne. 9Ka ya yadda niŋir nyood ane ye ya nye faangir. 10Wina'am nodi'esidib bane da pian'a o yelsum line a piini line da na ti aa ya din la, da ten'esid hale ka bu'osid faankaŋa nwa yela. 11Yesu Kiristo Siig Suŋ da be ba sa'an ka pa'ali ba ye o da na ti nye namisug, ka naan nye na'asi. Ka ba da ten'esid ka bu'osid ye ba baŋ ye li da na ti a bo saŋa ne li zumaana na ti a si'em, ka li na naam. 12Li da nie pa'ali ba ye ba da pu suŋidi ba meŋa, amaa yanam, ne yelban ka moonmoonib yu'un mooli tisi ya la. Wina'am Siig Suŋ one ka o tum o arazana ni la na, ke ka ba pian' Wina'am labasuŋ n tisi ya. Ka maleknam bood hale ye ba gban'e li gbin. 13Dinzugo ti'ebimi ka mor ya'am, ka gban'e ya meŋ, ka more ti'ir su'uŋa ne popielim piini line na keenn ya ni Yesu Kiristo nier saŋa la. 14Ka yaname a bane siakid noyelug la, da ke ka ya ya'am kpen'e ne yelbe'ed lin ka ya da bood ne ya'am ka'alug laa. 15Amaa ae nyain wuu Wina'am one buoli ya la a nyain si'em la ne ya tuuma wusa ni. 16Wuu lin pun deŋim sob si'em Wina'am gbauŋin la ye, “Mam Wina'am a nyain la, ya me ae nyain”. 17Ka one ka ya buon ye ya Ba' la sadigim a one kat saalib saria ne yelmeŋir ba tuuma yela ka baragaŋ kae' la, dinzugo more zotim saŋkan wusa ka ya a saam dunia nwa ni. 18Ya mi' ye ya da be ne sueryood line ka ya zamis ya yaanam ni la. Ka li da ka'ane bun line sa'amid wuu salima bee anzurifa la tisi ya yolisim sueryoodin la, 19amaa li ane Kiristo ku'um ziim suŋ, line nwaasne ziim line yi pe'edibig one ka gba'ar kae' ka Jew dim noki li maal maan tis Wina'am la tisi ya yolisim. 20Wina'am da gaŋ o ka dunia nam pu pin'ile amaa o yu'un nie naar saŋa nwa ya yela. 21Ka li yine o sa'an na ka ya mor kpi'euŋ ne Wina'am one vu'ug Yesu kumin ka tis o zun'or la ye ya niŋ Wina'am yadda ka mor ti'ir ne o. 22Yaname sadigim siak la, ka li pie ya poos ye ya noŋi ya ba'abiis ne popielim la, noŋimi taaba ne nimmua ya sunya ni. 23Ba du'a ya du'ampaal ka li ka' du'am line tisid vum kane mor sa'uŋo, amaa line be ka voe saŋa wusa, ka li yi ne Wina'am pian'adin line be ka tisid vum saŋa wusa la. 24Ka li sob ye, “Ninsaal wusa wen wuu mood ne, ka ninsaal venlim wen wuu mood puum ne. Mood la ziankid ka li puum la soogid, 25amaa Zugsob pian'ad la kpelim bene saŋa line ka' benne.” Ka Zugsob pian'ad la a labasuŋ kane ka ba da mooli li n tisi ya la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\