1 PIITA 4

1Kiristo sadigim namis niŋgbiŋin la, ya kpe'eŋimi ya meŋ ne poten'er kan men; ka one mekama namis niŋgbiŋin, on ba'a lem kae' ne tuumbe'ede. 2Ka nannanna kudum wa'ae sa, ya niŋgbina beilim da dol ninsaal boodim amaa Wina'am boodim. 3Bozugo saŋa line gaad la ya ya'a daa tumne line ka buudi bane pu dol Wina'am bood ye ba tum la, ka ba beilim a tuumyaalis ne niŋgbina boodim ne danuur, ne danuur tuuma ne geenn tuuma ne bada maalug line pu dol Wina'am suere. 4Ka yaname pu lem la'as ne ba n tum ba geenn tuuma la, ka ba pu baŋi li gbin ne ka tu'udi ya. 5Amaa Wina'am one gur ye o kad bane voe ne bane kpi saria, ka ba lebis Wina'am ban tum si'el. 6Ne'eŋa zug ka ba da mool labasuŋ n tis bane kpi la ye, hale baa Wina'am kadi ba saria niŋgbiŋin wuu saalib ne la, ba tun'e voe ne siis wuu Wina'am ne. 7Bun wusa naar pu lala. Dinzugo gban'amini ya meŋ ka mor nimmua ne ya Wina'am pu'usug la. 8Line gati li wusa ane ye ya mor noŋilim ne taaba ne nimmua, ka one mor noŋilim la ku gos so' na tum o be'ed ka li a si'ela. 9Maalimi saauŋ ne taaba ka da more nyunyolise. 10Yanam bane di'e Wina'am popielim piini kon'ob kon'ob la gosimini li su'uŋa ka zaŋ line ka o tisi ya la niŋi su'um tisi taaba. 11One mekama pian'ad on baŋim ye o pian'adne Wina'am pian'ad. Ka one me suŋid, me baŋim ye Wina'am tis o paŋ. Tuumbannam wusa na zun'e Wina'am yu'ur line yit Yesu Kiristo sa'an. Wina'am mor na'am ne na'asi line ka' benne. Ami. 12M zuanoŋa, da ke ka namistita'ar line na kpansi ya la paki yaa wuu li ane bunsaaŋi tisi yaa. 13Ka lee more sumalisim yaname la'am namis ne Yesu la zug, ye ya more sumalisim bedego o pipilim na'am nier saŋa. 14Ba ya'a tu'udi ya Yesu Kiristo yela, ya mor yelsum, bozugo Wina'am Siig Suŋ one mor na'asi bedego be ne ya. 15Amaa da ke ka ya so' namisid tuum bamanaminee, on naani a ninkuud, bee na'ayiig, bee tuumbe'ed sob bee one nwe'edi o meŋi gentid nidib tuuma ni. 16Ka so' ya'a namis on niŋ Kiristo yadda la zug, o da zoti li nyanne. O lee zun'om Wina'am yu'ur Kiristo yu'urin. 17Ka saŋa paaya ye Wina'am saria kadib pin'il ne o yidim, ka li ya'a pin'il ne ti, bane pu siak Wina'am labasuŋ la ba'asug na a wala? 18Li sob Wina'am gbauŋin ye, “Ka li ya'a toe ka sida sob nye faangir, ka tuumbe'ed dim bane pu dol Wina'am suer na di'e yaane?” 19Dinzugo keli ka bane namisid ka li dol Wina'am boodim la, niŋi line a su'um ka nokidi ba meŋ pesig Wina'am one maali ba ka a yelsida sob la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\