1 TIMOTI 5

1Bunkudug ya'a niŋ be'ed da tans oo, amaa sa'alim o baanlim wuu fu meŋ saam ne, ka niŋid dasam wuu fu ba'abiis ne, 2ka niŋid po'anya'as wuu fu ma ne, ne po'abane pu kudug la wuu fu tanp ne, ne popielim ma'aa. 3Na'asim pokonya bane n sid aa pokonya la. 4Ke pokoonr ya'a mor biis bee yaas ban on deŋim zamis line dol Wina'am suer, ka suŋi ba meŋ yidim, ka li yoo ba ugusig la sam, ka line ma'ed Wina'am suunr. 5Ka one sid a pokoonr ameŋa gban'ad Wina'am yela ne nu'us ayi'iŋa ka kpelim be ne Winsosug ne Wina'am pu'usug nintaŋ ne yu'uŋ wusa. 6Ka pokoonr kane goondi tumi o meŋ boodim yori yori la pun deŋi kpin ne, hale la'am ne on kun voe la. 7Sa'alimi ba ne'eŋa ka ba da mor gbadaa. 8Ka so' ya'a pu gosidi o du'adiba, ka li kas kas ane o yidim, on sob zan'as line ka ti siak la ne, hale ka o a tuumbe'ed sobi n gat bane ka' yadda niŋid. 9Pokoonr ya'a pu paae yuma piisyuobu, o ma n du'a o laa, ka me pu a one da kulne sid yinni ma'ane, ban da pa'as o pokonya la kalin ne. 10Asee ka nidib pian' o tuumsuma yela su'uŋa, ka a one ugusi o biis, ka a one di'esid saam, ka piesid Wina'am nidib noba, ka a one suŋid bane namisid, ka a one pesigi o meŋ tis tuumsuma wusa. 11Da paasid pokonya bane nam pu kudug la kaline, ka dapboodim tun'e ke ka ba bas Kiristo tuuma la ka kul sidib, 12ka na sa'ami ba yiiga noor zi'elug ka kpen'esi ba meŋ saria kadibin. 13Lini pa'as la, ba mor gbanya'am ka zoti giligid ya, ka ka'ane line ma'anee, ka yeesid ka nwe'edi ba meŋ n gentid nidib yela ni, ka pian'ad line pu nara. 14Dinzugo m bood ye pokonya bane pu kudug kul sidib, ka du'a biis, ka gosidi ba yidim wusa, ka dataas ku nyaŋe nyee ti gbadaa. 15Ka sieba pun tiake dol Sutaana. 16Ka po'a so' ya'a a yadda niŋid ka mor pokonya o du'adibin on gosimi ba, ka da nok yelbama niŋ Wina'am nidib nu'usinee, ka ba na tun'e suŋ bane sid a pokonya. 17Kel ka ba na'as yadda niŋidib kpeenmnam bane gur nidib su'uŋa line gaad la ane, bane kpe'eŋid hale ka moon ka pa'an Wina'am pian'ad la. 18Ka Wina'am gbauŋ sob ye, “Da lia' na'araug noor one be ki tuuma nii,” Ka len sob ye, “Li nar ka one tum di'e o yood.” 19So' ya'a yel ye kpeenm so' tum tuumbe'ed, da kelise, asee ka kasetib a wuu ayi bee atan'. 20Sa'alim bane zan'as tuumbe'ed basib la, yadda niŋidib wusa tuon, ka bane kpelim la na zo dabiem. 21M tis uf noor kaŋa Wina'am tuon ne Yesu Kiristo tuon ne maleknam tuon ye fu tum yelbama ne sida, ka da mor baragaŋa. 22Da gbirigi pa'ali fu nu'us to'oto so' zuginee, ye o tum Wina'am tuuma, ka da gendigi ne o tuumbe'edinee. Kel ka fu a popielim sob. 23Da kpelim nuud ku'om gullimnee, amaa num daam bi'ela fu poog yiti zabid la zug; ka fu noŋ ben'es hale. 24Ninsieba tuumbe'ed nie paalo ni ka li kpen'esi ba yelin. Ka sieba tuumbe'ed line nan pu nie paalo ni la na ti nie men. 25Ka ala men ka tuumsuma me nied paalo ni. Hale baa line sua' la na ti nie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\