TUUMA 12

1Saŋkan la ka na'ab Herod daa namisid Wina'am nidib la sieba, 2ka ke ka ba ku Jemes, Joon ba'abiig la ne su'uraug. 3Ka on nye ka li malis Jew dim sunya la, ka me ke ka ba gban'e Piita men. Ne'eŋa daa niŋne bodobodo lin ka' dabin diib saŋa. 4Ban gban'e o n kpen'es sarega la ka o ke ka sogianam piina ayuobu pudug anaas naas gur o su'uŋa, ka bood ye ku'um malek gaadug tienr maluŋ nya'aŋ ba mor o yi nidib sa'an na. 5Ka Piita daa kpelim be sarega ni. Amaa ka Wina'am nidib la daa sosid Wina'am o zug hale ka pu basida. 6Herod n daa zi'el dabisir kan ka o na yiis o niŋ nidib nu'usin la, yu'un kan ka dabisir la nam pu paae la, Piita daa gbisidne sogianama ayi soogin. Ka ba lo o ne bana ayi. Ka bane gur la n be za'anoorin n gur sarega la. 7Ka Zugsob malek kpelim nie o meŋ. Ka bugum nie on be doog si'a la ni. Ka malek la nwe' Piita lugir n nie o n yel ye, “Duom to'oto.” Ka bana la lu ka ke o nu'us. 8Ka malek la yel o ye, “Ga'alimi fu senbidiŋ, ka pid fu ta'ada.” Ka o niŋi ala. Ka malek la lem yel o ye, “Loomi fu fugobug ka dol m.” 9Ka Piita dol o yi yiiŋ ka nam pu baŋ ye malek la niŋid si'el la ane ameŋaa, ka ten'es ye li wenne o zaansim ne. 10Ka ban gaad gurib yinni ne ayi zin'ig la n ti paad kunt za'anoorin line ken teŋ poogin la, ka li yo'og li tu'er ka ba yi yiiŋ n dol suer. Ka malek la kpelim bas Piita. 11Ka Piita poten'er yu'un nie ka o yel ye, “Nannanna m baŋi ameŋa ye Zugsob la n tum o malek ka o faaenn m Herod nu'usin ne bun lin wusa ka Jew dim la boodin ye ba niŋ m la.” 12On baŋ ne'eŋa nwa la, ka keŋ Joon Maak ma Meeri yin. Anina ka nidib bedego la'as taaba n sosid Wina'am. 13Ka o paae n nwe' yaŋir za'anoor ka bipuŋ one yu'ur buon Roda la kena ye o gos. 14Ka o baŋ Piita kukor. Ka sumalisim zug ka o pu yo'og yaŋir laa, ka zo n kpen' n yel ye, “Piita zi'e yaŋirin la.” 15Ka ba yel bipuŋ la ye, “Fu geenm ne.” Ka o zan'as ka yel ye, “Li ane on la.” Ka ba lebis ye, “Li ane o malek.” 16Amaa ka Piita kpelim n nwe'ed yaŋir la. Ka ba yo'og n nye ka li a on la. Ka ba lidig hale. 17Ka Piita yibisi ba ne o nu'ug, ye ba a baanlim. Ka o tu'asi ba Zugsob la niŋ si'em n yiis o sarega ni la. Ka o yeli ba ye, “Yelimi Jemes ne yadda niŋidib bane kpelim la.” Ka o yi n keŋ toom zin'ig. 18Ka beog nie ka damugtita'ar be sogianam la sisoogin, ban bood ye ba baŋ line niŋ Piita la zug. 19Ka Herod n ia Piita n gu'uŋ la ka tu'a bane gur sarega la antu'a, ka bas noor ye ba kuu ba. Ka lin nya'aŋ ka o yi Juuda n keŋ Sizerea teŋin n kpelim anina. 20Ka na'ab Herod suunr daa pelig hale ne nidib bane be Taya ne Sidon teensin. Ka ba la'as taaba n deŋi nye Blestus one a na'ab Herod samanna'ab la n maal suer ye o nwe' na'ab nu'ug, ba diib n yit na'ateŋ la na zug. 21Ka Herod gaŋ dabis si'er la n paae la, ka o ye o na'am kparib n zin'i o na'am gbauŋ zug ka pian' n tis nidib la. 22Ka nidib la tans n yel ye, “Nwa ane Wina'am kukor ka li ka' ninsaal din ne.” 23Ka Zugsob malek kpelim nwe' o, on pu du'os Wina'am yu'ur la zug. Ka zunzunya di o, ka o kpi. 24Amaa ka Wina'am pian'ad la yadig n paas. 25Ka Barnabas ne Saul n daa naae ban ye ba tum si'el Jerusalem la, ba daa pi'e Joon Maak n leb Antiok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\