1 TESALONIKA DIM 2

1Ti ba'abiise, yanam mi' ye tinam daa kena kaae ya la, li daa ka'a zaalim, 2ka mi' ye hale ba daa namisi ti, ka diisi ti nyan Filipi teŋin, ka ti nyaan kenn yanam sa'an Tesalonika teŋin na. Wina'am daa tisi ti sukpi'euŋ ka ti tu'as labasuŋ dine yi o ni na la tisi ya, hale la'am ne sieba daa daami ti bedego la. 3Ti sa'alug pu yi dama'arin bee poten'ebe'edinee. Ka li ka' ye ti bood ye ti zam nidiba. 4Wina'am gosi ti ka ti nar ye o gu'ul ti o labasuŋ la zug, ka ti yiti pian'ad wuu on bood si'em la. Ti pu mood ye ti ma'ae ninsaalib sunfo, ka lee mood ye ti ma'ae Wina'am one kpansi ti poten'er la sunf. 5Ya mi' su'uŋa ye ti daa pu tu'as dama'ar zun'or pian'ad bee pian'ad line sua' maal ne fufum ne. Wina'am mi' ye li a sida. 6Ka ti daa pu bood ye ti di'e zun'or ya sa'an bee sieba sa'anee, hale tinam a Kiristo Tumtumnib la zug ka ti mor suer ye ti daa sosidin si'el wusa ya ni, amaa li lee daa pu niŋid alaa. 7Ti daa a baanlim ya sa'an, wuu bima gosid o biis si'em la. 8Tinam noŋi ya la zug, ka ti daa siak ye ti tisi ya labasuŋ line yi Wina'am ni na la, ka la'am pesigi ti meŋ tisi ya. Ti daa noŋi ya bedego. 9M ba'abiise, ya tenr tiname daa tum si'em la. Ti daa tum tuuma yu'uŋ ne nintaŋ ye ti yela da daami yaa, tinam daa moon labasuŋ dine yi Wina'am ni na tisi ya la. 10Yanam ne Wina'am nye tinam niŋid si'em yanam yadda niŋidib sa'an, ka ti a su'um nyain ka a popielnam ne buod dim. 11Ya mi' ye ti daa sa'ali ya yinni yinni wuu dau sa'an o biis si'em la, 12ka kpe'eŋ ya sunf ka yeli ya ye ya dol suer kane na ma'ae Wina'am sunf, one buoli ya ye ya kpen' o so'olimin ne o na'amin la. 13Tiname daa mor labaar line yi Wina'am ni na tisi ya la, ya daa wum ka di'e li ka baŋ ye li ane labaar line pu yi ninsaalib ni naa, ka baŋ ye li ane labaar line yi Wina'am ni na. Ka li sid aa ala, ka be yanam yadda niŋidib sunya ni n tum. Ka dinzug ka ti me pu'usid Wina'am bareka saŋa wusa. 14Ti ba'abiise, li daa niŋid yanam sa'an, wuu lin daa niŋid Wina'am nidib bane a yinni ne Yesu Kiristo ka be Juuda teŋin la si'em la. Ya nye namisug ya meŋ buudi ni wuu ban nye Jew dim sa'an si'em la. 15Ba da ku Zugsob Yesu ne Wina'am nodi'esidib men, ka kadi ti yiis, ka li due Wina'am sunf, 16ka vi'i ti ye ti da pian'ad ne bane ka' Jew dim ye ba nye faangir. Linzug ka ba a ninsaalib dataas. Tuumbe'ed kaŋa kena paas ba tuumbe'ed wusa ka li yu'un galis. Ka Wina'am supeen yu'un lu ba zug. 17Ti ba'abiise, tinam daa yi ya sa'an saŋa bi'ela la, ti daa bakne ne niŋgbina ka ka'ane suunrin bakire. Dinzug ka ti daa bood ka mood hale ye ti kena kaae ya ya'as. 18Ti daa bood ye ti leb ya sa'an na. Ka man Paul daa mood ye m leb ya ni na noorin si'em, ka Sutaana vi'i ti. 19Saŋkan ka ti Zugsob Yesu na ti leb na, ka ti be o tuon, ya yela ka ti nwe'ed nyo'og ka mor ti'ir ne sumalisim. Ka'a ala bee? 20Yanam zug ka ti na nye na'asi ne sumalisim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\