1 TESALONIKA DIM 3

1Dinzugo, tiname n zi' yaname a si'em la, ke ka ti ku lem nyaŋe modig ya'asa, ka siak ye ti be Atens teŋin ti kon'o kon', 2ka tum ti pitu Timoti one a ti Wina'am tumtum tiraan n pa'an Kiristo labasuŋ la, ye o kena suŋi ya, ya yadda niŋir poogin, ka kpe'eŋi ya sunya 3ka namisug bama da ke ka ya so' bas Wina'am suer la dollim. Yanam mi' ye li ane Wina'am boodim ye ti namis. 4Tiname daa nam be ne ya la, ti daa deŋi yeli ya ye ti wusa na nye namisug. Ka yanam mi' ye line la sid niŋ la. 5Dinzugo, mam daa ku nyaŋe modig la, ka m tum Timoti ye m baŋ ya yadda niŋir a si'em, ka zot ye Sutaana pa'ati pan'asi ya, ka ti tuuma ya sa'an la lieb zaalim. 6Ka nannanna ka Timoti yi ya sa'an n leb na, ka mor labasuŋ ya noŋilim ne ya yadda niŋir yela la na, ka yeli ti ye ya ten'esidi ti yela saŋa wusa su'uŋa, ka bood bedego ye ya nyee ti, wuu tiname bood ye ti nyee ya si'em la. 7Dinzugo m ba'abiise, tiname wum ya yadda niŋire a si'em yela la ke ka ti sunya kpi'em ya yela ti daamug ne ti namisug poogin. 8Ya ya'a zi'e kiŋ kiŋ ka dol Zugsob la, ya sid na be beilim suŋ. 9Ka nannanna ti na nyaŋe pu'us Wina'am bareka ya zug, ka me pu'us o bareka tinam mor sumalisim o tuon ya yela la zug, 10ka sosid o ne ti sunya yu'uŋ ne nintaŋ, ye ti nyee ya ne nif, ka suŋi ya ne dine pasig ya yadda niŋirin. 11Ti sosidi ti Ba' Wina'am, ne ti Zugsob Yesu Kiristo ye o maal suer tisi ti, ka ti keenn ya sa'an na. 12Ka sosid Zugsob ye o ke ka ya taaba noŋilim ne nidib wusa noŋilim a si'em na nobug bedego wuu tinam noŋi ya si'em la, 13ye o kpe'eŋi ya sunya ka saŋkan ka ti Zugsob Yesu na kena ne o nidib wusa la, yanam na di buod ka a su'um nyain ti Ba' Wina'am la tuon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\